skip-to-main

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

Obchodní podmínky a podmínky použití od společnosti Moderna

Před vstupem na tyto webové stránky nebo jejich používáním si prosím tyto podmínky pečlivě přečtěte

Informace o nás

Tyto Podmínky používání webových stránek (dále jen „podmínky“) popisují podmínky, které se vztahují na vaše používání webových stránek provozovaných společností (dále jen „Moderna“, „my“, „naše“ a „nás“). Jsme korporací ve státě Delaware a máme sídlo na adrese 200 Technology Square, Cambridge, MA 02139. Veškeré používání jakéhokoli obsahu na webových stránkách nebo uvádění odkazů na něj se řídí ustanoveními obsaženými v těchto podmínkách. Přístupem na tyto webové stránky nebo jejich používáním potvrzujete, že jste si tyto podmínky přečetli, porozuměli jim a souhlasíte s nimi, a berete na vědomí, že jakékoli předchozí dohody týkající se používání těchto webových stránek mezi vámi a společností Moderna jsou nahrazeny a nejsou platné ani účinné. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, nevstupujte na webové stránky ani je nepoužívejte. Používáním webových stránek prohlašujete, že je vám nejméně 18 let.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tyto podmínky můžeme kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Aktuální a platnou verzi těchto podmínek si můžete kdykoli přečíst kliknutím na odkaz „Podmínky používání“ na webových stránkách. Společnost Moderna může tyto podmínky kdykoli bez předchozího upozornění upravit. Jakékoli použití webových stránek po tomto datu bude znamenat váš souhlas s těmito revidovanými podmínkami. Pokud pro vás jakákoli změna těchto podmínek není přijatelná, je vaším jediným opravným prostředkem přestat s přihlašováním k webovým stránkám, jejich prohlížením a jiným používáním.

Váš přístup k webovým stránkám a jejich používání podléhá také zásadám ochrany osobních údajů společnosti Moderna, které jsou k dispozici na adrese  www.modernatx.com/privacy-policy, přičemž tyto podmínky jsou zde uvedeny ve formě odkazu.

Použití informací

Informace z webových stránek můžete volně procházet, přistupovat k nim, stahovat je nebo je používat, včetně jakýchkoli textů, obrázků, zvuků, videí a softwaru (dále jen „informace“), a to pro své vlastní dočasné nekomerční použití. K uvedeným informacím nemáte žádná práva a nebudete je používat, kopírovat ani zobrazovat, s výjimkou případů povolených těmito podmínkami. Bez našeho předchozího písemného souhlasu není povoleno žádné jiné použití. Můžeme informace vlastnit nebo nám části informací mohou být zpřístupněny prostřednictvím ujednání, která máme s třetími stranami. Tyto informace jsou chráněny zákony Spojených států amerických a zákony na ochranu duševního vlastnictví v zahraničí. Neoprávněné použití Informací může mít za následek porušení autorských práv, ochranných známek a jiných zákonů. Bez našeho písemného svolení nesmíte informace prodávat, převádět, postoupit, licencovat, sublicencovat nebo upravovat či reprodukovat, zobrazovat, veřejně prezentovat, vytvářet odvozenou verzi, distribuovat, přenášet, opětovně používat, přeposílat ani jinak používat pro jakékoli veřejné nebo komerční účely. Webové stránky ani informace z webových stránek nesmíte používat (a) žádným způsobem, který porušuje platné místní národní nebo mezinárodní zákony nebo předpisy; (b) jakýmkoli způsobem, který je nezákonný nebo podvodný, nebo který má nezákonný nebo podvodný účel nebo účinek; (c) předávat ani obstarat zaslání jakéhokoli nevyžádaného nebo nepovoleného reklamního nebo propagačního materiálu ani jakoukoli jinou formu podobnou požadavku (spam); nebo (d) k neoprávněnému pokusu o přístup k našim systémům nebo sítím třetích stran. Používání nebo zveřejňování jakýchkoli informací na jakýchkoli jiných webových stránkách nebo v síťovém počítačovém prostředí za jakýmkoli účelem je výslovně zakázáno. Pokud porušíte kteroukoli část těchto podmínek, vaše právo na přístup a/nebo používání informací a stránek automaticky skončí a vy budete muset okamžitě zničit veškeré kopie těchto informací, které jste vytvořili. Vyhrazujeme si právo tyto webové stránky bez předchozího upozornění zrušit, upravit nebo revidovat. Neneseme odpovědnost za to, že naše webové stránky budou z jakéhokoli důvodu kdykoli a po jakoukoli dobu nedostupné. Žádná část těchto webových stránek nebude považována za výzvu k investici nebo k jinému obchodování s akciemi nebo jinými cennými papíry společnosti Moderna.

