skip-to-main

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

Modernas vilkår og betingelser for brug

Læs disse vilkår omhyggeligt, før du tilgår eller bruger dette websted

Oplysninger om os

Disse vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden (2vilkår”) beskriver de vilkår og betingelser, der gælder for din brug af hjemmesiden, som drives af (“Moderna”, “vi”, “vores” og “os”). Vi er en virksomhed fra Delaware og har vores registrerede kontor på 200 Technology Square, Cambridge, MA 02139. Al brug af eller link til indhold på webstedet er underlagt vilkårene og betingelserne i disse vilkår. Ved at tilgå eller bruge webstedet anerkender du, at du har læst, forstået og accepteret disse vilkår og anerkender, at eventuelle tidligere aftaler vedrørende brugen af webstedet mellem dig og Moderna erstattes og ikke har nogen virkning eller kraft. Hvis du ikke accepterer Vilkårene, skal du ikke tilgå eller bruge Webstedet. Ved at bruge webstedet erklærer du, at du mindst er 18 år gammel.

Du forstår og accepterer, at vi til enhver tid kan ændre disse vilkår uden forudgående varsel. Du kan til enhver tid læse en aktuel, gældende kopi af disse vilkår ved at vælge linket “Vilkår og betingelser for brug” på webstedet. Moderna kan til enhver tid ændre disse vilkår uden forudgående varsel. Enhver brug af webstedet efter en sådan dato udgør din accept af sådanne reviderede vilkår og betingelser. Hvis en ændring af disse vilkår ikke er acceptabel for dig, er dit eneste retsmiddel at ophøre med at tilgå, browse og på anden måde bruge webstedet.

Din adgang til og brug af webstedet er også underlagt Modernas databeskyttelsespolitik, der findes på www.modernatx.com/privacy-policy, hvis vilkår og betingelser hermed er inkorporeret heri ved henvisning.

Brug af oplysninger

Du kan frit gennemse, få adgang til, downloade eller bruge oplysninger fra webstedet, herunder tekst, billeder, lyd, video og software (“oplysninger”) til din egen midlertidige, ikke-kommercielle brug. Du har ingen rettigheder i forbindelse med eller til oplysningerne, og du vil ikke bruge, kopiere eller vise oplysningerne, undtagen som tilladt i henhold til disse vilkår. Ingen anden brug er tilladt uden vores forudgående skriftlige samtykke. Vi kan eje oplysningerne, eller dele af oplysningerne kan blive gjort tilgængelige for os gennem arrangementer, som vi har med tredjeparter. Oplysningerne er beskyttet af amerikanske og udenlandske love om intellektuel ejendom. Uautoriseret brug af oplysningerne kan resultere i overtrædelse af love om ophavsret, varemærke og andre love. Du må ikke sælge, overføre, tildele, licensere, underlicensere eller ændre oplysningerne eller reproducere, vise, offentligt udføre, lave en afledt version af, distribuere, overføre, genbruge, genopslå eller på anden måde bruge oplysningerne på nogen måde til noget offentligt eller kommercielt formål uden vores skriftlige tilladelse. Du må ikke bruge webstedet eller oplysningerne fra webstedet (a) på nogen måde, der krænker en gældende lokal, national eller international lovgivning eller forordning, (b) på nogen måde, der er ulovlig eller svigagtig, eller som har et ulovligt eller svigagtigt formål eller virkning, (c) at overføre, eller skaffe afsendelsen af, ethvert uopfordret eller uautoriseret reklame- eller salgsfremmende materiale eller enhver anden form for lignende opfordring (spam); eller (d) for at gøre uautoriserede forsøg på at få adgang til ethvert af vores systemer eller tredjepartsnetværk. Det er udtrykkeligt forbudt at bruge eller opslå nogen af oplysningerne på noget andet websted eller i et netværksforbundet computermiljø til noget formål. Hvis du overtræder nogen del af disse vilkår, vil din ret til at få adgang til og/eller bruge oplysningerne og webstedet automatisk ophøre, og du skal øjeblikkeligt destruere alle kopier, du har lavet af oplysningerne. Vi forbeholder os ret til at tilbagetrække, ændre eller revidere webstedet uden varsel. Vi er ikke ansvarlige, hvis vores websted af en hvilken som helst årsag ikke er tilgængeligt på noget tidspunkt eller i en hvilken som helst periode. Intet på denne hjemmeside vil blive anset for at udgøre en invitation til at investere i eller på anden måde handle med aktier eller andre værdipapirer i Moderna.

