skip-to-main

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

Moderna tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi un nosacījumi

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos noteikumus, pirms piekļūstat šai tīmekļa vietnei vai to lietojat

Informācija par mums

Šie tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi un nosacījumi (tālāk tekstā — “Noteikumi”) apraksta noteikumus un nosacījumus, kas attiecas uz to, kā Jūs izmantojat tīmekļa vietni, kuru nodrošina uzņēmums Moderna (tālāk tekstā — “Moderna”, “mēs”, “mūsu” un “mums”). Mēs esam Delavēras korporācija, un mūsu juridiskā adrese ir 200 Technology Square, Cambridge, MA 02139. Jebkāda satura lietošana vai saistīšana ar Tīmekļa vietni notiek saskaņā ar šajos Noteikumos iekļautajiem noteikumiem un nosacījumiem. Piekļūstot Tīmekļa vietnei vai izmantojot to, Jūs apliecināt, ka esat izlasījis un sapratis šos Noteikumus un piekrītat tiem, kā arī apliecināt, ka visas iepriekšējās vienošanās par Tīmekļa vietnes izmantošanu starp Jums un uzņēmumu Moderna tiek aizstātas un tām vairs nav spēka un ietekmes. Ja nepiekrītat šiem Noteikumiem, nepiekļūstiet un neizmantojiet Tīmekļa vietni. Izmantojot Tīmekļa vietni, Jūs apliecināt, ka esat vismaz 18 gadus vecs(-a).

Jūs apzināties un piekrītat, ka mēs drīkstam mainīt šos Noteikumus jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Jūs jebkurā laikā varat izlasīt pašreizējo un spēkā esošo šo Noteikumu kopiju, Tīmekļa vietnē izvēloties saiti “Lietošanas noteikumi un nosacījumi”. Uzņēmums Moderna var pārskatīt šos noteikumus jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Jebkāda Tīmekļa vietnes lietošana pēc šāda datuma nozīmēs, ka piekrītat pārskatītajiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja Jums nav pieņemamas jebkādas šo Noteikumu izmaiņas, vienīgais risinājums ir pārtraukt piekļuvi Tīmekļa vietnei, tās pārlūkošanu un citādu izmantošanu.

Uz Jūsu piekļuvi Tīmekļa vietnei un tās izmantošanu attiecas arī uzņēmuma Moderna Privātuma politika, kas atrodama vietnē www.modernatx.com/privacy-policy, kuras noteikumi un nosacījumi šeit ir iekļauti ar atsauci.

Informācijas izmantošana

Jūs drīkstat brīvi pārlūkot, lejupielādēt vai izmantot informāciju, kā arī piekļūt tai no Tīmekļa vietnes, tostarp visiem tekstiem, attēliem, audio, video un programmatūrai (turpmāk — “Informācija”), savai īslaicīgai nekomerciālai lietošanai. Jums nav tiesību uz Informāciju, un Jūs nedrīkstat izmantot, kopēt vai attēlot Informāciju, izņemot šajos Noteikumos atļautajos gadījumus. Nekāda cita izmantošana nav atļauta bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Mums var piederēt Informācija, vai arī Informācijas daļas var būt pieejamas mums, vienojoties ar trešajām pusēm. Informāciju aizsargā Amerikas Savienoto Valstu un ārvalstu intelektuālā īpašuma tiesību akti. Neatļauta informācijas izmantošana var izraisīt autortiesību, preču zīmju un citu tiesību aktu pārkāpumu. Jūs nedrīkstat pārdot, nodot, piešķirt, licencēt, apakšlicencēt vai modificēt Informāciju, attēlot, publiski demonstrēt, veidot atvasinātu versiju, izplatīt, pārsūtīt, atkārtoti izmantot, pārpublicēt vai citādi izmantot Informāciju jebkādiem sabiedriskiem vai komerciāliem mērķiem bez mūsu rakstiskas atļaujas. Jūs nedrīkstat izmantot Tīmekļa vietni vai Informāciju no Tīmekļa vietnes: a) jebkādā veidā, ar kuru tiek pārkāpti jebkādi piemērojamie vietējie, valsts vai starptautiskie tiesību akti vai noteikumi; b) jebkādā prettiesiskā vai krāpnieciskā veidā vai ar jebkādu prettiesisku vai krāpniecisku mērķi vai efektu; c) lai pārsūtītu vai pieprasītu sūtīt jebkādas nevēlamas vai neatļautas reklāmas vai reklāmas materiālus, vai jebkādu citu līdzīgu saturu (surogātpastu); vai d) lai nesankcionēti mēģinātu piekļūt jebkurai no mūsu sistēmām vai trešo personu tīkliem. Jebkuras Informācijas izmantošana vai publicēšana jebkurā citā tīmekļa vietnē vai datortīklā jebkādiem mērķiem ir skaidri aizliegta. Ja pārkāpjat kādu no šo Noteikumu daļām, Jūsu tiesības piekļūt Informācijai un Tīmekļa vietnei un/vai tās lietot automātiski tiek pārtrauktas, un Jums nekavējoties jāiznīcina visas Informācijas kopijas, ko esat izveidojis. Mēs paturam tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atsaukt, grozīt vai pārskatīt Tīmekļa vietni. Mēs nebūsim atbildīgi, ja kāda iemesla dēļ mūsu Tīmekļa vietne nebūs pieejama jebkurā laikā vai periodā. Nekas šajā Tīmekļa vietnē netiks uzskatīts par uzaicinājumu ieguldīt vai citādi tirgoties ar uzņēmuma Moderna akcijām vai citiem vērtspapīriem.

