skip-to-main

Spikevax (anksčiau COVID‑19 Vaccine Moderna)

„Moderna“ naudojimo nuostatos ir sąlygos

Prieš prisijungdami prie šios svetainės ar naudodamiesi ja atidžiai perskaitykite šias sąlygas

Informacija apie mus

Šiose Svetainės naudojimo nuostatose ir sąlygose (Nuostatos) aprašomos nuostatos ir sąlygos, taikomos Jūsų naudojimuisi („Moderna“mes ir visos šio įvardžio formos bei numanomi kreipiniai) valdoma svetaine. Esame Delavero korporacija, kurios registruotas biuras yra adresu 200 Technology Square, Cambridge, MA 02139. Bet kokiam svetainės turinio naudojimui arba susiejimui su juo taikomos šiose Nuostatose išdėstytos nuostatos ir sąlygos. Prisijungdami prie svetainės arba ja naudodamiesi pripažįstate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate su šiomis Nuostatomis, ir pripažįstate, kad bet kokios ankstesnės Jūsų ir „Moderna“ sutartys dėl naudojimosi svetaine yra pakeičiamos ir nebeturi jokios galios ar poveikio. Jeigu nesutinkate su Nuostatomis, nesinaudokite svetaine ir prie jos neprisijunkite. Naudodamiesi svetaine patvirtinate, kad Jums yra bent 18 metų.

Jūs suprantate ir sutinkate, kad mes galime bet kada ir be išankstinio įspėjimo pakeisti šias Nuostatas. Dabar galiojančią šių Nuostatų kopiją galite bet kada perskaityti svetainėje, pasirinkę nuorodą „Naudojimo nuostatos ir sąlygos“. „Moderna“ gali bet kada be išankstinio įspėjimo pataisyti šias nuostatas. Bet koks naudojimasis svetaine po šios datos reiškia, kad sutinkate su tokiomis pataisytomis nuostatomis ir sąlygomis. Jei kurie nors šių Nuostatų pakeitimai Jums nepriimtini, vienintelė Jūsų teisių gynimo priemonė yra nustoti naudotis svetaine, naršyti ir kitaip ja naudotis.

Jūsų prieigai prie svetainės ir naudojimuisi ja taip pat taikomos „Moderna“ privatumo taisyklės, pateiktos adresu www.modernatx.com/privacy-policy, kurių nuostatos ir sąlygos čia įtraukiamos nuorodos būdu.

Informacijos naudojimas

Galite laisvai naršyti, pasiekti, atsisiųsti ar naudoti informaciją iš svetainės, įskaitant bet kokį tekstą, vaizdus, garso įrašus, vaizdo įrašus ir programinę įrangą (Informacija) savo laikinam, nekomerciniam naudojimui. Jūs neturite jokių teisių į informaciją ir nenaudosite, nekopijuosite ar nerodysite jos, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama šiomis Nuostatomis. Kitoks naudojimas be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo draudžiamas. Mums gali priklausyti informacija arba jos dalys gali būti mums pateiktos pagal su trečiosiomis šalimis sudarytus susitarimus. Informaciją saugo JAV ir užsienio intelektinės nuosavybės teisės aktai. Neleistinas informacijos naudojimas gali pažeisti autoriaus teisių, prekių ženklų ir kitus teisės aktus. Be mūsų rašytinio leidimo negalite parduoti, perduoti, priskirti, licencijuoti, sublicencijuoti ar modifikuoti informacijos arba atkurti, rodyti, viešai atlikti, padaryti išvestinės informacijos versijos, platinti, perduoti, pakartotinai naudoti, pakartotinai skelbti ar kitaip naudoti informacijos kokiais nors kitais būdais viešais ar komerciniais tikslais. Draudžiama naudoti svetainę ar svetainės informaciją a) kokiu nors būdu, kuriuo pažeidžiamos kokios nors atitinkamos vietos, nacionalinius arba tarptautinius įstatymus ar kitus teisės aktus; b) kokiu nors neteisėtu ar apgaulingu būdu arba turinčiu kokį nors neteisėtą ar apgaulingą tikslą ar poveikį; c) perduoti arba užsitikrinti siunčiamą bet kokią neprašytą arba neteisėtą reklamą ar reklaminę medžiagą arba bet kokią kitą panašaus siūlymo formą (brukalą); arba d) neleistinai bandyti prisijungti prie bet kurios iš mūsų sistemų ar trečiųjų šalių tinklų. Aiškiai draudžiama naudoti ar skelbti bet kokią informaciją bet kurioje kitoje svetainėje arba tinklo kompiuterio aplinkoje bet kokiais tikslais. Jeigu pažeidžiate kurią nors šių Nuostatų dalį, Jūsų teisė prieiti prie informacijos ir (arba) ja naudotis bus automatiškai nutraukta, o svetainė nedelsiant sunaikins visas Jūsų padarytas informacijos kopijas. Pasiliekame teisę be įspėjimo atšaukti, pakeisti ar pataisyti svetainę. Mes nebūsime atsakingi, jei dėl kokios nors priežasties mūsų svetainė bus neprieinama bet kuriuo metu ir bet kurį laikotarpį. Jokios šios svetainės nuostatos nebus laikomos kvietimu investuoti ar kitaip prekiauti „Moderna“ akcijomis ar kitais vertybiniais popieriais.

