skip-to-main

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

Moderna kasutustingimused

Enne sellele veebisaidile sisenemist või selle kasutamist lugege need tingimused hoolikalt läbi

Teave meie kohta

Need veebisaidi kasutustingimused („Tingimused”) kirjeldavad tingimusi, mis kehtivad teile veebisaidil, mida käitab („Moderna”, „meie“ ja „me”). Oleme Delaware’i korporatsioon, kelle registreeritud asukoht on 200 Technology Square, Cambridge, MA 02139. Veebisaidi sisu kasutamisele või sellele linkimisele kehtivad käesolevates tingimustes sisalduvad tingimused. Veebisaidile sisenemisel või selle kasutamisel kinnitate, et olete käesolevad tingimused läbi lugenud, neist aru saanud ja nõustute nendega ning et mis tahes varasemad teie ja Moderna vahelised veebisaidi kasutamise kokkulepped on asendatud ning neil puudub õigusjõud ja õiguslik mõju. Kui te tingimustega ei nõustu, ärge külastage veebisaiti ega kasutage seda. Veebisaidi kasutamisega kinnitate, et olete vähemalt 18-aastane.

Mõistate ja nõustute, et võime neid tingimusi igal ajal ette teatamata muuta. Võite käesolevaid ja kehtivaid käesolevate tingimuste koopiaid igal ajal lugeda, valides veebisaidil lingi „Kasutustingimused“. Moderna võib neid tingimusi igal ajal ette teatamata muuta. Igasugune veebisaidi kasutamine pärast nimetatud kuupäeva tähendab, et nõustute selliste muudetud tingimustega. Kui käesolevate kasutustingimuste muutmine ei ole teile vastuvõetav, on teie ainus õiguskaitsevahend veebisaidi kasutamise ja sirvimise lõpetamine ja muul viisil veebisaidi kasutamise lõpetamine.

Veebisaidile juurdepääsemisel ja selle kasutamisel kehtib ka Moderna privaatsusavaldus, mille leiate aadressilt www.modernatx.com/privacy-policy, ja mille tingimused on siin viitena lisatud.

Teabe kasutamine

Võite veebisaidil olevat teavet, sh teksti, pilte, heli, videot ja tarkvara („Teave”) vabalt sirvida, andmetele juurde pääseda, neid alla laadida või kasutada oma isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks. Teil ei ole andmete suhtes mingeid õigusi ja te ei tohi neid kasutada, kopeerida ega kuvada, v.a käesolevates tingimustes lubatud juhtudel. Muu kasutamine on ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta lubatud. Võime omada kogu teavet või osa sellest teabest võidakse teha meile kättesaadavaks kokkuleppe kaudu, mis me oleme kolmandate osapooltega sõlminud. Teave on kaitstud Ameerika Ühendriikide ja välismaal kohaldatavate intellektuaalomandi seadustega. Teabe loata kasutamine võib viia autoriõiguste, kaubamärgi ja muude seaduste rikkumiseni. Te ei tohi teavet müüa, edastada, seda kellelegi määrata, seda litsentsida, all-litsentsida ega muuta, reprodutseerida, kuvada, avalikult esitada, sellest teisi versioone luua, teavet levitada, edastada, uuesti kasutada, uuesti postitada ega muul viisil kasutada ühelgi viisil, mis on avalik või toimub ärilisel eesmärgil, ilma et teil oleks selleks meie kirjalik luba. Te ei tohi veebisaiti ega sellelt saadud teavet (a) kasutada ühelgi viisil, mis rikub kohaldatavat kohalikku riiklikku või rahvusvahelist õigust või määrust; (b) mis tahes ebaseaduslikul või petturlikul viisil, või viisil, millel on ebaseaduslik või petturlik eesmärk või mõju; (c) edastada või lasta edastada mis tahes soovimatuid või volitamata reklaami- või müügiedendusmaterjale või muud sarnast pakkumisvormi (rämpspost), või (d) proovida hankida meie süsteemidele või kolmandate isikute võrkudele loata juurdepääsu. Mis tahes teabe kasutamine või postitamine mis tahes muul veebisaidil või võrku ühendatud arvutikeskkonnas on sõnaselgelt keelatud. Kui rikute nende tingimuste mis tahes osa, kaotate automaatselt õiguse teabele ja veebisaidile juurdepääsuks ja/või nende kasutamiseks ning hävitate kohe kõik teabe koopiad. Jätame endale õiguse veebisaidilt ette teatamata tagasi võtta, seda muuta või läbi vaadata. Me ei vastuta selle eest, kui meie veebisait ei ole mingil põhjusel mingil ajal või ajavahemikul kättesaadav. Mitte miski sellel veebisaidil ei kujuta endast kutset investeerida või teha muul viisil tehinguid Modernat aktsiate või muude väärtpaberitega.