Autortiesības un preču zīmes

Jums ir jāsaglabā un jāatveido katrs paziņojums par autortiesībām vai cits paziņojums par īpašumtiesībām, kas ietverts sākotnējā Informācijā, visās šīs Informācijas kopijās vai lejupielādētajā Informācijā. Tīmekļa vietnē un Informācijā iekļautās intelektuālā īpašuma tiesības pieder uzņēmumam Moderna, mūsu saistītajiem uzņēmumiem vai ārējiem partneriem. Jums jāpieņem, ka viss, ko redzat vai lasāt Tīmekļa vietnē, ir aizsargāts ar autortiesībām, ja vien nav norādīts citādi, un to nedrīkst izmantot bez mūsu rakstiskas atļaujas, izņemot gadījumus, kas paredzēti šajos Noteikumos vai Tīmekļa vietnes tekstā. Nevienu saiti uz Tīmekļa vietni nedrīkst iekļaut nevienā citā tīmekļa vietnē bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Izņemot iepriekšminēto ierobežoto atļauju, Jums netiek piešķirta nekāda licence vai tiesības uz Informāciju, vai arī Moderna vai jebkuras citas puses autortiesības.

Uzņēmuma Moderna preču zīmes, pakalpojumu zīmes un logotipi (tālāk tekstā — “Moderna preču zīmes”), kas tiek izmantoti un parādīti Tīmekļa vietnē, ir uzņēmuma Moderna vai tā meitasuzņēmumu vai saistīto uzņēmumu reģistrētas un nereģistrētas preču zīmes vai pakalpojumu zīmes. Citi Tīmekļa vietnē izvietotie uzņēmumu, produktu un pakalpojumu nosaukumi var būt preču zīmes vai pakalpojumu zīmes, kas pieder trešajām pusēm (tālāk tekstā — “Trešās puses preču zīmes” un kopā ar Moderna preču zīmēm tiek dēvētas kā “Preču zīmes”). Nekas no Tīmekļa vietnē vai šajos Noteikumos ietvertā nav interpretējams kā netiešas vai citādas licences vai tiesības tiešā vai netiešā veidā nodot Tīmekļa vietnē attēlotajai Preču zīmei bez iepriekšējas uzņēmuma Moderna rakstiskas piekrišanas par katru gadījumu. Preču zīmes nedrīkst izmantot, lai noniecinātu Moderna vai jebkuru trešo pusi, Moderna vai trešās puses produktus vai pakalpojumus, kā arī nekādā veidā (izmantojot komerciāli pamatotus vērtējumus), kas varētu kaitēt Preču zīmju prestižam. Saites uz Tīmekļa vietni no citām vietnēm ir paredzētas tikai tekstam, un jebkādu Preču zīmju izmantošana, tās iekļaujot saitē uz jebkuru vietni vai no tās, ir aizliegta, ja iepriekš nav saņemta uzņēmuma Moderna rakstiska piekrišana. No visām nemateriālajām vērtībām, kas radītas, izmantojot jebkuru Moderna preču zīmi, labumu jāgūst uzņēmumam Moderna.

