skip-to-main

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

Условия за ползване на Moderna

Моля, прочетете тези условия внимателно, преди да влезете или използвате този уебсайт

Информация за нас

Тези Условия за ползване на Уебсайта („Условията“) описват общите условия, приложими за използването на уебсайта от Ваша страна („Moderna“, „ние“, „наш/а/и“ и „нас“). Ние сме корпорация от Делауеър и имаме седалище на адрес: 200 Technology Square, Cambridge, MA 02139. Всяко използване или свързване към съдържание на Уебсайта е предмет на правилата и условията, съдържащи се в настоящите Условия. С достъпа до или използването на Уебсайта Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с тези Условия и приемате, че всички предишни споразумения относно използването на Уебсайта между Вас и Moderna са с приоритет и нямат сила или ефект. Ако не сте съгласни с Условията, не осъществявайте достъп до и не използвайте Уебсайта. Използвайки Уебсайта, Вие декларирате, че сте навършили 18 години.

Вие разбирате и се съгласявате, че можем да променяме тези Условия по всяко време без предизвестие. Можете да прочетете текущо, валидно копие на тези Условия по всяко време, като изберете връзката „Общи условия за ползване“ на Уебсайта. Moderna може да редактира тези условия по всяко време без предизвестие. Всяко използване на Уебсайта след тази дата ще представлява приемане от Ваша страна на такива ревизирани общи условия. Ако някаква промяна в тези Условия не е приемлива за Вас, единствената Ви възможност е да прекратите достъпа, сърфирането и използването на Уебсайта по друг начин.

Вашият достъп до и използване на Уебсайта също е предмет на Политиката за поверителност на Moderna, която се намира на адрес www.modernatx.com/privacy-policy, чиито условия са включени тук чрез позоваване.

Използване на информацията

Можете свободно да преглеждате, осъществявате достъп до, изтегляте или използвате информация от Уебсайта, включително всякакви текстове, изображения, аудио, видео и софтуер („Информация“) за Ваше временно, нетърговско използване. Нямате права върху или спрямо Информацията и няма да използвате, копирате или показвате Информацията, освен както е разрешено от настоящите Условия. Не се разрешава друга употреба без нашето предварително писмено съгласие. Може да притежаваме Информацията или части от нея могат да ни бъдат предоставени чрез споразумения, които имаме с трети страни. Информацията е защитена от законите на Съединените щати и чуждите закони за интелектуална собственост. Неразрешеното използване на Информацията може да доведе до нарушаване на законите за авторско право, търговска марка и други закони. Не можете да продавате, прехвърляте, възлагате, лицензирате, подлицензирате или променяте Информацията или да я възпроизвеждате, показвате, публично изпълнявате, правите производна версия на, разпространявате, предавате, използвате повторно, публикувате повторно или по друг начин да използвате Информацията по какъвто и да е начин за публична или търговска цел без нашето писмено разрешение. Не можете да използвате Уебсайта или Информацията от Уебсайта (a) по начин, който нарушава някой приложим местен, национален или международен закон или наредба; (б) по начин, който е незаконен или измамен, или има незаконна или измамна цел или последствие; (в) за предаване, или да се осигури изпращането на, всички нежелани или неоторизирани рекламни или промоционални материали или всяка друга форма на подобно привличане (спам); или (г) да правите неупълномощени опити за достъп до някоя от нашите системи или мрежи на трети страни. Изрично е забранено използването или публикуването на каквато и да е част от Информацията на друг Уебсайт или в мрежова компютърна среда за каквато и да е цел. Ако нарушите някоя част от тези Условия, Вашето право на достъп и/или използване на Информацията и Уебсайта се прекратява автоматично и Вие трябва незабавно да унищожите всички направени от Вас копия на Информацията. Запазваме си правото да оттегляме, изменяме или променяме Уебсайта без предизвестие. Ние няма да носим отговорност, ако по някаква причина нашият Уебсайт не е наличен по всяко време или за какъвто и да е период. Нищо на този Уебсайт няма да се счита за покана за инвестиране или по друг начин търгуване с акции или други ценни книжа в Moderna.