Ophavsret og varemærker

Du skal beholde og gengive hver eneste ophavsretsmeddelelse eller anden meddelelse om ejendomsret indeholdt i den oprindelige Information på enhver kopi, som du fremstiller af Informationen eller i enhver Information, som du downloader. De intellektuelle ejendomsrettigheder på webstedet og i oplysningerne ejes af Moderna, vores tilknyttede virksomheder eller vores eksterne partnere. Du bør antage, at alt, hvad du ser eller læser på webstedet, er ophavsretligt beskyttet, medmindre andet er angivet, og ikke må bruges uden vores skriftlige tilladelse, undtagen som angivet i disse vilkår eller i teksten på webstedet. Ingen links til webstedet må medtages på noget andet websted uden vores forudgående skriftlige tilladelse. Med undtagelse af den forudgående begrænsede tilladelse tildeles eller overdrages ingen licens eller rettighed til eller ret til oplysningerne, nogen ophavsret tilhørende Moderna eller nogen anden part til dig.

De varemærker, servicemærker og logoer tilhørende Moderna (“Moderna-varemærkerne”), der bruges og vises på webstedet, er registrerede og ikke-registrerede varemærker eller servicemærker tilhørende Moderna eller dets datterselskaber eller tilknyttede virksomheder. Andre virksomheds-, produkt- og servicenavne, der findes på webstedet, kan være varemærker eller servicemærker, der ejes af tredjeparter (“tredjepartsvaremærkerne” og, samlet med Moderna varemærkerne, “varemærkerne”). Intet på webstedet eller i disse vilkår skal fortolkes som tildeling, hverken stiltiende, underforstået eller på anden måde, af nogen licens eller rettighed, udtrykkelig eller underforstået, under noget varemærke, der vises på webstedet uden forudgående skriftligt samtykke fra Moderna, specifikt for hvert enkelt tilfælde. Varemærkerne må ikke bruges til at nedgøre Moderna eller en eventuel tredjepart, Modernas eller en tredjeparts produkter eller tjenester, eller på nogen måde (ved brug af kommercielt rimelig dømmekraft), der kan skade eventuel goodwill i varemærkerne. Links til webstedet fra andre websteder skal kun være i form af tekst, og brug af eventuelle varemærker som en del af et link til eller fra et websted er forbudt uden Modernas forudgående skriftlige samtykke. Al goodwill, der genereres ved brug af et hvilket som helst Moderna-varemærke, skal være til fordel for Moderna.

Visse elementer på webstedet er beskyttet af love om vareudstyr, varemærke, illoyal konkurrence og andre amerikanske, statslige, føderale og internationale love og må ikke kopieres eller efterlignes helt eller delvist på nogen måde, herunder, men ikke begrænset til, brug af framing eller spejling. Ingen af oplysningerne må videresendes uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Moderna for hvert enkelt tilfælde.

Medicinsk rådgivning

Indholdet på Webstedet er beregnet til at være en generel informationsressource med hensyn til det pågældende emne. Moderna praktiserer ikke direkte eller indirekte medicin, giver ikke lægelig rådgivning eller uddeler medicinske tjenester via webstedet, og intet indeholdt på webstedet er beregnet til at være en anvisning i en medicinsk diagnose eller behandling. Oplysninger, der gives, skal ikke betragtes som fuldstændige, og de bør heller ikke anvendes som grundlag for en diagnose eller et behandlingsforløb for en bestemt person. Oplysninger, der modtages fra webstedet, bør ikke anvendes til at træffe personlige, medicinske, juridiske, tekniske eller økonomiske beslutninger. De må ikke anvendes som erstatning for et besøg, opkald, en konsultation eller rådgivning fra din læge eller anden kvalificeret sundhedsudbyder. Hvis du har spørgsmål vedrørende din sundhedspleje, skal du straks rådføre dig med din læge eller en anden kvalificeret sundhedsudbyder.

Links

Dette websted kan indeholde links til websteder, der drives af andre parter (“eksterne websteder”). De eksterne websteder er ikke under Modernas kontrol, og Moderna er ikke ansvarlig for indholdet, der er tilgængeligt på nogen eksterne websteder. Sådanne links skal ikke opfattes som Modernas henvisning eller godkendelse af materiale på eksterne websteder eller af nogen anden enhed, genstand eller tjeneste, og Moderna fraskriver sig alt ansvar med hensyn til din adgang til eksterne websteder. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af linkede eksterne websteder og fremsætter ingen erklæringer vedrørende indholdet eller nøjagtigheden af noget materiale på sådanne eksterne websteder. Du bør tage forholdsregler, når du downloader filer fra alle websteder for at beskytte din computer mod virus og andre destruktive programmer. Moderna leverer links til eksterne websteder som en service for brugere, og adgang til eksterne websteder, der er linket til dette websted, er på egen risiko.

