skip-to-main

COVID-19 Vaccine Moderna (Spikevax)

Terma dan Syarat Penggunaan Moderna

Berkuatkuasa pada 9 November 2018

Sila baca terma-terma ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan laman web ini

Maklumat tentang Kami

Terma-terma dan Syarat-syarat Penggunaan Laman Web ini (“Terma”) menerangkan terma-terma dan syarat-syarat yang diguna pakai untuk penggunaan laman web oleh anda ke atas (“Moderna”, “kami”, ”milik kami” dan “kita”) dan terletak di www.modernatx.com(yang “Laman web”). Kami ialah syarikat Delaware dan mempunyai pejabat berdaftar kami di 200 Technology Square, Cambridge, MA 02139. Semua penggunaan atau pautan ke mana-mana kandungan di Laman Web tertakluk kepada terma dan syarat yang terkandung dalam Syarat ini. Dengan mengakses atau menggunakan Laman web, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju dengan Terma-terma ini dan mengakui bahawa sebarang perjanjian sebelumnya tentang penggunaan Laman web antara anda dan Moderna digantikan dan tidak berkuat kuasa. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Terma-Terma ini, jangan mengakses atau menggunakan Laman Web. Dengan menggunakan Laman Web, anda menyatakan bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun.

Anda memahami dan bersetuju bahawa kami boleh mengubah Terma-Terma ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Anda boleh membaca salinan Terma-Terma ini yang terkini dan berkuat kuasa dengan memilih pautan “Terma-Terma dan Syarat-Syarat Penggunaan” di Laman Web. Moderna boleh mengubah terma-terma ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Apa-apa penggunaan Laman Web selepas tarikh tersebut akan membentuk penerimaan anda terhadap semakan terma-terma dan syarat-syarat tersebut. Sekiranya ada perubahan pada Terma-Terma ini tidak boleh diterima oleh anda, satu-satunya jalan keluar anda adalah berhenti mengakses, melayari dan menggunakan laman web.

Akses dan penggunaan laman web anda juga tertakluk pada Dasar Privasi Moderna yang terdapat di www.modernatx.com/privacy-policy, terma-terma dan syarat-syarat yang dimasukkan di sini dengan ini sebagai rujukan.

Penggunaan Maklumat

Anda bebas melayari, mengakses, memuat turun atau menggunakan maklumat dari Laman Web, termasuk teks, gambar, audio, video dan perisian ("Maklumat") untuk penggunaan sementara anda sendiri dan bukan komersial. Anda tidak memiliki hak dalam atau atas Maklumat, dan anda tidak akan menggunakan, menyalin atau memaparkan Maklumat, kecuali sebagaimana yang dibenarkan di bawah Terma-Terma ini. Tiada penggunaan lain yang dibenarkan tanpa persetujuan bertulis daripada kami terlebih dahulu. Kami boleh memiliki Maklumat, atau sebahagian daripada Maklumat tersebut dapat disediakan untuk kami melalui pengaturan yang kami ada dengan pihak ketiga. Maklumat tersebut dilindungi oleh undang-undang Amerika Syarikat dan undang-undang harta intelek asing. Penggunaan Maklumat tanpa izin boleh mengakibatkan pelanggaran hak cipta, tanda dagang, dan undang-undang lain. Anda tidak boleh menjual, memindahkan, memberikan, memberi lesen, memberi sublesen, atau mengubah Maklumat atau menghasilkan semula, memaparkan, mempersembahkan secara terbuka, membuat versi terbitan, menyebarkan, menghantar, menggunakan semula, menghantar semula, atau menggunakan Maklumat dengan cara apa pun untuk orang awam atau tujuan komersial tanpa kebenaran bertulis daripada kami. Anda tidak boleh menggunakan Laman Web atau Maklumat daripada Laman Web (a) dengan cara yang melanggar undang-undang atau peraturan tempatan, nasional atau antarabangsa yang berkenaan; (b) dengan cara apa pun yang menyalahi undang-undang atau menipu, atau yang mempunyai tujuan atau kesan yang menyalahi undang-undang atau penipuan; (c) untuk menghantar, atau memperoleh pengiriman, apa-apa bahan iklan atau promosi yang tidak diminta atau tidak sah atau permintaan serupa dalam bentuk lain (spam); atau (d) untuk membuat percubaan tanpa izin untuk mengakses mana-mana sistem kami atau rangkaian pihak ketiga. Penggunaan atau penyiaran mana-mana Maklumat di laman web lain atau di persekitaran komputer berangkaian untuk apa-apa tujuan pun dilarang. Sekiranya anda melanggar mana-mana bahagian Terma-Terma ini, hak anda untuk mengakses dan/atau menggunakan Maklumat dan Laman akan secara automatik dihentikan dan anda akan segera memusnahkan salinan yang anda buat daripada Maklumat tersebut. Kami berhak menarik balik, mengubah atau menyemak semula Laman Web tanpa pemberitahuan. Kami tidak akan bertanggungjawab sekiranya atas apa-apa sebab pun Laman Web kami tidak tersedia pada bila-bila masa atau untuk mana-mana tempoh pun. Tiada apa-apa di Laman web ini yang boleh dianggap membentuk jemputan untuk melabur atau berurusan dengan saham atau sekuriti lain di Moderna.