Авторски права и Търговски марки

Трябва да запазите и възпроизвеждате всяко уведомление за авторско право или друго известие за права на собственост, съдържащи се в оригиналната Информация, на всяко копие, което направите на Информацията или във всяка информация, която изтеглите. Правата на интелектуална собственост на Уебсайта и в Информацията са собственост на Moderna, нашите свързани дружества или нашите външни партньори. Следва да допуснете, че всичко, което виждате или четете на Уебсайта, е защитено с авторски права, освен ако не е отбелязано друго, и не може да се използва без нашето писмено разрешение, освен както е предвидено в тези Условия или в текста на Уебсайта. Никакви връзки към Уебсайта не могат да бъдат включени в друг Уебсайт без нашето предварително писмено разрешение. С изключение на горепосоченото ограничено разрешение, не Ви се предоставя лиценз или право върху Информацията, или авторски права на Moderna или на която и да е друга страна.

Търговските марки, марките за услуги и логата на Moderna („Търговски марки на Moderna“), използвани и показвани на Уебсайта, са регистрирани и нерегистрирани търговски марки или марки за услуги на Moderna или нейните дъщерни компании или свързани дружества. Други имена на компании, продукти и услуги, намиращи се на Уебсайта, може да са търговски марки или марки за услуги, притежавани от трети страни („Търговски марки на трети страни“ и, заедно с Търговските марки на Moderna, „Търговски марки“). Нищо в Уебсайта или в тези Условия не трябва да се тълкува като предоставяне по подразбиране, чрез възбрана или по друг начин, на лиценз или право, изрични или подразбиращи се, под каквато и да е търговска марка, показана на Уебсайта, без предварителното писмено съгласие на Moderna конкретно за всеки и всякакъв случай. Търговските марки не могат да се използват за омаловажаване на Moderna или на която и да е трета страна, продуктите или услугите на Moderna или на трета страна, или по какъвто и да е начин (използвайки разумна от търговска гледна точка преценка), които могат да увредят каквато и да е репутация на Търговските марки. Връзките към Уебсайта от други уебсайтове трябва да са само с текст и използването на Търговски марки като част от връзка към или от който и да е уебсайт е забранено без предварителното писмено съгласие на Moderna. Цялата репутация, генерирана от използването на която и да е Търговска марка на Moderna, трябва да е в полза на Moderna.

Някои елементи на Уебсайта са защитени с търговски облик, търговска марка, нелоялна конкуренция и други американски, щатски, федерални и международни закони и не могат да бъдат копирани или имитирани изцяло или частично по какъвто и да е начин, включително, но не само, използването на рамкиране или огледала. Никаква част от Информацията не може да бъде повторно предавана без изричното писмено съгласие на Moderna за всеки и всякакъв случай.

Медицински съвет

Съдържанието на Уебсайта е предназначено да бъде общ информационен ресурс по отношение на обхванатия предмет. Moderna не практикува пряко или непряко медицина, не предоставя медицински съвети и не предоставя медицински услуги чрез Уебсайта и нищо, съдържащо се на Уебсайта, няма за цел да представлява инструкции за медицинска диагноза или лечение. Всяка предоставена информация не трябва да се счита за пълна, нито да се основава на предположението, че представлява основание за диагноза или курс на лечение за конкретно лице. Не трябва да се разчита на информацията, получена от Уебсайта, за лични, медицински, правни, технически или финансови решения. Същата не трябва да се използва вместо посещение, обаждане, консултация или съвет от Вашия лекар или друг квалифициран здравен специалист. Ако имате някакви въпроси, свързани със здравните грижи, моля, незабавно се консултирайте с Вашия лекар или с друг квалифициран доставчик на здравни грижи.

Връзки

Този Уебсайт може да съдържа връзки към Уебсайтове, управлявани от други страни („Външни сайтове“). Външните Уебсайтове не са под контрола на Moderna и Moderna не носи отговорност за съдържанието, налично на външни Уебсайтове. Тези връзки не предполагат препращането или одобряването на материали от страна на Moderna на Външни Уебсайтове или на което и да е друго юридическо лице, субект или услуга, и Moderna отхвърля всякаква отговорност по отношение на Вашия достъп до Външни Уебсайтове. Ние не носим отговорност за съдържанието на свързаните Външни Уебсайтове и не правим никакви изявления относно съдържанието или точността на материалите на тези Външни Уебсайтове. Трябва да вземете предпазни мерки, когато изтегляте файлове от всички Уебсайтове, за да защитите компютъра си от вируси и други програми за унищожаване. Moderna предоставя връзки към Външни Уебсайтове като удобство за потребителите, а достъпът до всякакви Външни Уебсайтове, свързани към този Уебсайт, е на Ваш собствен риск.