Autorių teisės ir prekių ženklai

Turite išsaugoti ir atkurti kiekvieną autoriaus teisių pranešimą ar kitą nuosavybinį pranešimą, esantį originalioje informacijos kopijoje, kurią sukūrėte, arba bet kurioje atsisiunčiamoje informacijos dalyje. Šios svetainės ir informacijos intelektinės nuosavybės teisės priklauso „Moderna“, jos asocijuotosioms bendrovėms arba mūsų išoriniams partneriams. Darykite prielaidą, kad viskas, ką matote ar skaitote svetainėje, yra saugoma autoriaus teisių, nebent nurodyta kitaip, ir negali būti naudojama be mūsų rašytinio leidimo, išskyrus atvejus, nurodytus šiose Nuostatose arba svetainės tekste. Jokios nuorodos į svetainę į bet kurią kitą svetainę negali būti įtrauktos be išankstinio rašytinio mūsų leidimo. Išskyrus pirmiau minėtą ribotą leidimą, jokia licencija ar teisės į informaciją arba bet kokios „Moderna“ ar bet kurios kitos šalies autorių teisės nesuteikiamos ir neperduodamos Jums.

Svetainėje naudojami ir rodomi „Moderna“ prekių ženklai, paslaugų ženklai ir logotipai („Moderna“ prekių ženklai) yra registruotieji ir neregistruotieji „Moderna“, jos patronuojamųjų arba asocijuotųjų bendrovių prekių ar paslaugų ženklai. Kiti svetainėje esantys bendrovės, gaminių ir paslaugų pavadinimai gali būti prekių ženklai arba paslaugų ženklai, priklausantys trečiosioms šalims (trečiųjų šalių prekių ženklai, o kartu su „Moderna“ prekių ženklais – prekių ženklai). Niekas svetainėje ar šiose Nuostatose neturi būti vertinama kaip numanomas, prieštara suponuojamas ar kitoks kokios nors licencijos ar teisės suteikimas, aiškiai išreikštas ar numanomas pagal bet kurį svetainėje rodomą prekės ženklą, be išankstinio rašytinio „Moderna“ sutikimo kiekvienu atveju. Prekių ženklai negali būti naudojami „Moderna“ ar bet kuriai trečiajai šaliai, „Moderna“ ar trečiosios šalies gaminiams ar paslaugoms apeiti arba kokiu nors būdu (pasitelkus komerciškai pagrįstą vertinimą), kuris gali pakenkti prekių ženklų reputacijai. Nuorodos į svetainę iš kitų svetainių turi būti pateikiamos tik tekstine forma, o bet kokie prekių ženklai kaip nuorodos į bet kokią svetainę ar iš jos yra draudžiami be išankstinio rašytinio „Moderna“ sutikimo. Visa reputacija, įgyta naudojant bet kokį „Moderna“ prekės ženklą, turi tarnauti „Moderna“ naudai.

Tam tikri svetainės elementai yra apsaugoti prekės apipavidalinimą, prekės ženklą, nesąžiningą konkurenciją reglamentuojančiais ir kitais JAV, valstijų, federaliniais ir tarptautiniais teisės aktais, ir negali būti kopijuojami arba imituojami visi ar iš dalies jokiomis priemonėmis, įskaitant, be apribojimų, apkarpymą arba veidrodinį atvaizdavimą. Jokios informacijos negalima persiųsti be aiškaus rašytinio „Moderna“ sutikimo kiekvienu atveju.