Autoriõigused ja kaubamärgid

Peate säilitama ja reprodutseerima kõik autoriõiguse teated või muud algses teabes sisalduvad omandiõiguste teatised mis tahes koopial, mille te teabe teete, või mis tahes allalaaditud teabes. Veebisaidi ja teabe intellektuaalomandi õigused kuuluvad Modernale, meie sidusettevõtetele või meie välispartneritele. Peaksite eeldama, et kõik, mida te veebisaidil näete või loete, on autoriõigustega kaitstud, kui pole just märgitud teisiti, ja seda ei tohi kasutada ilma meie kirjaliku loata, välja arvatud tingimustes või veebisaidi tekstis kirjeldatud juhtudel. Ilma meie eelneva kirjaliku loata ei tohi ühelegi teisele veebisaidile lisada ühtegi linki meie veebisaidile. Välja arvatud eespool nimetatud piiratud volitus, ei anta teile teabele ega mis tahes Moderna või mis tahes muu osapoole autoriõigusele juurdepääsu ega õigusi.

Veebisaidil kasutatud ja kuvatud Moderna kaubamärgid, teenusemärgid ja logod („Moderna kaubamärgid“) on registreeritud ja registreerimata Moderna või selle tütar- või sidusettevõtete kaubamärgid või teenindusmärgid. Muud veebisaidil olevad ettevõtte, toote ja teenuse nimed võivad olla kolmandatele osapooltele kuuluvad kaubamärgid või teenusemärgid („Kolmandate osapoolte kaubamärgid” ja „Kaubamärgid”). Ilma igakordse konkreetse Moderna kirjaliku nõusolekuta ei tohiks mitte miski veebisaidil ega nendes tingimustes olla tõlgendatav mis tahes otsese või kaudse litsentsi või õiguse andmisena veebisaidil. Kaubamärke ei tohi kasutada Moderna ega ühegi kolmanda osapoole, Moderna või kolmanda osapoole toodete või teenuste halvustamiseks ega ühelgi viisil (kasutades äriliselt mõistlikku otsustusvõimet), mis võib kahjustada kaubamärkide maineväärtust. Teistelt veebisaitidelt pärinevad lingid peavad olema üksnes tekstisõnumiga ja kõigi kaubamärkide kasutamine mis tahes veebisaidile viiva lingi osana on ilma Moderna eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud. Mis tahes Moderna kaubamärgi kasutamisest tulenev kogu maineväärtus on Moderna huvides.

Veebisaidi asuvad teatud elemendid on kaitstud kaubamärgi välimusega, kaubamärgiga, kaitstud kõlvatu konkurentsi eest ja muude USA, osariigi, föderaalsete ja rahvusvaheliste seadustega ning neid ei tohi kopeerida ega imiteerida tervikuna ega osaliselt, muu hulgas kadreerimise või peeglite kasutamise teel. Mitte mingit teavet ei tohi edasi edastada ilma Moderna sõnaselge kirjaliku nõusolekuta, mida peab andma eraldi igal juhul.

Meditsiiniline nõustamine

Veebisaidi sisu on mõeldud käsitletava teema üldiseks infokanaliks. Moderna ei kasuta otseselt ega kaudselt ravimeid, ei anne meditsiinilisi nõuandeid ega väljasta veebisaidi kaudu meditsiiniteenuseid ning miski veebisaidil ei ole mõeldud meditsiinilise diagnoosi panemiseks ega ravi juhendamiseks. Esitatavat teavet ei tohiks pidada täielikuks ning see ei ole alus konkreetse isiku diagnoosimisel või talle ravi soovitamisel. Veebisaidilt saadud teavet ei tohiks võtta aluseks isiklike, meditsiiniliste, õiguslike, tehniliste või finantsalaste otsuste tegemisel. Seda ei tohi kasutada visiidi, kõne, konsultatsiooni ega arsti või muu kvalifitseeritud tervishoiutöötaja nõuande asemel. Kui teil on tervishoiuga seotud küsimusi, pidage kohe nõu oma arsti või muu kvalifitseeritud tervishoiutöötajaga.