Atsevišķus Tīmekļa vietnes elementus aizsargā tiesību akti par preču noformējumu, preču zīmēm, negodīgu konkurenci un citi ASV, štatu, federālie un starptautiskie tiesību akti, un šos elementus nedrīkst kopēt vai atdarināt ne pilnībā, ne daļēji, izmantojot jebkādus līdzekļus, tostarp (neaprobežojoties ar tiem) kadru vai spoguļu izmantošanu. Nekādu Informāciju nedrīkst atkārtoti pārsūtīt, ja katrā atsevišķā gadījumā nav saņemta skaidra rakstiska piekrišana no uzņēmuma Moderna.

Medicīnisks padoms

Tīmekļa vietnes saturs ir paredzēts kā vispārējs informācijas resurss par attiecīgo tēmu. Uzņēmums Moderna tieši vai netieši nepraktizē medicīnu, nesniedz medicīniskus padomus vai medicīniskus pakalpojumus, izmantojot Tīmekļa vietni, un Tīmekļa vietnē ietvertais saturs nav paredzēts kā norādījumi medicīniskās diagnozes uzstādīšanai vai ārstēšanai. Jebkura sniegtā informācija nav uzskatāma par pilnīgu, un uz to nedrīkst paļauties, nosakot pamatdiagnozi vai ārstēšanas kursu konkrētai personai. No Tīmekļa vietnes saņemto informāciju nedrīkst izmantot, lai pieņemtu personiskus, medicīniskus, juridiskus, tehniskus vai finansiālus lēmumus. To nedrīkst izmantot, lai aizstātu vizīti, zvanu, konsultāciju vai ārsta vai cita kvalificēta veselības aprūpes speciālista padomu. Ja Jums rodas kādi jautājumi saistībā ar veselības aprūpi, lūdzu, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu vai citu kvalificētu veselības aprūpes speciālistu.

Saites

Šajā Tīmekļa vietnē var būt saites uz citu pušu pārvaldītām tīmekļa vietnēm (tālāk tekstā — “Ārējās vietnes”). Uzņēmums Moderna nekontrolē Ārējās vietnes un neuzņemas atbildību par saturu, kas pieejams Ārējās vietnēs. Šādas saites nenozīmē, ka uzņēmums Moderna iesaka vai atbalsta materiālus Ārējās vietnēs vai jebkuru citu uzņēmumu, preci vai pakalpojumu, un uzņēmums Moderna atsakās no jebkādas atbildības saistībā ar Jūsu piekļuvi Ārējām vietnēm. Mēs neesam atbildīgi par nekādu to Ārējo vietņu saturu, uz kurām ir saites, un nesniedzam nekādus apliecinājumus par šādu Ārējo vietņu materiālu saturu vai precizitāti. Lejupielādējot failus no visām tīmekļa vietnēm, Jums jāievēro piesardzības pasākumi, lai pasargātu savu datoru no vīrusiem un citām kaitīgām programmām. Uzņēmums Moderna nodrošina saites uz Ārējām vietnēm, lai uzlabotu lietotāju ērtības, un Jūs uzņematies risku saistībā ar piekļuvi jebkurai Ārējai vietnei, uz kuru ir saite šajā Tīmekļa vietnē.