Hak Cipta dan Tanda Dagang

Anda mesti menyimpan dan menghasilkan semula setiap notis hak cipta atau notis hak milik lain yang terkandung dalam Maklumat asal pada setiap salinan yang anda buat daripada Maklumat atau dalam mana-mana Maklumat yang anda muat turun. Hak harta intelek di Laman Web dan Maklumat dimiliki oleh Moderna, sekutu kami atau rakan kongsi luaran kami. Anda harus menganggap bahawa semua yang anda lihat atau baca di Laman Web dilindungi hak cipta kecuali dinyatakan sebaliknya dan tidak boleh digunakan tanpa kebenaran bertulis daripada kami kecuali seperti yang diperuntukkan dalam Terma-Terma ini atau dalam teks di Laman Web. Tidak ada pautan ke Laman Web yang boleh dimasukkan dalam laman web lain tanpa kebenaran bertulis daripada kami terlebih dahulu. Dengan pengecualian keizinan terhad di atas, tidak ada lesen atau hak dalam Maklumat, atau hak cipta Moderna atau pihak lain yang diberikan atau dianugerahkan kepada anda.

Tanda dagang, tanda perkhidmatan, dan logo Moderna (yang “Tanda Dagangan Moderna”) yang digunakan dan dipaparkan di Laman Web ialah tanda dagang atau tanda perkhidmatan yang berdaftar atau tidak berdaftar Moderna atau anak syarikat atau sekutunya. Nama syarikat, produk, dan perkhidmatan lain yang terdapat di Laman Web mungkin merupakan tanda dagang atau tanda perkhidmatan yang dimiliki oleh pihak ketiga (“Tanda Dagangan Pihak Ketiga”, dan, secara kolektif dengan Tanda Dagang Moderna,”Tanda Dagangan/em>”). Tiada apa-apa di Laman Web atau dalam Terma-Terma ini yang boleh ditafsirkan sebagai pemberian, secara tersirat, estopel, atau sebaliknya, apa-apa lesen atau hak, tersurat atau tersirat, di bawah mana-mana Tanda Dagangan yang dipaparkan di Laman Web tanpa persetujuan bertulis daripada Moderna khusus untuk setiap contoh. Tanda Dagangan tidak boleh digunakan untuk meremehkan produk atau perkhidmatan Moderna atau pihak ketiga, produk atau perkhidmatan Moderna atau pihak ketiga, atau dengan cara apa pun (menggunakan pertimbangan yang munasabah secara komersial) yang boleh merosakkan nama baik Tanda Dagangan. Pautan ke Laman Web daripada laman web lain harus hanya terdiri daripada teks dan penggunaan apa-apa Tanda Dagangan sebagai sebahagian daripada pautan ke atau dari mana-mana laman web dilarang tanpa persetujuan bertulis daripada Moderna terlebih dahulu. Semua nama baik yang dihasilkan daripada penggunaan mana-mana Tanda Dagangan Moderna akan menguntungkan Moderna.