Lingid

See veebisait võib sisaldada linke teiste osapoolte veebisaitidele („Välised veebisaidid“). Välised veebisaidid ei ole Moderna kontrolli all ja Moderna ei vastuta välistel veebisaitidel oleva sisu eest. Sellised lingid ei tähenda, et Moderna suunab või toetab materjale, mis asuvad välistel veebisaitidel, või mis tahes muid üksusi, esemeid või teenuseid, ja Moderna loobub igasugusest vastutusest seoses teie juurdepääsuga välistele veebisaitidele. Me ei vastuta lingitud väliste veebisaitide sisu eest ega anna mingeid kinnitusi välistel veebisaitidel esitatud materjalide sisu või täpsuse kohta. Peate mis tahes veebisaitidelt failide allalaadimisel võtma ettevaatusmeetmed, et kaitsta arvutit viiruste ja muu pahavara eest. Moderna pakub kasutajatele mugavamaid linke välistele veebisaitidele ja sellele veebisaidile lingitud välistele veebisaitidele pääsete te juurde omal vastutusel.

Tulevikuavaldused

Veebisait sisaldab otseseid või kaudseid tulevikuavaldusi muudetud 1995. aasta eraõiguslike väärtpaberitega seotud kohtuvaidluste reformimise seaduse, mida on muudetud 1933. aasta väärtpaberiseaduse paragrahvi 27A ja 1934. aasta väärtpaberibörsi seaduse paragrahvi 21E tähenduses, mis põhinevad tõekspidamistel ja eeldustel ning Moderna juhtkonnale praegu kättesaadaval teabel. Need väited käsitlevad muu hulgas Moderna ootusi plaanidele, eesmärkidele, strateegiatele, tulevastele tegevus- või finantstulemustele, äriplaanidele ja väljavaadetele ning ootustele seoses kliiniliste uuringute, väljatöötamise ajakavade, aruteludega, reguleerivate asutustega, arendusprogrammide, arenduskandidaatide ja uuringuravimitega, mida Moderna ja Moderna strateegilised koostööpartnerid arendavad. Mõnel juhul võib tulevikuavaldusi tuvastada selliste terminite järgi nagu „võima“, „pidama“, „eeldama“, „kavatsema“, „plaanima“, „ootama“, „hinnangut andma“, „ennustama“, „potentsiaalne“, „jätkama“ või nende terminite või muu võrreldava terminoloogia vastandsõnadena, kuigi mitte kõik tulevikku suunatud avaldused ei sisalda neid sõnu. Sellised väited põhinevad Moderna juhtkonna praegustel ootustel ning alluvad teatud teguritele, riskidele ja ebakindlusele, mis võivad põhjustada tegelike tulemuste materiaalset erinevust nendest, millele sellistes avaldustes viidatakse või mida on eeldatud. Veebisaidil esitatud teavet loetakse kehtivaks selle esialgse avaldamise kuupäeval. Veebisaidil olevad tulevikuavaldused ei ole lubadused ega tagatised ning te ei tohiks nendele tulevikuavaldustele liigselt tugineda, kuna need sisaldavad teadaolevaid ja tundmatuid riske, ebakindlust ja muid tegureid, millest paljud ei ole Moderna kontrolli all ja mis võivad põhjustada tegelike tulemuste materiaalset erinevust neist, mis on nendes tulevikuavaldustes väljendatud või millele neis viidatakse. Moderna ei kavatse ajakohastada veebisaidil esitatavaid tulevikuavaldusi asjaolude muutumise korral või muul viisil ning sellised avaldused kehtivad ainult nende avaldamise kuupäeval.