Fremadskuende erklæringer

Hjemmesiden indeholder udtrykkelige eller underforståede fremadrettede udsagn inden for betydningen af den amerikanske Private Securities Litigation Reform Act fra 1995, som ændret, afsnit 27A i Securities Act fra 1933, som ændret, og afsnit 21E i Securities Exchange Act fra 1934, der er baseret på overbevisninger og antagelser og på oplysninger, der aktuelt er tilgængelige for Modernas ledelse. Disse udsagn relaterer sig bl.a. til Modernas forventninger vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige drifts- eller økonomiske resultater, forretningsplaner og -udsigter, og forventninger vedrørende kliniske forsøg, udviklingstidsplaner, diskussioner med tilsynsmyndigheder, udviklingsprogrammer, udviklingskandidater og forsøgslægemidler under udvikling af Moderna og af Modernas strategiske samarbejdspartnere. I nogle tilfælde kan fremadrettede udsagn identificeres ved terminologi såsom “kan”, “bør”, “forventes”, “har til hensigt”, “planlægger”, “forventer”, “mener”, “estimerer”, “forudsiger”, “potentiel”, “fortsætter” eller den negative version af disse begreber eller anden sammenlignelig terminologi, selvom ikke alle fremadrettede udsagn indeholder disse ord. Sådanne udsagn er baseret på Modernas ledelses nuværende forventninger og er underlagt visse faktorer, risici og usikkerheder, der kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra dem, der henvises til eller er underforstået i sådanne udsagn. De oplysninger, der præsenteres på webstedet, menes at være aktuelle på datoen for dets oprindelige udgivelse. De fremadrettede udsagn på dette websted er hverken løfter eller garantier, og du bør ikke sætte unødig lid til disse fremadrettede udsagn, fordi de involverer kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for Modernas kontrol, og som kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra dem, der er udtrykt eller underforstået i disse fremadrettede udsagn. Moderna har ikke til hensigt at opdatere nogen fremadrettede udsagn, der vises på webstedet i tilfælde af ændrede omstændigheder eller på anden måde, og sådanne udsagn er kun aktuelle på den dato, hvor de fremsættes.

Bemærk venligst, at selv om Modernas indleveringer til USA’s Securities and Exchange Commission er tilgængelige på eller via internetlinks, der findes på webstedet, er ingen oplysninger indeholdt på eller tilgængelige via webstedet indarbejdet via henvisning i eller anset for at være en del af sådanne indgivelser.

Opdateringer

Moderna kan foretage ændringer, rettelser og/eller forbedringer af oplysningerne og af produkterne og programmerne beskrevet i sådanne oplysninger til enhver tid uden varsel. Selvom vi forsøger at opdatere webstedet regelmæssigt, kan de oplysninger, materialer og tjenester, der leveres på eller via webstedet, lejlighedsvis være unøjagtige, ufuldstændige eller forældede og leveres “SOM DE ER” og “SOM TILGÆNGELIGT”. Moderna har ikke pligt til at opdatere oplysninger på webstedet, og Moderna er ikke ansvarlig for eventuel manglende opdatering af sådanne oplysninger. Vi fremsætter ingen erklæringer vedrørende fuldstændigheden, nøjagtigheden eller gyldigheden af nogen oplysninger på webstedet, og vi påtager os ingen forpligtelse til at opdatere eller revidere oplysningerne på webstedet, uanset om som følge af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller omstændigheder eller på anden måde. Det er dit ansvar at bekræfte eventuelle oplysninger på webstedet, før du forlader dig på dem.

Garantifraskrivelse

MODERNA, DETS DATTERSELSKABER OG ANDRE TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER OG DERES RESPEKTIVE LEDERE, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, BUREAUER, LEVERANDØRER, STRATEGISKE SAMARBEJDEDSPARTNERE OG LICENSGIVERE (SAMLET, “MODERNA-PARTER“) FREMSÆTTER INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER OG GIVER IKKE NOGEN FORSIKRINGER, ENTEN UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, OM HJEMMESIDEN ELLER OPLYSNINGERNE (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, RETTIDIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, NØJAGTIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN ELLER EGNETHEDEN AF OPLYSNINGERNE TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT DE RESULTATER, DER KAN OPNÅS, VIL VÆRE FEJLFRI ELLER PÅLIDELIGE.)