Прогнозни изявления

Уебсайтът съдържа изрични или прогнозни изявления по смисъла на Закона за реформата на частните спорове за ценни книжа от 1995 г., както е изменен, Раздел 27А от Закона за ценните книжа от 1933 г. и Раздел 21E от Закона за ценните книжа и борсите от 1934 г., които се основават на убеждения и предположения, и на информация, която понастоящем е достъпна за ръководството на Moderna. Тези твърдения се отнасят, наред с други неща, до очакванията на Moderna по отношение на планове, цели, стратегии, бъдещи оперативни или финансови резултати, бизнес планове и перспективи, както и до очакванията по отношение на клиничните изпитвания, графиците за развитие, дискусиите с регулаторните органи, програмите за развитие, кандидатите за разработване и изпитваните лекарства, разработвани от Moderna и от стратегическите сътрудници на Moderna. В някои случаи прогнозните изявления могат да бъдат идентифицирани чрез терминология като „могат“, „трябва“, „очаква“, „възнамерява“, „възнаграждения“, „планира“, „предполага се“, „вярва“, „счита“, „прогнозира“, „предвижда“, „потенциално“, „продължава“ или отрицателните форми на тези термини или друга сравнима терминология, въпреки че не всички прогнозни изявления съдържат тези думи. Тези изявления се основават на настоящите очаквания на ръководството на Moderna и са предмет на определени фактори, рискове и несигурности, които могат да доведат до съществени разлики на действителните резултати спрямо тези, посочени или подразбиращи се в тези изявления. Информацията, представена на Уебсайта, се счита за актуална към датата на първоначалната й публикация. Прогнозните изявления на този Уебсайт не са обещания и гаранции и не трябва да разчитате прекомерно на такива прогнозни изявления, защото те включват известни и неизвестни рискове, несигурности и други фактори, много от които са извън контрола на Moderna и които биха могли да доведат до съществени разлики в резултатите спрямо тези, изразени или подразбиращи се от тези прогнозни изявления. Moderna не възнамерява да актуализира изявления за бъдещи събития, които се появяват на Уебсайта в случай на промяна на обстоятелствата или поради друга причина, и тези изявления са актуални само към датата, на която са направени.

Моля, имайте предвид, че докато документите на Moderna до Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ са налични на или чрез интернет връзки, съдържащи се в Уебсайта, никаква информация, съдържаща се или налична чрез Уебсайта, не е включена чрез позоваване във или считана за част от тези документи.

Актуализации

Moderna може да прави промени, корекции и/или подобрения на Информацията, както и на продуктите и програмите, описани в тази Информация, по всяко време без предизвестие. Въпреки че се полагаме усилия периодично да актуализираме Уебсайта, Информацията, материалите и услугите, предоставяни на или чрез Уебсайта, понякога може да са неточни, непълни или неактуални и се предоставят на принципа „КАКТО СА“ и „КАКТО СА НАЛИЧНИ“. Moderna няма задължение да актуализира информацията, съдържаща се на Уебсайта, и Moderna няма да носи отговорност за неспазване на актуализирането на тази информация. Ние не гарантираме пълнотата, точността или валидността на информацията на Уебсайта и не поемаме задължение да актуализираме или да редактираме информацията, съдържаща се на Уебсайта, независимо дали в резултат на нова информация, бъдещи събития или обстоятелства, или поради друга причина. Ваша отговорност е да проверите всяка информация, съдържаща се в Уебсайта, преди да разчитате на нея.

Отказ от гаранции

MODERNA, НЕЙНИТЕ ДЪЩЕРНИ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ ДРУЖЕСТВА И ТЕХНИТЕ СЪОТВЕТНИ СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ, СТРАТЕГИЧЕСКИ СЪТРУДНИЦИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ (ЗАЕДНО НАРИЧАНИ „СТРАНИ НА MODERNA“) НЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ИЗЯВЛЕНИЯ И НЕ ПОЕМАТ НИКАКВИ ОБЕЩАНИЯ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ОТНОСНО УЕБСАЙТА ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, НАВРЕМЕННОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, ТОЧНОСТТА, ПЪЛНОТАТА ИЛИ ГОДНОСТТА ЗА НЯКАКВА КОНКРЕТНА ЦЕЛ НА ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ ЧЕ РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА, ЩЕ БЪДАТ БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ НАДЕЖДНИ.)