Sebilangan elemen laman web dilindungi oleh kemasan dagangan, tanda dagangan, persaingan tidak adil, dan undang-undang AS, negeri, persekutuan dan antarabangsa yang lain dan tidak boleh disalin atau ditiru secara keseluruhan atau sebahagian, dengan cara apa pun, termasuk tetapi tidak terhad kepada, penggunaan kerangka atau cermin. Tiada satu pun Maklumat boleh dihantar semula tanpa persetujuan bertulis daripada Moderna untuk setiap kejadian.

Nasihat Perubatan

Kandungan di Laman Web bertujuan untuk menjadi sumber maklumat am berkenaan dengan perkara yang terangkum. Moderna tidak secara langsung atau tidak langsung mempraktikkan perubatan, memberi nasihat perubatan, atau memberi perkhidmatan perubatan melalui Laman Web, dan tidak ada apa-apa yang terkandung dalam Laman Web yang dimaksudkan sebagai arahan untuk diagnosis atau rawatan perubatan. Apa-apa maklumat yang diberikan tidak boleh dianggap lengkap, dan juga tidak dapat diandalkan untuk menyarankan asas untuk diagnosis atau rawatan untuk individu tertentu. Maklumat yang diterima daripada Laman Web tidak boleh diandalkan untuk keputusan peribadi, perubatan, undang-undang, teknikal, atau kewangan. Ia tidak boleh digunakan sebagai ganti lawatan, panggilan, konsultasi atau nasihat doktor anda atau penyedia perkhidmatan kesihatan lain yang berkelayakan. Sekiranya anda ada pertanyaan berkaitan dengan penjagaan kesihatan, segera berjumpa dengan doktor atau penyedia perkhidmatan kesihatan yang berkelayakan.

Pautan

Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web yang dikendalikan oleh pihak lain (“Laman Web Luaran”). Laman Web Luaran tidak berada di bawah kawalan Moderna, dan Moderna tidak bertanggungjawab terhadap kandungan yang terdapat di mana-mana Laman Web Luaran. Pautan seperti itu tidak membayangkan rujukan atau sokongan bahan oleh Moderna di Laman Web Luaran atau mana-mana entiti, item atau perkhidmatan lain, dan Moderna menafi semua tanggungjawab berkenaan dengan akses anda ke Laman Web Luaran. Kami tidak bertanggungjawab untuk kandungan mana-mana Laman Web Luaran yang berkaitan dan tidak membuat pernyataan mengenai kandungan atau ketepatan apa-apa bahan di Laman Web Luaran tersebut. Anda harus mengambil langkah berjaga-jaga semasa memuat turun fail dari semua laman web untuk melindungi komputer anda daripada virus dan program lain yang membahayakan. Moderna menyediakan pautan ke Laman Web Luaran sebagai kemudahan kepada pengguna, dan akses ke mana-mana Laman Web Luaran yang dihubungkan ke Laman Web ini adalah atas risiko anda sendiri.