Uz nākotni orientēti paziņojumi

Tīmekļa vietne satur izteiktus vai netiešus nākotnes uz nākotni orientētus paziņojumus saskaņā ar 1995. gada Privāto vērtspapīru tiesvedības reformas likumu ar grozījumiem, 1933. gada Vērtspapīru likuma 27.a pantu ar grozījumiem un 1934. gada Vērtspapīru tirgus likuma 21.e pantu, kuri ir balstīti uz uzskatiem un pieņēmumiem, kā arī informāciju, kas šobrīd ir pieejama uzņēmuma Moderna vadībai. Šie paziņojumi cita starpā attiecas uz uzņēmuma Moderna cerībām saistībā ar plāniem, mērķiem, stratēģijām, turpmāko darbību vai finanšu sniegumu, biznesa plāniem un potenciālajiem klientiem, kā arī cerībām saistībā ar klīniskajiem pētījumiem, izstrādes termiņiem, diskusijām ar pārvaldes iestādēm, attīstības programmām, izstrādes kandidātiem un pētāmām zālēm, kuras izstrādā uzņēmums Moderna un Moderna stratēģiskie sadarbības partneri. Dažos gadījumos uz nākotni orientētus apgalvojumus var identificēt pēc terminoloģijas, piemēram, “iespējams”, “vajadzētu”, “sagaida”, “plāno”, “paredz”, “tic”, “aplēš”, “prognozē”, “turpina” vai šo terminu vai citas salīdzināmas terminoloģijas negatīviem atvasinājumiem, kaut arī ne visi uz nākotni orientētie apgalvojumi satur šos vārdus. Šādi apgalvojumi ir balstīti uz uzņēmuma Moderna vadības pašreizējām cerībām un ir pakļauti noteiktiem faktoriem, riskiem un nenoteiktībai, kuru dēļ faktiskie rezultāti var būtiski atšķirties no tiem, uz kuriem atsaucas vai kuri ir iekļauti šādos paziņojumos. Tiek uzskatīts, ka Tīmekļa vietnē sniegtā informācija ir aktuāla no tās sākotnējās publicēšanas datuma. Uz nākotni orientēti paziņojumi šajā Tīmekļa vietnē nav nedz solījumi, nedz garantijas, un Jums nevajadzētu paļauties uz šiem uz nākotni orientētajiem paziņojumiem, jo tie ietver zināmus un nezināmus riskus, nenoteiktību un citus faktorus, no kuriem daudzi ir ārpus uzņēmuma Moderna kontroles un kuru dēļ faktiskie rezultāti var būtiski atšķirties no tiem, kas izteikti vai domāti šajos uz nākotni orientētajos paziņojumos. Moderna neplāno atjaunināt nevienu uz nākotni orientēto paziņojumu, kas parādās Tīmekļa vietnē mainīgu apstākļu vai citādu apstākļu gadījumā, un šādi paziņojumi ir aktuāli tikai to sniegšanas dienā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai gan Moderna iesniegumi Amerikas Savienoto Valstu vērtspapīru un biržu darījumu komisijā ir pieejami, izmantojot Tīmekļa vietnes saites vai ar to starpniecību, Tīmekļa vietnē esošā vai ar tās starpniecību pieejamā informācija nav iekļauta ar atsauci šādos iesniegumos un netiek uzskatīta par to daļu.

Atjauninājumi

Uzņēmums Moderna jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma var veikt izmaiņas, labojumus un/vai uzlabojumus Informācijā, kā arī šādā Informācijā aprakstītajos produktos un programmās. Lai gan cenšamies Tīmekļa vietni periodiski atjaunināt, Tīmekļa vietnē sniegtā Informācija, materiāli un pakalpojumi reizēm var būt neprecīzi, nepilnīgi vai novecojuši, un tā tiek sniegta “TĀDA, KĀDA TĀ IR” un “TĀDA, KĀDA TĀ PIEEJAMA”. Uzņēmumam Moderna nav pienākums atjaunināt Tīmekļa vietnē ietverto informāciju, un uzņēmums Moderna nav atbildīgs par šādas informācijas neatjaunināšanu. Mēs nesniedzam nekādus apliecinājumus par jebkādas Tīmekļa vietnē ietvertās informācijas pilnīgumu, precizitāti vai aktualitāti, un mēs neuzņemamies pienākumu atjaunināt vai pārskatīt Tīmekļa vietnē ietverto informāciju neatkarīgi no tā, vai tā ir jauna informācija, nākotnes notikumi vai apstākļi, vai kas cits. Jūs esat atbildīgs par jebkuras Tīmekļa vietnē ietvertās informācijas pārbaudi, pirms paļaujaties uz to.