Autorská práva a ochranné známky

Ve všech kopiích informací, které vytvoříte, nebo v informacích, které si stáhnete, musíte uchovat a reprodukovat každé oznámení o autorských právech nebo jiná oznámení o vlastnických právech obsažená v původních informacích. Práva na duševní vlastnictví na webových stránkách a v informacích jsou vlastněna společností Moderna, našimi přidruženými společnostmi nebo našimi externími partnery. Měli byste předpokládat, že vše, co vidíte nebo čtete na webových stránkách, je chráněno autorskými právy, pokud není uvedeno jinak, a nesmíte je používat bez našeho písemného svolení, s výjimkou případů uvedených v těchto podmínkách nebo v textu na webových stránkách. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmí být na žádné jiné webové stránce zahrnuty jakékoli odkazy na tyto webové stránky. S výjimkou výše uvedeného omezeného oprávnění vám není udělena ani svěřena žádná licence ani právo k informacím ani k autorským právům společnosti Moderna nebo jakékoli jiné strany.

Ochranné známky, značky služeb a loga společnosti Moderna („Ochranné známky společnosti Moderna“) používané a zobrazené na webových stránkách jsou registrované a neregistrované ochranné známky nebo značky služeb společnosti Moderna nebo jejích dceřiných nebo přidružených společností. Další názvy společností, produktů a služeb umístěné na těchto webových stránkách mohou být ochranné známky nebo značky služeb vlastněné třetími stranami („Ochranné známky třetích stran“ a společně s ochrannými známkami společnosti Moderna jako „Ochranné známky“). Žádné ustanovení na webových stránkách nebo v těchto podmínkách nesmí být vykládáno jako udělení – implicitně, překážkou uplatnění žalobního nároku ani jinak, – jakékoli licence nebo práva, výslovného ani předpokládaného, pod jakoukoli obchodní značkou zobrazenou na webových stránkách bez předchozího písemného souhlasu společnosti Moderna konkrétně uvedeného pro každý jednotlivý případ. Ochranné známky nesmí být použity ke znevažování společnosti Moderna ani jakékoli třetí strany, produktů ani služeb společnosti Moderna nebo třetí strany, ani jakýmkoli způsobem (na základě komerčně přiměřeného úsudku), který může poškodit dobrou pověst ochranných známek. Odkazy na webové stránky z jiných stránek by měly být pouze textové a použití jakýchkoli ochranných známek jako součásti odkazu na jakoukoli jinou webovou stránku nebo z ní je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Moderna zakázáno. Veškerá přidaná hodnota vzniklá použitím jakékoli ochranné známky společnosti Moderna připadá ve prospěch společnosti Moderna.

Některé prvky webových stránek jsou chráněny obchodními úpravami, ochrannou známkou, zákony proti nekalé soutěži a jinými zákony USA, státními, federálními a mezinárodními zákony a nesmí být kopírovány ani napodobovány jako celek nebo jejich část, a to žádnými prostředky, včetně použití rámování nebo zrcadlení. Žádná z těchto informací nesmí být přenášena bez výslovného písemného souhlasu společnosti Moderna pro každý jednotlivý případ.