Ограничение на отговорността

СТРАНИТЕ НА MODERNA НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ, КОСВЕНИ, НЕПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТЪП ДО, ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ, ИЛИ НЯКАКВИ ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В ИНФОРМАЦИЯТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА (I) ЗАГУБА НА ДОХОДИ ИЛИ ПРИХОДИ, (II) ЗАГУБА НА ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС ИЛИ БИЗНЕС ДЕЙНОСТ, (III) ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ ИЛИ ДОГОВОРИ, (IV) ЗАГУБА НА ОЧАКВАНИ СПЕСТЯВАНИЯ, (V) ЗАГУБА НА ДАННИ, (VI) ЗАГУБА НА ДОБРА РЕПУТАЦИЯ, (VII) ПРОПУСНАТО ВРЕМЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ РАБОТА В ОФИС; И (VIII) ЗА КАКВИТО И ДА Е ДРУГИ ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, НО ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ И ПРИЧИНЕНИ ОТ ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), НАРУШЕНИЕ НА ДОГОВОР ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ДОРИ АКО Е ПРЕДВИДИМО. ОСВЕН ТОВА СТРАНИТЕ НА MODERNA НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИСТИННОСТТА, ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, ЗА ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В НЕЯ ИЛИ ЗА ВСЯКАКВИ ЗАКЪСНЕНИЯ ИЛИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ДАННИТЕ ИЛИ ПОТОКА ОТ ИНФОРМАЦИЯ ПОРАДИ КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА. ВИЕ ИЗПОЛЗВАТЕ УЕБСАЙТА И ИНФОРМАЦИЯТА НА СВОЙ РИСК.

СТРАНИТЕ НА MODERNA НЕ ГАРАНТИРАТ, ЧЕ УЕБСАЙТЪТ ЩЕ РАБОТИ БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ ЧЕ УЕБСАЙТЪТ, НЕГОВИЯТ СЪРВЪР ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА НЕ СЪДЪРЖАТ КОМПЮТЪРНИ ВИРУСИ ИЛИ ПОДОБНО ЗАРАЗЯВАНЕ ИЛИ РАЗРУШИТЕЛНИ ФУНКЦИИ. АКО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА ДОВЕДЕ ДО НЕОБХОДИМОСТ ОТ ОБСЛУЖВАНЕ ИЛИ ПОДМЯНА НА ОБОРУДВАНЕ ИЛИ ДАННИ, НИКОЯ СТРАНА НА MODERNA НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТЕЗИ РАЗХОДИ.

УЕБСАЙТЪТ И ИНФОРМАЦИЯТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ПРИНЦИПА „КАКТО СА“ И „КАКТО СА НАЛИЧНИ“, БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ. СТРАНИТЕ НА MODERNA СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВАТА НА ТРЕТИ СТРАНИ И ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ.

Някои юрисдикции не позволяват отказ от отговорност или изключване на определени гаранции или ограничаване или изключване на отговорността за случайни или последващи щети. Съобразно с това някои от горните изключения или ограничения може да не се отнасят за Вас или да не подлежат на изпълнение по отношение на Вас. Ние също така не поемаме никаква отговорност и няма да сме отговорни за щети или вируси, които могат да заразят Вашето компютърно оборудване или друга собственост за целите на Вашия достъп до или използването на Информацията. Moderna си запазва правото да прекрати Уебсайта по всяко време без предизвестие и без да носи отговорност.

Информация, която ни предоставяте

Всяка комуникация или материал, който ни предавате по електронна поща или по друг начин, включително данни, въпроси, коментари, предложения или други подобни, е и ще бъде третиран като неповерителен и непатентован и Moderna няма задължение от какъвто и да е вид по отношение на такава информация. Всичко, което предавате или публикувате, става собственост на Moderna и може да се използва от Moderna и някое от неговите дъщерни дружества, свързани дружества, стратегически сътрудници и доставчици на услуги трети страни за всякакви цели, включително, но не само, възпроизвеждане, разкриване, предаване, публикуване, излъчване и публикуване. Moderna и нейните дъщерни дружества, свързани дружества, стратегически сътрудници и доставчици на услуги, явяващи се трети страни, са свободни да използват, без да Ви компенсират, идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се в която и да е комуникация, която изпращате към Уебсайта за каквато и да е цел, включително, но не само, проучване, разработване, производство и маркетинг на продукти, използващи или включващи такава информация. Всяка информация, изпратена или предоставена от Вас на Уебсайта, може да бъде публично достъпна. Важната и лична информация трябва да бъде защитена от Вас. Moderna не носи отговорност за защитата на поверителността на имейли или друга информация, прехвърляна чрез интернет или друга мрежа, която можете да използвате.