Ansvarsbegrænsning

MODERNA-PARTERNE ER IKKE ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, HÆNDELIGE, FØLGEMÆSSIGE, INDIREKTE, SÆRLIGE ELLER PØNALT BEGRUNDEDE SKADER, DER SKYLDES ADGANG TIL, BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE DETTE WEBSTED ELLER EVENTUELLE FEJL ELLER UDELADELSER I OPLYSNINGERNE, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR FOR (I) TAB AF INDKOMST ELLER INDTÆGT, (II) TAB AF FORRETNING ELLER FORRETNINGSAFBRYDELSE, (III) TAB AF FORTJENESTE ELLER KONTRAKTER, (IV) TAB AF FORVENTEDE BESPARELSER, (V) TAB AF DATA, (VI) TAB AF VAREMÆRKE, (VII) TAB AF LEDELSES- ELLER ARBEJDSTID; OG (VIII) FOR EVENTUELLE ANDRE TAB ELLER SKADER AF ENHVER ART, DER OPSTÅR OG UANSET OM FORÅRSAGET AF TORT (HERUNDER UAGTSOMHED), BRUD PÅ KONTRAKT ELLER PÅ ANDEN MÅDE, SELV HVIS DET ER FORUDSIGELIGT. DESUDEN ER MODERNAPARTERNE IKKE ANSVARLIGE FOR OPLYSNINGERNES SANDHED, NØJAGTIGHED ELLER FULDSTÆNDIGHED, FOR FEJL, FEJLTAGELSER ELLER UDELADELSER DERAF ELLER FOR EVENTUELLE FORSINKELSER ELLER AFBRYDELSER AF DATA ELLER INFORMATIONSSTRØM AF ENHVER ÅRSAG. DU BRUGER WEBSTEDET OG OPLYSNINGERNE PÅ EGEN RISIKO.

MODERNA-PARTERNE GARANTERER IKKE, AT WEBSTEDET VIL FUNGERE FEJLFRIT, ELLER AT WEBSTEDET, DETS SERVER ELLER OPLYSNINGERNE ER FRI FOR COMPUTERVIRUS ELLER TILSVARENDE KONTAMINERING ELLER DESTRUKTIVE FUNKTIONER. HVIS DIN BRUG AF HJEMMESIDEN ELLER OPLYSNINGERNE RESULTERER I BEHOVET FOR SERVICERING ELLER UDSKIFTNING AF UDSTYR ELLER DATA, ER INGEN MODERNAPART ANSVARLIG FOR DISSE OMKOSTNINGER.

WEBSTEDET OG OPLYSNINGERNE LEVERES “SOM DE ER” OG “SOM TILGÆNGELIGE” UDEN NOGEN GARANTIER AF NOGEN ART. MODERNA-PARTERNE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR EJERSKAB, SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

Nogle retskredse tillader ikke ansvarsfraskrivelse eller udelukkelse af visse garantier eller begrænsning eller udelukkelse af ansvar for tilfældige skader eller følgeskader. Derfor gælder nogle af ovenstående udelukkelser eller begrænsninger muligvis ikke for dig eller kan håndhæves for dig. Vi påtager os heller ikke noget ansvar for, og vil ikke være ansvarlige for, eventuelle skader på eller virusser, der kan inficere, dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af din adgang til eller brug af oplysningerne. Moderna forbeholder sig retten til at nedlukke webstedet til enhver tid uden varsel og uden erstatningsansvar.

Oplysninger, du giver os

Al kommunikation eller materiale, som du sender til os via elektronisk post eller på anden måde, herunder eventuelle data, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende er, og vil blive behandlet som, ikke-fortrolige og ikke-navnebeskyttede, og Moderna har ingen forpligtelser af nogen art med hensyn til sådanne oplysninger. Alt, hvad du overfører eller sender, bliver Modernas ejendom og kan bruges af Moderna og dets datterselskaber, tilknyttede virksomheder, strategiske samarbejdspartnere og tredjepartsserviceudbydere til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, reproduktion, offentliggørelse, transmission, offentliggørelse, udgivelse, udsendelse og opslag. Moderna og dets datterselskaber, tilknyttede virksomheder, strategiske samarbejdspartnere og tredjepartsserviceudbydere kan frit bruge, uden kompensation til dig, eventuelle ideer, koncepter, knowhow eller teknikker, der er indeholdt i enhver kommunikation, som du sender til webstedet til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, forskning, udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter, der bruger eller inkorporerer sådanne oplysninger. Alle oplysninger, der indsendes eller leveres af dig til webstedet, kan være offentligt tilgængelige. Vigtige og private oplysninger skal beskyttes af dig. Moderna er ikke ansvarlig for beskyttelse af fortrolighed af e-mail eller andre oplysninger, der overføres via internettet eller ethvert andet netværk, som du måtte bruge.