Lékařské poradenství

Obsah webových stránek je zamýšlen jako obecný informační zdroj týkající se daného námětu. Společnost Moderna přímo ani nepřímo neprovádí lékařskou činnost, neposkytuje lékařské rady ani neprovozuje lékařské služby prostřednictvím webových stránek a nic, co je obsaženo na webových stránkách, není zamýšleno jako instrukce pro lékařskou diagnózu nebo léčbu. Žádné poskytnuté informace by neměly být považovány za úplné, ani by se na ně nemělo spoléhat, že poskytnou základ pro diagnózu nebo průběh léčby konkrétního jednotlivce. Informace získané z webových stránek by se neměly opírat o osobní, lékařská, právní, technická ani finanční rozhodnutí. Neměly by se používat jako náhrada osobní návštěvy, telefonátu, konzultace nebo rady lékaře nebo jiného kvalifikovaného poskytovatele zdravotní péče. Pokud budete mít jakékoli otázky týkající se zdravotní péče, obraťte se prosím neprodleně na svého lékaře nebo jiného kvalifikovaného poskytovatele zdravotní péče.

Odkazy

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky provozované jinými stranami („externí webové stránky“). Externí webové stránky nejsou pod kontrolou společnosti Moderna a společnost Moderna neodpovídá za obsah dostupný na jakýchkoli externích webových stránkách. Tyto odkazy neznamenají doporučení společnosti Moderna ani schvalování materiálu na externích webových stránkách nebo jakékoli jiné právnické osoby, položky nebo služby a společnost Moderna se zříká veškeré odpovědnosti s ohledem na váš přístup na externí webové stránky. Neneseme odpovědnost za obsah jakýchkoli propojených externích webových stránek a neposkytujeme žádná prohlášení týkající se obsahu nebo přesnosti jakýchkoli materiálů na takových externích webových stránkách. Při stahování souborů ze všech webových stránek byste měli přijmout bezpečnostní opatření, abyste chránili svůj počítač před viry a jinými destruktivními programy. Společnost Moderna poskytuje odkazy na externí webové stránky jako usnadnění pro uživatele, přičemž přístup k jakýmkoli externím webovým stránkám propojeným s těmito webovými stránkami je na vaše vlastní riziko.

Výhledová prohlášení

Tyto webové stránky obsahují výslovná nebo předpokládaná výhledová prohlášení ve smyslu zákona o reformě soudních sporů o soukromé cenné papíry z roku 1995, v platném znění, § 27A zákona o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů, a § 21E zákona o burze cenných papírů z roku 1934, která jsou založena na přesvědčeních a předpokladech a na informacích, které má vedení společnosti Moderna v současné době k dispozici. Tato prohlášení se mimo jiné týkají očekávání společnosti Moderna týkajících se plánů, cílů, strategií, budoucího provozního nebo finančního výkonu, obchodních plánů a vyhlídek a očekávání týkajících se klinických hodnocení, časových harmonogramů vývoje, diskuzí s regulačními orgány, vývojových programů, kandidátů na vývoj a hodnocených léků vyvíjených společností Moderna a strategickými spolupracovníky společnosti Moderna. V některých případech mohou být výhledová prohlášení identifikována terminologií jako „může“, „měla by“, „předpokládá“, „zamýšlí“, „plánuje“, „předpokládá“, „věří“, „odhaduje“, „očekává“, „potenciálně“, „pokračuje“ nebo negativní formou těchto podmínek nebo jiné srovnatelné terminologie, ačkoli ne všechna výhledová prohlášení musí nutně obsahovat takové výrazy. Taková prohlášení vycházejí ze současných očekávání vedení společnosti Moderna a podléhají určitým faktorům, rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od těch, které jsou v těchto prohlášeních uváděny nebo nepřímo naznačeny. Informace prezentované na webových stránkách jsou považovány za aktuální k datu jejich původní publikace. Výhledová prohlášení na těchto webových stránkách nejsou přísliby ani záruky a vy byste se neměli příliš spoléhat na tato výhledová prohlášení, protože zahrnují známá i neznámá rizika, nejistoty a další faktory, z nichž mnohé jsou mimo kontrolu společnosti Moderna a které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od těch, které tato výhledová prohlášení vyjadřují nebo naznačují. Společnost Moderna nemá v úmyslu aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení, která se objeví na webových stránkách v případě měnících se okolností nebo jinak, a tato prohlášení jsou aktuální pouze k datu jejich vytvoření.

Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli podání společnosti Moderna u Komise pro cenné papíry a burzy Spojených států amerických jsou k dispozici na internetových odkazech obsažených na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím, žádné informace obsažené nebo dostupné prostřednictvím webových stránek nejsou do takových podání začleněny odkazem ani nejsou považovány za jejich součást.

Aktualizace

Společnost Moderna může kdykoli bez upozornění provádět změny, opravy a/nebo vylepšení informací, produktů a programů popsaných v těchto informacích. Ačkoli se snažíme pravidelně webové stránky aktualizovat, informace, materiály a služby poskytované na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím mohou být někdy nepřesné, neúplné nebo zastaralé a jsou poskytovány „TAK, JAK JSOU“ a „TAK, JAK JSOU DOSTUPNÉ“. Společnost Moderna nemá povinnost aktualizovat informace obsažené na webových stránkách a společnost Moderna nenese odpovědnost za žádné neprovedené aktualizace těchto informací. Nečiníme žádné prohlášení ohledně úplnosti, přesnosti ani aktuálnosti jakýchkoli informací na webových stránkách a informace obsažené na webových stránkách se nezavazujeme aktualizovat ani revidovat, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí či okolností nebo jinak. Je vaší povinností ověřit si veškeré informace obsažené na webových stránkách, než se na ně spolehnete.

Odmítnutí záruk

SPOLEČNOST MODERNA, JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A JINÉ POBOČKY A JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ PRACOVNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, DODAVATELÉ, STRATEGIČTÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI, A POSKYTOVATELÉ LICENCE (KOLEKTIVNĚ, „STRANY SPOLEČNOSTI MODERNA„) NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ A NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁVAZKY, VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, O WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO INFORMACÍCH (VČETNĚ ČASOVÝCH ROZVRHŮ, AKTUÁLNOSTI, PŘESNOSTI, ÚPLNOSTI NEBO VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU INFORMACÍ ANI ŽE VÝSLEDKY, KTERÉ MOHOU BÝT ZÍSKÁNY V DŮASLEDKU POUŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK BUDOU BEZ CHYB NEBO SPOLEHLIVÉ.)

Omezení odpovědnosti

STRANY SPOLEČNOSTI MODERNA NEBUDOU ZODPOVĚDNÉ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI TRESTNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘÍSTUPU K, POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY, NEBO JAKÉKOLI CHYBY ČI OPOMENUTÍ V INFORMACÍCH, VČETNĚ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI ZA (I) ZTRÁTU PŘÍJMU NEBO VÝNOSŮ, (II) ZTRÁTU OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO JEJÍ PŘERUŠENÍ, (III) ZTRÁTU ZISKŮ NEBO SMLUV, (IV) ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, (V) ZTRÁTU ÚDAJŮ, (VI) ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI, (VII) PROMARNĚNÉHO ČASU VEDENÍ NEBO KANCELÁŘSKÉ PRÁCE; A (VIII) ZA JAKOUKOLI JINOU ZTRÁTU NEBO ŠKODU JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VZNIKLA A BYLA ZPŮSOBENA ZRANĚNÍM (VČETNĚ NEDBALOSTI), PORUŠENÍM SMLOUVY NEBO JINAK, I V PŘÍPADĚ, ŽE SE TO DALO PŘEDVÍDAT. DÁLE STRANY SPOLEČNOSTI MODERNA NENESOU ODPOVĚDNOST ZA PRAVDIVOST, PŘESNOST ANI ÚPLNOST INFORMACÍ, ZA CHYBY, VADY NEBO OPOMENUTÍ, JAKÉKOLI ZPOŽDĚNÍ NEBO PŘERUŠENÍ ÚDAJŮ NEBO PŘENOSU INFORMACÍ Z JAKÉHOKOLI PŘÍČINY. TYTO WEBOVÉ STRÁNKY A INFORMACE POUŽÍVÁTE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO.