Medicininės rekomendacijos

Svetainės turinys yra bendrojo pobūdžio informacijos šaltinis aptariamu klausimu. „Moderna“ tiesiogiai ar netiesiogiai neužsiima medicina, neteikia medicininių patarimų ir neteikia medicininių paslaugų per svetainę, ir nė viena šios svetainės dalis nėra skirta nurodymams dėl medicininės diagnozės ar gydymo pateikti. Bet kokia pateikta informacija neturi būti laikoma išsami ir ja neturėtų būti remiamasi siūlant konkretaus asmens diagnozės ar gydymo kurso pagrindą. Iš svetainės gauta informacija neturėtų būti kliaujamasi dėl asmeninių, medicininių, teisinių, techninių ar finansinių sprendimų. Ja negalima naudotis vietoje vizito, skambučio, konsultacijos arba gydytojo ar kito kvalifikuoto sveikatos priežiūros specialisto patarimo. Jei turite su sveikatos priežiūra susijusių klausimų, nedelsdami pasitarkite su savo gydytoju ar kitu kvalifikuotu sveikatos priežiūros paslaugų teikėju.

Nuorodos

Šioje svetainėje gali būti nuorodų į kitų šalių valdomas svetaines (išorinės svetainės). Išorinės svetainės nėra „Moderna“ kontroliuojamos ir „Moderna“ nėra atsakinga už jokios išorės svetainės turinį. Tokios nuorodos nereiškia, kad „Moderna“ perduos ar patvirtins medžiagą išorinėse svetainėse ar bet kokiame kitame subjekte, elemente ar paslaugoje, ir „Moderna“ neprisiima jokios atsakomybės už Jūsų prieigą prie išorinių svetainių. Mes nesame atsakingi už jokių susietųjų išorinių svetainių turinį ir neteikiame jokių pareiškimų dėl tokių išorinių svetainių turinio ar tikslumo. Atsisiųsdami failus iš visų svetainių turėtumėte imtis atsargumo priemonių, kad apsaugotumėte savo kompiuterį nuo virusų ir kitų žalingų programų. „Moderna“ pateikia nuorodas į išorines svetaines naudotojams, o prieigos prie bet kokių išorinių svetainių, susietų su šia svetaine, riziką prisiimate Jūs patys.

Perspektyviniai teiginiai

Svetainėje pateikiami pagal 1995 m. Bylinėjimosi dėl privačių vertybinių popierių formos su pakeitimais įstatymo (su pataisomis), pagal 1933 m. Vertybinių popierių įstatymo 27A skyrių (su pataisomis) ir 1934 m. Prekybos vertybiniais popieriais įstatymo 21E skyrių parengti išreikšti arba numanomi perspektyviniai teiginiai, pagrįsti įsitikinimais ir prielaidomis bei šiuo metu „Moderna“ vadovybei prieinama informacija. Šie teiginiai, be kitų dalykų, yra susiję su „Moderna“ lūkesčiais dėl planų, tikslų, strategijų, ateities veiklos ar finansinių rezultatų, verslo planų ir perspektyvų, taip pat su lūkesčiais dėl klinikinių tyrimų, plėtros laiko, pasitarimų su reguliavimo institucijomis, plėtros programų, kandidatinių ir tiriamųjų vaistinių preparatų kūrimo, kuriuos kuria „Moderna“ ir jos strateginiai bendradarbiai. Kai kuriais atvejais perspektyvinius teiginius galima identifikuoti iš tokių terminų kaip „gali“, „turėtų“, „tikimasi“, „ketinama“, „planuojama“, „numatoma“, „tikima“, „vertinama“, „prognozuojama“, „galimas“, „tęsti“ arba šių žodžių neiginių ar kitų panašių terminų, nors ne visuose perspektyviniuose teiginiuose esama minėtų žodžių. Tokie teiginiai grindžiami dabartiniais „Moderna“ vadovybės lūkesčiais ir priklauso nuo tam tikrų veiksnių, rizikos ir neapibrėžtumo, kurie gali lemti faktinius rezultatus, iš esmės besiskiriančius nuo tų, kurie tokiuose teiginiuose nurodyti arba numanomi. Manoma, kad svetainėje pateikiama informacija yra naujausia jos pradinio paskelbimo dieną. Šios svetainės perspektyviniai teiginiai nėra nei pažadai, nei garantijos, ir neturėtumėte nepagrįstai pasikliauti šiais perspektyviniais teiginiais, nes jie susiję su žinoma ir nežinoma rizika, neapibrėžtumais ir kitais veiksniais, kurių daugelio „Moderna“ nekontroliuoja ir dėl kurių faktiniai rezultatai iš esmės gali skirtis nuo tų, kurie išreikšti ar numanomi šiais perspektyviniais teiginiais. „Moderna“ neketina atnaujinti jokių svetainėje pateiktų perspektyvinių teiginių pasikeitus aplinkybėms ar kitais atvejais, tad tokie teiginiai galioja tik jų pateikimo dieną.