Garantijas atruna

MODERNA, TĀ MEITASUZŅĒMUMI UN CITI SAISTĪTIE UZŅĒMUMI, UN TO ATTIECĪGĀS AMATPERSONAS, DIREKTORI, DARBINIEKI, AĢENTI, PIEGĀDĀTĀJI, STRATĒĢISKIE SADARBĪBAS PARTNERI UN LICENCES DEVĒJI (TURPMĀK KOPĀ SAUKTI — “MODERNA PUSES“) NESNIEDZIET NEKĀDAS GARANTIJAS VAI APLIECINĀJUMUS UN NEUZŅEMAS NEKĀDAS SAISTĪBAS, TIEŠAS VAI NETIEŠAS, PAR TĪMEKĻA VIETNI VAI INFORMĀCIJU (TOSTARP BEZ IEROBEŽOJUMIEM PAR INFORMĀCIJAS SAVLAICĪGUMU, AKTUALITĀTI, PRECIZITĀTI, PILNĪGUMU VAI PIEMĒROTĪBU KĀDAM KONKRĒTAM MĒRĶIM VAI TO, KA REZULTĀTI, KURUS VAR IEGŪT, IZMANTOJOT TĪMEKĻA VIETNI, BŪS BEZ KĻŪDĀM VAI UZTICAMI).

Atbildības ierobežojums

MODERNA PUSES NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NEJAUŠIEM, IZRIETOŠIEM, NETIEŠIEM, ĪPAŠIEM VAI SODOŠA RAKSTURA ZAUDĒJUMIEM, KAS RODAS, PIEKĻŪSTOT ŠAI TĪMEKĻA VIETNEI, TĀS IZMANTOŠANAS VAI NESPĒJAS TO IZMANTOT DĒĻ, VAI PAR JEBKĀDĀM KĻŪDĀM VAI IZLAIDUMIEM INFORMĀCIJĀ, TOSTARP BEZ IEROBEŽOJUMA JEBKURU ATBILDĪBU PAR I) IENĀKUMU VAI IEŅĒMUMU ZAUDĒŠANU; II) UZŅĒMĒJDARBĪBAS ZAUDĒŠANU VAI DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANU; III) PEĻŅAS VAI LĪGUMU ZAUDĒŠANU; IV) PAREDZAMO IETAUPĪJUMU ZAUDĒŠANU; V) DATU ZAUDĒŠANU; VI) NEMATERIĀLO VĒRTĪBU ZAUDĒŠANU; VII) IZŠĶĒRDĒTU PĀRVALDĪBAS VAI BIROJA LAIKU; UN VIII) JEBKĀDIEM CITIEM JEBKĀDA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TIE RADUŠIES VAI TOS IZRAISĪJIS DELIKTS (IESKAITOT NOLAIDĪBU), LĪGUMA LAUŠANA VAI CITI APSTĀKĻI, PAT JA TAS IR PAREDZAMS. TURKLĀT MODERNA PUSES NAV ATBILDĪGAS PAR INFORMĀCIJAS PATIESUMU, PRECIZITĀTI VAI PILNĪGUMU, PAR NEPILNĪBĀM, KĻŪDĀM VAI IZLAIDUMIEM TAJĀS VAI PAR DATU VAI INFORMĀCIJAS PLŪSMAS AIZKAVĒŠANOS VAI PĀRTRAUKŠANU JEBKĀDA IEMESLA DĒĻ. JŪS UZŅEMATIES RISKU SAISTĪBĀ AR TĪMEKĻA VIETNES UN INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANU.

MODERNA PUSES NEGARANTĒ, KA TĪMEKĻA VIETNE DARBOSIES BEZ KĻŪDĀM VAI KA TĪMEKĻA VIETNE, TĀS SERVERIS VAI INFORMĀCIJA IR BEZ DATORVĪRUSIEM VAI LĪDZĪGA PIESĀRŅOJUMA VAI KAITĪGĀM FUNKCIJĀM. JA TĪMEKĻA VIETNES VAI INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANAS DĒĻ IR NEPIECIEŠAMA APKOPE VAI APRĪKOJUMA VAI DATU NOMAIŅA, NEVIENA MODERNA PUSE NAV ATBILDĪGA PAR ŠĪM IZMAKSĀM.