STRANY SPOLEČNOSTI MODERNA NEZARUČUJÍ, ŽE WEBOVÉ STRÁNKY BUDOU BEZ CHYB NEBO ŽE WEBOVÉ STRÁNKY, JEJÍ SERVER NEBO INFORMACE NEBUDOU OBSAHOVAT POČÍTAČOVÉ VIRY NEBO PODOBNÉ HROZBY NEBO DESTRUKTIVNÍ PRVKY. POKUD POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO INFORMACÍ POVEDE K NUTNOSTI PROVÉST SERVIS NEBO VÝMĚNU ZAŘÍZENÍ ČI DAT, NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA TAKOVÉ NÁKLADY ŽÁDNÁ STRANA SPOLEČNOSTI MODERNA.

WEBOVÉ STRÁNKY A INFORMACE JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „TAK, JAK JSOU DOSTUPNÉ“ BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK. STRANY SPOLEČNOSTI MODERNA ODMÍTNOU VŠECHNY ZÁRUKY, VČETNĚ ZÁRUK VLASTNICKÉHO PRÁVA, PRODEJNOSTI, NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

Některé jurisdikce nepovolují odmítnutí odpovědnosti nebo určitých záruk, případně omezení či vyloučení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody. Proto se na vás některá z výše uvedených vyloučení nebo omezení nemusí vztahovat nebo mohou být ve vztahu k vám nevymahatelná. Nepřebíráme také žádnou odpovědnost a neneseme odpovědnost za žádné škody ani viry, které mohou napadnout vaše počítačové vybavení nebo jiný majetek z důvodu vašeho přístupu k informacím nebo jejich použití. Společnost Moderna si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění ukončit provoz svých webových stránek.

Informace, které nám poskytujete

Jakákoli komunikace nebo materiály, které nám předáte elektronickou poštou nebo jinak, včetně jakýchkoli dat, otázek, komentářů, návrhů a podobně, jsou a budou považovány za nedůvěrné a nechráněné a společnost Moderna nemá vůči takovým informacím žádnou povinnost jakéhokoli druhu. Cokoli, co elektronicky přenesete nebo zveřejníte, se stane majetkem společnosti Moderna a může být použito společností Moderna a kteroukoli z jejích dceřiných společností, přidružených společností, strategickými spolupracovníky a poskytovateli služeb třetích stran pro jakýkoli účel, mimo jiné včetně reprodukce, oznámení, přenosu, publikace, vysílání a zveřejnění. Společnost Moderna a její dceřiné společnosti, přidružené společnosti, strategičtí spolupracovníci a poskytovatelé služeb třetích stran mohou bez odškodnění volně využívat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky obsažené v jakékoli komunikaci, kterou na webové stránky zasíláte, a to k jakémukoli účelu, mimo jiné včetně výzkumu, vývoje, výroby a marketingu produktů využívajících nebo zahrnujících takové informace. Veškeré informace, které na webové stránky odešlete nebo poskytnete, mohou být veřejně přístupné. Důležité a soukromé informace byste měli chránit. Společnost Moderna není odpovědná za ochranu soukromí e-mailů nebo jiných informací přenášených přes internet nebo jinou síť, kterou můžete používat.