Pernyataan Pandangan Masa Depan

Laman web ini mengandungi pernyataan pandangan masa depan yang tersurat atau tersirat dalam maksud Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Swasta tahun 1995, seperti yang dipinda, Seksyen 27A Akta Sekuriti 1933, seperti yang dipinda, dan Bahagian 21E Akta Pertukaran Sekuriti tahun 1934, yang didasarkan pada kepercayaan dan andaian dan maklumat yang ada pada masa ini kepada pengurusan Moderna. Pernyataan ini berkaitan dengan, antara lain, harapan Moderna mengenai rancangan, objektif, strategi, prestasi operasi atau kewangan masa depan, rancangan dan prospek perniagaan, dan harapan mengenai ujian klinikal, garis masa pembangunan, perbincangan dengan pihak berkuasa pengawalseliaan, program pembangunan, calon pengembangan dan penyelidikan ubat-ubatan yang sedang dikembangkan oleh Moderna dan oleh rakan usaha sama strategik Moderna. Dalam beberapa keadaan, pernyataan masa depan dapat dikenal pasti dengan terminologi seperti “mungkin”, “seharusnya”, “mengharapkan”, “bermaksud”, “merancang”, “menjangkakan,” “dipercayai,” “menganggarkan,” “meramalkan”, “berpotensi”, “dilanjutkan”, atau istilah negatif kepada terma ini atau istilah lain yang setanding dengannya, walaupun tidak semua pernyataan masa depan mengandungi perkataan-perkataan ini. Pernyataan tersebut berdasarkan jangkaan semasa pengurusan Moderna dan tertakluk kepada faktor, risiko dan ketidakpastian tertentu yang boleh menyebabkan hasil sebenar berbeza secara material daripada yang disebut atau tersirat dalam pernyataan tersebut. Maklumat yang disampaikan di Laman web dipercayai terkini pada tarikh penerbitan asalnya. Pernyataan masa depan di Laman web ini bukan merupakan janji atau jaminan, dan anda tidak boleh bergantung pada pernyataan masa depan ini kerana ia melibatkan risiko, ketidakpastian dan faktor lain yang diketahui dan tidak diketahui, di mana kebanyakannya berada di luar kawalan Moderna dan yang mungkin menyebabkan keputusan sebenar berbeza daripada yang dinyatakan atau tersirat oleh pernyataan masa depan ini. Moderna tidak berhasrat untuk mengemas kini pernyataan masa depan yang muncul di Laman Web sekiranya keadaan berubah atau sebaliknya, dan pernyataan tersebut hanya terkini pada tarikh ia dibuat.

Harap maklum bahawa walaupun pemfailan Moderna kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat tersedia di atau melalui pautan Internet yang terdapat di Laman Web, tidak ada maklumat yang terkandung di dalam atau tersedia melalui Laman Web yang disertakan dengan merujuk atau dianggap sebagai sebahagian daripada pemfailan tersebut.

Kemas kini

Moderna boleh membuat perubahan, pembetulan dan/atau penambahbaikan pada Maklumat, dan produk dan program yang dinyatakan dalam Maklumat tersebut, pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan. Walaupun kami berusaha untuk mengemas kini Laman Web secara berkala, Maklumat, bahan dan perkhidmatan yang disediakan di atau melalui Laman Web kadang-kadang mungkin tidak tepat, tidak lengkap atau lama dan disediakan berdasarkan “SEBAGAIMANA ADANYA” dan “SEBAGAIMANA TERSEDIA”. Moderna tidak berkewajiban untuk mengemas kini maklumat yang terdapat di dalam Laman Web, dan Moderna tidak akan bertanggungjawab atas kegagalan mengemas kini maklumat tersebut. Kami tidak membuat pernyataan mengenai kelengkapan, ketepatan atau terkini ke atas mana-mana maklumat di Laman Web, dan kami tidak berkewajiban untuk memperbaharui atau meminda maklumat yang terdapat di Laman Web, sama ada terhasil daripada maklumat baharu, peristiwa atau keadaan pada masa depan atau sebaliknya. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengesahkan apa-apa maklumat yang terdapat dalam Laman Web sebelum mempercayainya.