TĪMEKĻA VIETNE UN INFORMĀCIJA TIEK NODROŠINĀTA “TĀDA, KĀDA TĀ IR” UN “TĀDA, KĀDA TĀ IR PIEEJAMA” BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM. MODERNA PUSES ATSAKĀS NO VISĀM GARANTIJĀM, TOSTARP (NEAPROBEŽOJOTIES AR TĀM) GARANTIJĀM PAR ĪPAŠUMTIESĪBĀM, PĀRDOŠANU, TREŠO PUŠU TIESĪBU NEAIZSKARŠANU UN PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM.

Dažās jurisdikcijās nav atļauta atruna vai konkrētu garantiju izslēgšana, kā arī atbildības ierobežojums vai izslēgšana par nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem. Attiecīgi daži no iepriekš minētajiem izslēgšanas gadījumiem vai ierobežojumiem, iespējams, neattiecas uz Jums vai nav piemērojami Jums. Mēs arī neuzņemamies nekādu atbildību un nebūsim atbildīgi par jebkādiem bojājumiem vai vīrusiem, kas var inficēt Jūsu datora aprīkojumu vai citu īpašumu saistībā ar piekļuvi Informācijai vai tās izmantošanu. Moderna patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma un bez atbildības pārtraukt Tīmekļa vietnes darbību.

Informācija, kuru Jūs mums sniedzat

Jebkāda veida saziņa vai materiāls, ko mums pārsūtāt pa elektronisko pastu vai citādi, tostarp visi dati, jautājumi, komentāri, ierosinājumi vai tamlīdzīgs saturs, ir un tiks uzskatīti par nekonfidenciālu un nepatentētu, un uzņēmumam Moderna nav nekādu pienākumu saistībā ar šādu informāciju. Viss, ko Jūs pārsūtāt vai publicējat, kļūst par uzņēmuma Moderna īpašumu, un to var izmantot uzņēmums Moderna un tā meitasuzņēmumi, saistītie uzņēmumi, stratēģiskie sadarbības partneri un trešo pušu pakalpojumu sniedzēji jebkādiem mērķiem, tostarp (neaprobežojoties ar to) reproducēšanai, izpaušanai, pārsūtīšanai, publicēšanai, izplatīšanai un ziņošanai. Moderna un tā meitasuzņēmumi, saistītie uzņēmumi, stratēģiskie sadarbības partneri un trešo pušu pakalpojumu sniedzēji var bez papildu maksas izmantot idejas, koncepcijas, zinātību vai paņēmienus, kas ietverti jebkādā saziņā, kuru Jūs nosūtāt Tīmekļa vietnei, jebkādiem mērķiem, tostarp (neaprobežojoties ar to) produktu izpētei, izstrādei, ražošanai un tirdzniecībai, izmantojot vai iekļaujot šādu informāciju. Jebkura informācija, ko Jūs iesniedzat vai sniedzat Tīmekļa vietnē, var būt publiski pieejama. Jums ir jāaizsargā svarīga un privāta informācija. Moderna neuzņemas atbildību par e-pasta ziņojumu vai citas informācijas privātuma aizsardzību, ja tā tiek pārsūtīta, izmantojot internetu vai jebkuru citu tīklu, kuru varat izmantot.

Produkti visā pasaulē

Šajā Tīmekļa vietnē var būt informācija par mūsu pašreizējiem vai iespējamiem produktiem un pakalpojumiem nākotnē visā pasaulē, kas var nebūt pieejami visās atrašanās vietās. Atsauce uz produktu vai pakalpojumu Tīmekļa vietnē nenozīmē, ka šāds produkts vai pakalpojums ir vai būs pieejams Jūsu atrašanās vietā. Uz šajā Tīmekļa vietnē norādītajiem produktiem var attiekties dažādas regulatīvās prasības atkarībā no izmantošanas valsts. Līdz ar to apmeklētājiem var tikt paziņots, ka noteiktas Tīmekļa vietnes sadaļas ir paredzētas tikai noteikta veida eksperta līmeņa lietotājiem vai tikai auditorijai noteiktās valstīs. Jums nevajadzētu interpretēt Tīmekļa vietnē minēto kā akcijas vai reklāmas saistībā ar jebkuru produktu vai jebkura produkta lietošanu, kas nav atļauta Jūsu dzīvesvietas valsts tiesību aktos un noteikumos.