Продукти по света

Уебсайтът може да съдържа информация за нашите настоящи или потенциални бъдещи продукти и услуги в световен мащаб, не всички от които са налични на всяко местоположение. Позоваването на продукт или услуга на Уебсайта не означава, че този продукт или услуга е или ще бъде на разположение във Вашето местоположение. Продуктите, посочени на този Уебсайт, може да са предмет на различни регулаторни изисквания в зависимост от държавата на употреба. Следователно посетителите могат да бъдат уведомени, че някои раздели на Уебсайта са предназначени само за определени видове потребители-експерти или само за аудитории в определени държави. Нищо на Уебсайта не следва да се тълкува като промоция или реклама за продукт или за използването на продукт, който не е разрешен от законите и разпоредбите на Вашата държава на пребиваване.

Приложимо право

Вие носите цялата отговорност да гарантирате спазването на законите на Вашата конкретна юрисдикция. Уебсайтът е достъпен от всеки щат в САЩ, както и от други страни по света. Всяко от тези места има закони, които могат да се различават от тези на Масачузетс, където се намира Moderna. С осъществяването на достъп до Уебсайта, Вие и Moderna се съгласявате, че законите на щата Масачузетс, без оглед на стълкновението на правни норми, ще се прилагат за всички спорове въз основа на, произтичащи от или свързани с използването на Уебсайта или каквато и да е информация, която съдържа. По отношение на такива спорове Вие и Moderna също така се съгласявате и с настоящото се подчинявате на изключителната лична юрисдикция и място на всеки съд, намиращ се в Бостън, Масачузетс.

Вие трябва да спазвате всички приложими ограничения за износ съгласно всички приложими закони за контрол на износа и да не изнасяте или реекспортирате никаква информация към държави или лица, забранени от тези закони за контрол на износа. Ако се намирате в държава, където такъв износ е забранен или сте физическо или юридическо лице, за което такъв износ е забранен, не можете да изтегляте никаква информация. Единствено Вие носите отговорност за спазването на законите на Вашата специфична юрисдикция по отношение на вноса, износа или реекспорта на Информацията.

Информацията се предоставя с „ОГРАНИЧЕНИ ПРАВА“. Използването, дублирането или разкриването от правителството на САЩ е предмет на ограниченията, съдържащи се в 48 CFR 52.227-19 и 48 CFR 252.227-7013 и следващите или в неин приемник. Използването на Уебсайта или Информацията от правителството на САЩ представлява потвърждение на нашите права на собственост върху Уебсайта и Информацията.

Ако някоя клауза от тези Условия бъде счетена за незаконна, невалидна или неприложима от съд, който има компетентна юрисдикция, невалидността или неприложимостта на такава разпоредба не засяга валидността на останалите клаузи на тези Условия, които остават в пълна сила и валидност. Неизпълнението от страна на Moderna да действа или да прилага която и да е клауза от тези Условия не може да се тълкува като отказ от тази клауза или друга клауза в тези Условия. Никакъв отказ от права не влиза в сила срещу Moderna, освен ако не е направен в писмена форма, и такъв отказ не може да се тълкува като отказ от права при друг или последващ случай. Освен ако не е изрично договорено между Moderna и Вас в писмена форма, тези Условия представляват цялото споразумение между Вас и Moderna по отношение на предмета на договаряне и заменят всички предишни или настоящи споразумения, независимо дали писмени или устни, между страните по отношение на предмета на договаряне. Заглавията на разделите са предоставени само за удобство и не трябва да се тълкуват с правна цел. Moderna може да прехвърля своите права на собственост, контрол или други права на която и да е страна по всяко време без предизвестие за Вас.

Тези условия ще се прилагат в полза на нашите приемници, правоприемници, лицензополучатели и подлицензианти.

Свържете се с Moderna

08:00—17:00 ч. EET – понеделник—петък
EMEAMedinfo@modernatx.com

    © 2023 Moderna, Inc.

    BG-COV-2100001 02/2023