Atkreipkite dėmesį, kad nors „Moderna“ dokumentai, pateikti JAV vertybinių popierių ir akcijų biržos komisijai, yra prieinami per svetainėje esančias interneto nuorodas, svetainėje pateikiama arba per ją prieinama informacija nėra nuorodos būdu įtraukta į tokius dokumentus arba laikoma jų dalimi.

Atnaujinimai

„Moderna“ gali bet kada ir be įspėjimo keisti, pataisyti ir (arba) patobulinti informaciją bei joje aprašytus gaminius ir programas. Nors bandome periodiškai atnaujinti svetainę, svetainėje ar per ją pateikta informacija, medžiaga ir paslaugos kartais gali būti netikslios, neišsamios ar pasenusios ir pateikiamos „ESAMO PAVIDALO“ ir „KAI PRIEINAMOS“. „Moderna“ neprivalo atnaujinti svetainėje esančios informacijos ir „Moderna“ neatsako už jokį tokios informacijos neatnaujinimą. Mes neįsipareigojame užtikrinti jokios svetainėje pateiktos informacijos išsamumo, tikslumo ar savalaikiškumo ir neįsipareigojame atnaujinti ar pataisyti svetainėje pateikiamos informacijos, atsižvelgdami į naują informaciją, būsimus įvykius ar aplinkybes arba kitas priežastis. Jūs esate atsakingi už bet kokios svetainėje esančios informacijos patikrinimą prieš ja pasikliaudami.

Garantijų atsisakymas

„MODERNA“, JOS PATRONUOJAMOSIOS IR KITOS ASOCIJUOTOSIOS BENDROVĖS BEI JŲ ATITINKAMI PAREIGŪNAI, DIREKTORIAI, DARBUOTOJAI, ATSTOVAI, TIEKĖJAI, STRATEGINIAI BENDRADARBIAI IR LICENCIJOS SUTEIKĖJAI (KARTU – „MODERNA“ ŠALYS) NETEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ AR PAREIŠKIMŲ IR NEPRISIIMA JOKIŲ TIESIOGIAI IŠREIKŠTŲ ARBA NUMANOMŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ DĖL SVETAINĖS ARBA INFORMACIJOS (ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, SAVALAIKIŠKUMĄ, AKTUALUMĄ, TIKSLUMĄ, IŠSAMUMĄ ARBA TINKAMUMĄ BET KOKIAM KONKREČIAM INFORMACIJOS TIKSLUI, ARBA DĖL TO, KAD REZULTATAI, KURIE GALI BŪTI GAUTI NAUDOJANTIS SVETAINE, BUS BE KLAIDŲ ARBA PATIKIMI.)

Atsakomybės apribojimas

„MODERNA“ ŠALYS NEATSAKO UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, PASEKMINĘ, NETIESIOGINĘ, SPECIALIĄJĄ AR DRAUSMINĘ ŽALĄ, ATSIRANDANČIĄ DĖL PRIEIGOS PRIE ŠIOS SVETAINĖS, NAUDOJIMOSI ARBA NEGALĖJIMO NAUDOTIS JA AR BET KOKIŲ INFORMACIJOS KLAIDŲ AR JOS TRŪKUMŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, BET KOKIĄ ATSAKOMYBĘ UŽ I) PAJAMŲ AR PELNO PRARADIMĄ, II) VERSLO NETEKIMĄ AR PERTRŪKĮ, III) PELNO AR SUTARČIŲ PRARADIMĄ, IV) NUMATOMŲ SANTAUPŲ PRARADIMĄ, V) DUOMENŲ PRARADIMĄ, VI) REPUTACIJOS NETEKIMĄ, VII) SUGAIŠTĄ ADMINISTRAVIMO AR BIURO DARBO LAIKĄ IR VIII) UŽ BET KOKIUS KITUS NUOSTOLIUS AR ŽALĄ, ATSIRADUSIUS AR SUKELTUS PAGAL DELIKTĄ (ĮSKAITANT APLAIDUMĄ), DĖL SUTARTIES PAŽEIDIMO ARBA KITAIP, NET JEIGU TAI BUVO GALIMA NUMATYTI. BE TO, „MODERNA“ ŠALIMS NETAIKOMA ATSAKOMYBĖ UŽ INFORMACIJOS TEISINGUMĄ, TIKSLUMĄ ARBA IŠSAMUMĄ, JOS PAKLAIDAS, KLAIDAS ARBA TRŪKUMUS IR BET KOKIUS VĖLAVIMUS ARBA DUOMENŲ AR INFORMACIJOS SRAUTO PERTRŪKIUS DĖL BET KOKIOS PRIEŽASTIES. SVETAINE IR INFORMACIJA NAUDOJATĖS SAVO RIZIKA.