Produkter fra hele verden

Webstedet kan indeholde oplysninger om vores aktuelle eller potentielle fremtidige verdensomspændende produkter og tjenester, som ikke alle er tilgængelige alle steder. En henvisning til et produkt eller en tjeneste på webstedet indebærer ikke, at et sådant produkt eller en sådan tjeneste er eller vil blive tilgængelig på din placering. De produkter, der henvises til på dette websted, kan være underlagt forskellige lovkrav afhængigt af det land, hvor de bruges. Derfor kan besøgende blive underrettet om, at visse dele af webstedet kun er beregnet til visse typer ekspertbrugere eller kun til målgrupper i visse lande. Du må ikke fortolke noget på webstedet som en reklame for noget produkt eller for brugen af noget produkt, der ikke er godkendt af lovene og bestemmelserne i dit bopælsland.

Gældende lovgivning

Du er eneansvarlig for at sikre overholdelse af lovene i dit specifikke jurisdiktionsområde. Der er adgang til webstedet fra alle amerikanske stater samt fra andre lande rundt om i verden. Hvert af disse steder har love, der kan afvige fra lovene i Massachusetts, hvor Moderna ligger. Ved at tilgå webstedet accepterer du og Moderna, at lovene i Massachusetts, uden hensyn til principperne for lovkonflikter, vil gælde for alle tvister baseret på, som følge af eller i forbindelse med din brug af webstedet eller eventuelle oplysninger, som det indeholder. Med hensyn til sådanne tvister accepterer du og Moderna også hermed den eksklusive personlige jurisdiktion og værneting for enhver domstol beliggende i Boston, Massachusetts.

Du skal overholde alle gældende eksportbegrænsninger i henhold til gældende eksportkontrollove og ikke eksportere eller geneksportere nogen af oplysningerne til lande eller personer, der er forbudt i henhold til sådanne eksportkontrollove. Hvis du befinder dig i et land, hvor en sådan eksport er forbudt eller er en person eller enhed, for hvilken en sådan eksport er forbudt, må du ikke downloade nogen oplysninger. Du er eneansvarlig for overholdelse af lovgivningen i dit specifikke jurisdiktionsområde vedrørende import, eksport eller reeksport af oplysningerne.

Oplysningerne leveres med “BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER”. Brug, duplikering eller offentliggørelse af den amerikanske regering er underlagt begrænsningerne indeholdt i 48 CFR 52.227-19 og 48 CFR 252.227-7013 et seq. eller dens efterfølger. Den amerikanske regerings brug af webstedet eller oplysningerne udgør en anerkendelse af vores ejendomsret til webstedet og oplysningerne.

Hvis en bestemmelse i disse vilkår findes at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves af en kompetent domstol, skal ugyldigheden eller den manglende retskraft af en sådan bestemmelse ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser i disse vilkår, som skal forblive i fuld kraft og effekt. Hvis Moderna ikke handler på eller håndhæver en bestemmelse i disse vilkår, skal det ikke fortolkes som et afkald på den pågældende bestemmelse eller nogen anden bestemmelse i disse vilkår. Intet afkald skal være gældende mod Moderna, medmindre det fremsættes skriftligt, og intet sådant afkald skal fortolkes som et afkald i noget andet eller efterfølgende tilfælde. Medmindre det udtrykkeligt er aftalt skriftligt mellem Moderna og dig, udgør disse vilkår hele aftalen mellem dig og Moderna med hensyn til indholdet og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, uanset om de er skriftlige eller mundtlige, mellem parterne med hensyn til indholdet. Afsnitsoverskrifterne er kun til orientering og skal ikke gives nogen retlig betydning. Moderna kan til enhver tid overdrage ejerskabet, kontrollen eller andre rettigheder til enhver part uden varsel til dig.

Disse vilkår træder i kraft til fordel for vores efterfølgere, rettighedserhververe, licenshavere og underlicenstagere.

Kontakt Moderna

8.00-17.00 CET – man-fre
EMEAMedinfo@modernatx.com

    © 2023 Moderna, Inc.

    DK-COV-2100007 12/2022