Celosvětové produkty

Webové stránky mohou obsahovat informace o našich současných nebo potenciálních produktech a službách po celém světě, které nejsou všechny dostupné v každé lokalitě. Odkaz na produkt nebo službu na webových stránkách neznamená, že takový produkt nebo služba je nebo bude k dispozici ve vaší lokalitě. Produkty uvedené na těchto webových stránkách mohou podléhat různým regulačním požadavkům v závislosti na zemi použití. V důsledku toho mohou být návštěvníci upozorněni, že určité části webových stránek jsou určeny pouze pro určité druhy odborníků nebo pouze pro čtenáře v určitých zemích. Na webových stránkách byste si neměli nic vykládat jako propagaci nebo reklamu na jakýkoli produkt nebo na použití jakéhokoli produktu, který není povolen zákony a předpisy vaší země.

Platné zákony

Nesete výhradní odpovědnost za dodržování zákonů vaší konkrétní jurisdikce. Tyto webové stránky jsou přístupné z každého amerického státu a také z jiných zemí po celém světě. Každé z těchto míst má zákony, které se mohou lišit od zákonů státu Massachusetts, kde společnost Moderna sídlí. Vstupem na webové stránky vy i společnost Moderna souhlasíte s tím, že zákony státu Massachusetts se bez ohledu na jejich kolizní normy budou vztahovat na všechny spory, které vzniknou na základě nebo v souvislosti s vaším používáním webové stránky nebo jakýchkoli informací, které obsahuje. Pokud jde o takové spory, vy i společnost Moderna také souhlasíte a tímto se podrobujete výhradní osobní jurisdikci a místu konání jakéhokoli soudu v Bostonu, ve státě Massachusetts.

Budete dodržovat veškerá platná omezení exportu podle jakýchkoli platných zákonů o kontrole exportu a nebudete exportovat nebo reexportovat žádné informace do zemí nebo osob pod sankcemi podle těchto zákonů o kontrole exportu. Pokud se nacházíte v zemi, kam je takový vývoz zakázán, nebo jste osoba či subjekt, pro který je takový vývoz zakázán, nesmíte si stahovat žádné informace. Nesete výhradní odpovědnost za dodržování zákonů vaší konkrétní jurisdikce týkajících se dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu informací.

Tyto informace jsou poskytovány s „OMEZENÝMI PRÁVY“. Použití, kopírování nebo zpřístupnění americkou vládou podléhá omezením obsaženým v předpisech 48 CFR 52.227-19 a 48 CFR 252.227-7013 et seq. anebo následnými normami. Používání webových stránek nebo informací americkou vládou představuje uznání našich vlastnických práv na webové stránky a informace.

Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným jakýmkoli soudem s příslušnou jurisdikcí, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ustanovení neovlivní platnost zbývajících ustanovení těchto podmínek, která zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Neuplatnění nebo nevynucení jakéhokoli ustanovení těchto podmínek společností Moderna nebude vykládáno jako zřeknutí se tohoto ustanovení nebo jakéhokoli jiného ustanovení těchto podmínek. Žádné zřeknutí se práv nebude účinné vůči společnosti Moderna, pokud nebude učiněno písemně, a žádné takové zřeknutí se práv nebude v žádném jiném ani následném případě vykládáno jako zřeknutí se práv. S výjimkou případů, kdy se společnost Moderna a vy na tom výslovně písemně dohodnete, představují tyto podmínky úplnou dohodu mezi vámi a společností Moderna ve vztahu k danému předmětu a nahrazují všechny předchozí nebo současné dohody, ať již písemné nebo ústní, mezi stranami ve vztahu k předmětu. Nadpisy oddílů jsou poskytovány pouze pro usnadnění orientace a nesmí být součástí žádného zákonného importu. Společnost Moderna může kdykoli postoupit svá vlastnická, řídicí nebo jiná práva jakékoli straně, a to bez předchozího upozornění.

Tyto podmínky nabudou platnosti ve prospěch našich nástupců, nabyvatelů, držitelů licencí a sublicencí.

Kontaktujte společnost Moderna

8:00 – 17:00 SEČ – pondělí – pátek
EMEAMedinfo@modernatx.com

    © 2023 Moderna, Inc.

    CZ-COV-2100001 05/2023