Pange tähele, et kuigi Moderna poolt Ameerika Ühendriikide Väärtpaberite ja Börsikomisjonile esitatud dokumendid on kättesaadavad veebisaidil sisalduvatel internetilinkidel või nende kaudu, ei lisata veebisaidil sisalduvat või selle kaudu kättesaadavat teavet viitena nimetatud dokumentidesse ega loeta neid dokumentide osaks.

Uuendused

Moderna võib igal ajal ilma ette teatamata teha teabes ja selles kirjeldatud toodetes ja programmides muudatusi, parandusi ja/või täiustusi. Kuigi me püüame veebisaiti korrapäraselt uuendada, võivad veebisaidil või selle kaudu pakutav teave, materjalid ja teenused aeg-ajalt olla ebatäpsed, puudulikud või aegunud ning neid esitatakse „OLEMASOLEVAL KUJUL“ ja „PAKUTAVAL VIISIL“. Moderna ei ole kohustatud veebisaidil olevat teavet uuendama ja Moderna ei vastuta sellise teabe ajakohastamata jätmise eest. Me ei kinnita veebisaidil oleva teabe täielikkust, täpsust ega asjakohasust ning me ei kohustu veebisaidil sisalduvat teavet uue teabe, tulevaste sündmuste või muude asjaolude tõttu uuendama ega muutma. Teie kohustuseks on kontrollida veebisaidil olevat teavet, enne kui sellele tuginete.

Garantiidest lahtiütlemine

MODERNA, TEMA ASUTUSED JA MUUD SIDUSETTEVÕTTED NING NENDE VASTAVAD PAKKUMISED, SUUNISED, TÖÖTAJAD, AGENDID, TARNIJAD, STRATEEGILISED KOOSTÖÖPARTNERID, JA LITSENTSISAAJAD (ÜHISELT, “MODERNA OSAPOOLED“) EI ANNA ÜHTEGI GARANTIID EGA KINNITUST EGA ANNA MINGEID LUBADUSI, KAS SÕNASELGELT VÕI KAUDSELT, VEEBISAIDI VÕI TEABE KOHTA (SH, ILMA ET SEE PIIRAKS, TEABE ÕIGEAEGSUS, ASJAKOHASUS, TÄPSUS, TÄIELIK VÕI SOBIVUS MIS TAHES KONKREETSEKS EESMÄRGIKS, VÕI ET TULEMUSED, MIDA VÕIDAKSE SAAVUTADA VEEBISAIDI KASUTAMISEST, ON VIGADETA VÕI USALDUSVÄÄRSED.)

Vastutuse piiramine

MODERNA OSAPOOLED EI VASTUTA OTSESTE, JUHUSLIKE, TULENEVATE, KAUDSETE, ERILISTE VÕI KARISTAVATE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD VEEBISAIDILE JUURDEPÄÄSEMISEST, SELLE KASUTAMISEST VÕI VÕIMETUSEST SEDA KASUTADA, EGA SELLES TEABES, SEALHULGAS, ILMA ET SEE PIIRAKS MIS TAHES VASTUTUS I) SAAMATA JÄÄNUD SISSETULEKU VÕI TULU; (II) KAOTATUD ÄRITEGEVUST VÕI ÄRITEGEVUSE KATKEMINE; (III) SAAMATA JÄÄNUD KASUM VÕI LEPINGUD, (IV) SAAMATA JÄÄNUD EELDATAV KOKKUHOID, (V) ANDMETE KADUMINE, (VI) HEAOLU PUUDUMINE, (VII) KULUNUD HALDUS- VÕI TÖÖAEG, JA (VIII) MIS TAHES MUUDE TEKKIVATE KAHJUDE JA KAHJUSTUSTE EEST, MIS TEKIVAD LEPINGU RIKKUMISE TÕTTU (SEALHULGAS HOOLETUS) VÕI MUUL VALETÕLGENDUSE TÕTTU, ISEGI JUHUL, KUI SEE OLI ETTE ENNUSTATAV. LISAKS EI VASTUTA MODERNA OSAPOOLSED ANDMETE VÕI ANDMETE ÕIGSUSE, TÄPSUSE VÕI TÄIELIKKUSE EEST, VIGADE EEST, ANDMETES ESINEVATE VIGADE VÕI LÜNKADE EEST, VÕI ANDMETE VÕI TEABEVOOLU MIS TAHES PÕHJUSEL HILINEMISE VÕI KATKESTATUSE EEST. TE KASUTATE VEEBISAITI JA TEAVET OMA VASTUTUSEL.