Piemērojamie tiesību akti

Tikai Jūs esat atbildīgs par savas konkrētās jurisdikcijas tiesību aktu ievērošanu. Tīmekļa vietnei var piekļūt no visiem ASV štatiem, kā arī no citām pasaules valstīm. Katrai no šīm vietām ir tiesību akti, kas var atšķirties no Masačūsetsas tiesību aktiem, kur atrodas uzņēmums Moderna. Piekļūstot Tīmekļa vietnei, Jūs un uzņēmums Moderna vienojas, ka Masačūsetsas Sadraudzības tiesību akti, neņemot vērā to tiesību normu kolīziju principus, tiks piemēroti visiem strīdiem, kuru pamatā ir Tīmekļa vietnes vai jebkuras tajā ietvertās informācijas izmantošana vai kas rodas vai ir saistīta ar to. Saistībā ar šādiem strīdiem Jūs un uzņēmums Moderna arī vienojas, ka ar šo pakļaujaties jebkuras tiesas ekskluzīvai personīgai jurisdikcijai un tiesām, kuras atrodas Bostonā, Masačūsetsā.

Jūs ievērosiet visus piemērojamos eksporta ierobežojumus, kas noteikti visos piemērojamos eksporta kontroles tiesību aktos, un neeksportēsiet vai nepāreksportēsiet jebkuru Informāciju valstīm vai personām, kuras aizliegtas saskaņā ar šādiem eksporta kontroles tiesību aktiem. Ja atrodaties valstī, kurā šāds eksports ir aizliegts, vai esat persona vai organizācija, kurai šāds eksports ir aizliegts, Jūs nedrīkstat lejupielādēt nekādu informāciju. Tikai Jūs esat atbildīgs par savas konkrētās jurisdikcijas tiesību aktu ievērošanu saistībā ar Informācijas importēšanu, eksportēšanu vai pāreksportēšanu.

Informācija tiek nodrošināta ar “IEROBEŽOTĀM TIESĪBĀM”. Uz lietošanu, pavairošanu vai izpaušanu no ASV valdības puses attiecas ierobežojumi, kas iekļauti Federālo normatīvo aktu kodeksa 48. sējuma 52.227-19. punktos un Federālo normatīvo aktu kodeksa 48. sējuma 252.227-7013. punktos vai to grozījumos. Tīmekļa vietnes vai Informācijas izmantošana, ko veic ASV valdība, ir mūsu Tīmekļa vietnes un Informācijas īpašumtiesību apliecinājums.

Ja jebkura tiesa ar kompetentu jurisdikciju konstatē, ka kāda no šo Noteikumu normām ir nelikumīga, nederīga vai neizpildāma, šādas normas nederīgums vai neizpildāmība neietekmē pārējo šo Noteikumu normu spēkā esamību, kas paliek spēkā pilnā apmērā. Ja uzņēmums Moderna nespēj rīkoties vai izpildīt kādu no šo Noteikumu normām, tas nav uzskatāms par atteikšanos no šīs normas vai jebkuras citas šo Noteikumu normas. Atteikšanās no atbildības nav spēkā attiecībā pret uzņēmumu Moderna, ja vien tā nav noformēta rakstiski, un nevienu šādu atteikšanos nevar uzskatīt par atteikšanos kādā citā vai turpmākajā gadījumā. Izņemot gadījumus, par kuriem uzņēmums Moderna un Jūs vienojāties rakstiski, šie Noteikumi veido pilnīgu Jūsu un uzņēmuma Moderna vienošanos par līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās vai vienlaicīgās rakstiskās vai mutiskās pušu vienošanās par līguma priekšmetu. Sadaļu virsraksti ir paredzēti tikai ērtības labad, un tos nedrīkst uztvert kā juridisku apzīmējumu. Moderna var bez īpaša brīdinājuma jebkurā laikā piešķirt jebkurai pusei savas īpašumtiesības, kontroles vai citas tiesības.

No šiem noteikumiem gūs labumu mūsu tiesību pārņēmēji, pilnvarotie, licenciāti un apakšlicences īpašnieki.

Saziņa ar uzņēmumu Moderna

Austrumeiropas laika zonā no plkst. 8.00 līdz 17.00 — no pirmdienas līdz piektdienai
EMEAMedinfo@modernatx.com

    © 2023 Moderna, Inc.

    LV-COV-2100001 03/2022