„MODERNA“ ŠALYS NEGARANTUOJA, KAD SVETAINĖ VEIKS BE KLAIDŲ ARBA KAD SVETAINĖJE, JOS SERVERYJE ARBA INFORMACIJOJE NĖRA KOMPIUTERINIŲ VIRUSŲ AR PANAŠIŲ KENKSMINGŲ PROGRAMŲ ARBA FUNKCIJŲ. JEI DĖL NAUDOJIMOSI SVETAINE ARBA INFORMACIJOS REZULTATAIS PRIREIKIA TAISYTI ARBA PAKEISTI ĮRANGĄ AR DUOMENIS, JOKIA „MODERNA“ ŠALIS NEBUS ATSAKINGA UŽ TOKIAS IŠLAIDAS.

SVETAINĖ IR INFORMACIJA PATEIKIAMOS „ESAMO PAVIDALO“ IR „KAI PRIEINAMA“ BE JOKIŲ GARANTIJŲ. „MODERNA“ ŠALYS ATSISAKO VISŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ, PERKAMUMO, DĖL TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISIŲ NEPAŽEIDIMO IR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI.

Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama atsisakyti tam tikrų garantijų arba atsakomybės už atsitiktinius arba pasekminius nuostolius arba apriboti tą atsakomybę. Taigi, kai kurie iš pirmiau nurodytų išimčių ar apribojimų gali būti Jums netaikomi arba neįgyvendinami Jūsų atžvilgiu. Mes taip pat neprisiimame jokios atsakomybės ir nesame atsakingi už jokią žalą arba virusus, kurie gali užkrėsti Jūsų kompiuterinę įrangą ar kitą nuosavybę dėl Jūsų prieigos prie informacijos arba jos naudojimo. „Moderna“ pasilieka teisę bet kada be įspėjimo ir be atsakomybės nutraukti svetainės paslaugų teikimą.

Informacija, kurią mums pateikiate

Bet koks el. paštu ar kitu būdu mums siunčiamas pranešimas ar medžiaga, įskaitant bet kokius duomenis, klausimus, komentarus, pasiūlymus ar pan., bus traktuojama kaip nekonfidenciali ir nenuosavybinė, i „Moderna“ neturės jokių įsipareigojimų tokios informacijos atžvilgiu. Viskas, ką perduodate ar paskelbiate, tampa „Moderna“ nuosavybe ir gali būti naudojama „Moderna“ ir bet kurios jos patronuojamosios, asocijuotosios bendrovės, strateginių bendradarbių ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjų bet kokiais tikslais, įskaitant, be apribojimų, atkūrimą, atskleidimą, perdavimą, paskelbimą, transliavimą ir skelbimą. „Moderna“ ir jos patronuojamosios bendrovės, asocijuotosios bendrovės, strateginiai bendradarbiai ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjai gali laisvai naudotis bet kokiomis idėjomis, koncepcijomis, patirtimi ar metodais, esančiais bet kokiame pranešime, kurį siunčiate į svetainę, bet kokiais tikslais, įskaitant, be apribojimų, gaminių tyrimą, kūrimą, gamybą ir rinkodarą, naudojant arba įtraukiant tokią informaciją. Bet kokia svetainei Jūsų pateikta informacija gali būti viešai prieinama. Jūs turite apsaugoti svarbią ir asmeninę informaciją. „Moderna“ nėra atsakinga už el. laiškų arba kitos internetu ar bet kokiu kitu tinklu perduodamos informacijos, kurią galite naudoti, privatumo apsaugą.