MODERNA OSAPOOLED EI GARANTEERI, ET VEEBISAIT TÖÖTAB TASUTA VÕI ET VEEBISAIDIL, SELLE SERVERIL VÕI TEABEL POLE ARVUTIVIIRUSI EGA SARNASEID HÄKKIMISI EGA HÄVITAVAID OMADUSI. KUI TEIE KASUTATAKSE VEEBILEHET VÕI TEENUSTE TULEMUSI, MIS ON SEADMETE VÕI SEADMETE TEENINDAMISEKS VÕI ASENDAMISEKS VAJALIK, EI VASTTA ÜKSKI MODERNA OSAPOOL NENDE KULUDE EEST.

VEEBISAITI JA INFOT PAKUTAKSE „OLEMASOLEVAL KUJUL” JA „PAKUTAVAL VIISIL” ILMA MIS TAHES GARANTIIDETA. MODERNA OSAPOOLED ÜTLEVAD LAHTI KÕIKIDEST GARANTIIDEST, SH KAUBASTATAVUSE, KOLMANDATE OSAPOOLTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE JA TEATUD EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIIDEST.

Mõnes jurisdiktsioonis ei lubata teatavate garantiide lahtiütlemist või välistamist ega vastutuse piiramist või välistamist juhusliku või kaudse kahju eest. Seetõttu ei pruugi mõned ülaltoodud väljaarvamised või piirangud teie suhtes kehtida ega olla teie suhtes täitmisele pööratavad. Samuti ei võta me mingit vastutust ega vastuta võimalike kahjude või viiruste eest, mis võivad teie arvutiseadmeid või muud vara teabele juurdepääsul või selle kasutamisel kahjustada. Moderna jätab endale õiguse lõpetada veebisait igal ajal ilma sellest ette teatamata ja selle eest vastutust võtmata.

Andmed, mida meile edastate

Igasugune kommunikatsioon või materjal, mida meile e-posti teel või muul viisil edastate, sealhulgas mis tahes andmed, küsimused, märkused, ettepanekud vms, on ja seda käsitletakse mittekonfidentsiaalse ja mittekaubandusliku teabena ning Modernal puuduvad sellise teabe suhtes igasugused kohustused. Kõik, mida edastate või postitate, muutub Moderna omandiks ja seda võivad kasutada Moderna ja kõik selle tütarettevõtted, sidusettevõtted, strateegilised koostööpartnerid ja kolmandatest osapooltest teenusepakkujad mis tahes eesmärgil, muu hulgas reprodutseerimiseks, avaldamiseks, edastamiseks, avaldamiseks, avalikustamiseks ja postitamiseks. Moderna ja selle tütarettevõtted, sidusettevõtted, strateegilised koostööpartnerid ja kolmandast osapoolest teenusepakkujad võivad vabalt kasutada ilma teile hüvitist maksmata ideid, kontseptsioone, oskusteavet või tehnikaid, mis sisalduvad mis tahes teie poolt veebisaidile saadetud teabevahetuses, muu hulgas uurimistöödes, arendustöödes, tootmises ja turundustoodetes, mis sellist teavet kasutavad või sisaldavad. Mis tahes teave, mida te veebisaidile esitate või esitate, võib olla avalikult kättesaadav. Oluline ja privaatne teave peaks olema teie poolt kaitstud. Moderna ei vastuta interneti või mis tahes muu teie kasutatava võrgu kaudu edastatud e-posti või muu teabe privaatsuse eest.

Ülemaailmsed tooted

Veebisait võib sisaldada teavet meie praeguste või potentsiaalsete tulevaste toodete ja teenuste kohta, mis pole kõigis asukohtades saadaval. Veebisaidi viide tootele või teenusele ei tähenda, et selline toode või teenus on teie asukohas saadaval või saab kättesaadavaks. Veebisaidil viidatud toodetele võivad olenevalt kasutusriigist kehtida erinevad regulatiivsed nõuded. Seetõttu võidakse külastajaid teavitada, et veebisaidi teatud osad on mõeldud ainult teatud tüüpi ekspertkasutajatele või teatud riikides asuvatele kasutajatele. Te ei tohi tõlgendada veebisaidil esitatut kui müügiedendust ega reklaami mis tahes tootele või toote kasutamisele, mis ei ole teie elukohariigi seaduste ja eeskirjadega lubatud.