Pasauliniai gaminiai

Svetainėje gali būti informacijos apie mūsų esamus arba galimus būsimus pasaulinius gaminius ir paslaugas, kurie ne visi prieinami kiekvienoje vietoje. Nuoroda į gaminį ar paslaugą svetainėje nereiškia, kad toks gaminys ar paslauga yra arba bus prieinami Jūsų vietoje. Šioje svetainėje minimiems gaminiams gali būti taikomi skirtingi norminiai reikalavimai, atsižvelgiant į šalį, kurioje jie bus naudojami. Todėl lankytojai gali būti informuojami, kad tam tikros svetainės dalys skirtos tik tam tikrų rūšių naudotojams ekspertams arba tik auditorijoms tam tikrose šalyse. Svetainėje neturėtumėte jokio gaminio, kuris nėra leidžiamas pagal Jūsų gyvenamosios šalies įstatymus ir kitus teisės aktus, ar jo naudojimo interpretuoti kaip siūlymo ar reklamos.

Galiojanti teisė

Tik Jūs atsakote už tai, kad būtų laikomasi Jūsų konkrečios jurisdikcijos teisės aktų. Į svetainę galima patekti visose JAV valstijose ir kitose pasaulio šalyse. Kiekvienoje iš šių vietų yra įstatymų, kurie gali skirtis nuo įstatymų Masačusetso valstijoje, kurioje yra įsikūrusi „Moderna“. Patekdami į svetainę, Jūs ir „Moderna“ sutinkate, kad visiems ginčams dėl svetainės ar bet kokios joje esančios informacijos naudojimo, kylantiems iš jos ar su ja susijusiems, bus taikomi Masačusetso valstijos įstatymai, neatsižvelgiant į jų įstatymų kolizijos principus. Jūs ir „Moderna“ taip pat susitariate dėl tokių ginčų, šiuo dokumentu paklūstate išskirtinei asmeninei jurisdikcijai ir sutinkate su bet kurio Bostone, Masačusetse, esančio teismo vieta.

Pagal bet kokius taikomus eksporto kontrolės įstatymus laikysitės visų taikomų eksporto apribojimų ir neeksportuosite ir pakartotinai neeksportuosite informacijos į šalis ar asmenims, kuriems taikomi tokių eksporto kontrolės įstatymų draudimai. Jei esate šalyje, kurioje toks eksportas draudžiamas, arba esate asmuo ar subjektas, kuriems toks eksportas draudžiamas, negalite atsisiųsti jokios informacijos. Tik Jūs esate atsakingi už tai, kad būtų laikomasi Jūsų konkrečios jurisdikcijos teisės aktų, susijusių su informacijos importu, eksportu ar pakartotiniu eksportu.

Informacija, pateikiama su „RIBOTOMIS TEISĖMIS“. JAV vyriausybės vykdomam naudojimui, kopijavimui arba atskleidimui taikomi apribojimai, nurodyti 48 CFR 52.227-19 ir 48 CFR 252.227-7013 et seq. arba juos pakeičiančiose nuostatose. JAV vyriausybės naudojimasis svetaine arba informacija yra mūsų nuosavybės teisių į svetainę ir informaciją patvirtinimas.

Jei kuri nors šių Nuostatų dalis bet kurio kompetentingo teismo būtų pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, tokios nuostatos negaliojimas ar neįgyvendinamumas neturi poveikio likusių šių Nuostatų dalių galiojimui, kurios lieka visiškai galioti. Jeigu „Moderna“ nesiima veiksmų arba neįgyvendina kurios nors iš šių Nuostatų, tai nelaikoma tos nuostatos ar bet kurios kitos šių Nuostatų dalies atsisakymu. Bet koks atsisakymas gali būti laikomas galiojančiu tik „Moderna“ pateikus jį raštu ir joks toks atsisakymas negali būti laikomas atsisakymu bet kuriuo kitu arba paskesniu atveju. Išskyrus atvejus, kai „Moderna“ ir Jūs aiškiai susitariate raštu, šios Nuostatos sudaro visą Jūsų ir „Moderna“ sutartį dėl jos dalyko ir pakeičia visas ankstesnes ar vienalaikes šalių rašytines ar žodines sutartis dėl to paties dalyko. Skyrių antraštės pateikiamos tik dėl patogumo ir joms negali būti taikomas joks teisinis svoris. „Moderna“ gali bet kada ir be įspėjimo bet kuriai šaliai perleisti nuosavybės, valdymo ar kitas teises.

Šios nuostatos pereina mūsų paveldėtojams, teisių perėmėjams, licencijų turėtojams ir sublicencijuotojams.

Susisiekti su „Moderna“

8:00–17:00, nuo pirmadienio iki penktadienio
EMEAMedinfo@modernatx.com

    © 2023 Moderna, Inc.

    LT-COV-2100001 09/2023