Kohaldatav õigus

Vastutate ainuisikuliselt oma konkreetse jurisdiktsiooni seaduste järgimise eest. Veebisaidile pääseb ligi iga USA osariigi ja ka maailma teiste riikide kaudu. Igas kohas kehtivad seadused, mis võivad erineda Massachusettsis, kus on Moderna asukoht, kohaldatavatest seadustest. Sisenedes veebisaidile, nõustute, et teie ja Moderna rakendate Massachusettsi osariigi seadusi, olenemata nende kollisioonipõhimõtetest ja seaduste põhimõtetest, kõigi vaidluste puhul, mis tulenevad veebisaidi kasutamisest või mis on seotud selle teiepoolse kasutamisega või mis tahes teabega, mida see sisaldab. Nende vaidluste puhul nõustute teie ise ja ka Moderna sellega, et esitate kohtuvaidlused sellistesse ainupädevusega kohtutesse, mis asuvad Massachusettsis Bostonis.

Peate järgima kõiki kohaldatavaid ekspordipiiranguid, mis on kooskõlas kohaldatavate ekspordikontrolli seadustega, ja mitte eksportima ega reeksportima mis tahes teavet riikidesse või isikutele, kes on selliste ekspordikontrolli seaduste alusel keelatud sihtrühmad. Kui asute riigis, kus selline eksport on keelatud, või olete isik või üksus, kelle puhul selline eksport on keelatud, ei tohi te teavet alla laadida. Vastutate ainuisikuliselt andmete importimise, eksportimise või uuesti eksportimisega seotud konkreetses jurisdiktsioonis kehtivate seaduste järgimise eest.

Teave on esitatud koos tekstiga „PIIRATUD ÕIGUSED“. USA valitsuse poolsele kasutamisele, paljundamisele või avalikustamisele kehtivad piirangud, mis sisalduvad 48 CFR 52.227-19 ja 48 CFR 252.227-7013 jj. Veebisaidi või teabe kasutamine USA valitsuse poolt hõlmab meie omandiõiguse tunnistamist veebisaidile ja teabele.

Kui mõni käesolevate tingimuste säte osutub ebaseaduslikuks, kehtetuks või jõustamatuks mis tahes pädeva jurisdiktsiooni kohtu otsuse alusel, ei mõjuta nende sätete kehtetus või jõustamatus käesolevate tingimuste ülejäänud sätteid, mis jäävad täiel määral kehtima. Kui Moderna ei reageeri ega jõusta nende tingimuste mis tahes sätet, ei saa seda tõlgendada kui selle sätte või mis tahes muu käesolevate tingimuste sätte tühistamist. Moderna suhtes ei saa kohaldada ühtki loobumist, kui seda ei ole esitatud kirjalikus vormis, ning sellist loobumist ei tõlgendata ühelgi muul või järgneval juhul loobumisena. Välja arvatud juhul, kui Moderna on sõnaselgelt kokku leppinud ja teie olete kirjalikult kokku leppinud, moodustavad need tingimused teie ja Moderna vahel sõlmitava kogu lepingu käsitletava teema osas, asendades kõik poolte vahelised käsitletava teema osas tehtud kirjalikud või suulised kokkulepped. Jaotiste pealkirjad on esitatud üksnes mugavuse huvides ja need ei ole õiguslikult siduvad. Moderna võib oma omandiõiguse, järelevalveõiguse või muud õigused anda üle mis tahes osapoolele mis tahes ajal teid sellest teavitamata.

Need tingimused kehtivad meie õigusjärglastele, määratud isikutele, litsentsisaajatele ja all-litsentsijatele.

Võtke ühendust Moderna’ga

8.00–17.00 EET – E–R
EMEAMedinfo@modernatx.com

    © 2023 Moderna, Inc.

    EE-COV-2100001 12/2022