Penafian Waranti

MODERNA, SUBSIDIARI DAN SEKUTU LAINNYA DAN PEGAWAI MEREKA MASING-MASING, PENGARAH, PEKERJA, EJEN, PEMBEKAL, RAKAN USAHA SAMA STRATEGIK, DAN PEMBERI LESEN (SECARA KOLEKTIF, "PIHAK MODERNA") TIDAK MEMBERI WARANTI ATAU PERNYATAAN DAN TIDAK MEMBERI APA-APA AKU JANJI, SAMA ADA SECARA NYATA ATAU TERSIRAT, MENGENAI LAMAN WEB ATAU MAKLUMAT (TERMASUK, TANPA BATASAN, KETEPATAN MASA, TERKINI, KETEPATAN, KELENGKAPAN ATAU KESESUAIAN UNTUK APA-APA TUJUAN MAKLUMAT TERTENTU ATAU KEPUTUSAN YANG MUNGKIN DIPEROLEH DARIPADA PENGGUNAAN LAMAN WEB ADALAH BEBAS RALAT ATAU BOLEH DIPERCAYAI.)

Had Liabiliti

PIHAK MODERNA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SETIAP GANTI RUGI LANGSUNG, SAMPINGAN, BERBANGKIT, TIDAK LANGSUNG, KHUSUS ATAU PUNITIF YANG TIMBUL DARIPADA AKSES KEPADA, PENGGUNAAN ATAU TIDAK KEUPAYAAN MENGGUNAKAN LAMAN WEB INI, ATAU APA-APA KESILAPAN ATAU PENINGGALAN MAKLUMAT TERMASUK, TIADA HAD APA-APA LIABILITI UNTUK (I) HILANG PENDAPATAN ATAU HASIL, (II) HILANG PERNIAGAAN ATAU GANGGUAN PERNIAGAAN, (III) HILANG KEUNTUNGAN ATAU KONTRAK, (IV) HILANG SIMPANAN, BERJANGKA (V) HILANG DATA, (VI) HILANG NAMA BAIK, (VII) WAKTU PENGURUSAN ATAU PEJABAT YANG TERBUANG; DAN (VIII) UNTUK APA-APA KERUGIAN LAIN ATAU KEROSAKAN APA-APA JENIS, BAGAIMANA PUN TIMBUL DAN SAMA ADA YANG DISEBABKAN OLEH SALAH LAKU (TERMASUK KECUAIAN), PELANGGARAN KONTRAK ATAU SELAINNYA, WALAUPUN JIKA DIDUGA. SEBAGAI TAMBAHAN, PIHAK MODERNA TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN UNTUK KEBENARAN, KETEPATAN ATAU KELENGKAPAN MAKLUMAT, UNTUK KESILAPAN, KESALAHAN ATAU PENINGGALAN YANG ADA ATAU UNTUK APA-APA KELEWATAN ATAU GANGGUAN DATA ATAU MAKLUMAT YANG DISIARKAN UNTUK APA JUA SEBAB PUN. ANDA MENGGUNAKAN LAMAN WEB DAN MAKLUMAT ATAS RISIKO SENDIRI.

PIHAK MODERNA TIDAK MENJAMIN BAHAWA LAMAN WEB AKAN BEROPERASI BEBAS RALAT ATAU LAMAN WEB, PELAYANNYA, ATAU MAKLUMAT ADALAH BEBAS DARIPADA VIRUS KOMPUTER ATAU CIRI-CIRI KONTAMINASI ATAU PEMUSNAH YANG SERUPA. JIKA PENGGUNAAN LAMAN WEB ATAU MAKLUMAT OLEH ANDA MENYEBABKAN KEPERLUAN UNTUK SERVIS ATAU MENGGANTI PERALATAN ATAU DATA, TIADA PIHAK MODERNA AKAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN UNTUK KOS INI.

LAMAN WEB DAN MAKLUMAT DISEDIAKAN ATAS DASAR “SEBAGAIMANA ADANYA” DAN “SEBAGAIMANA TERSEDIA” TANPA WARANTI DALAM APA-APA BENTUK. PIHAK MODERNA MENAFIKAN SEMUA WARANTI, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI HAK MILIK, KEBOLEHDAGANGAN, PELANGGARAN HAK PIHAK KETIGA, DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

Sebilangan bidang kuasa tidak membenarkan penafian atau pengecualian waranti tertentu atau batasan atau pengecualian tanggungjawab untuk ganti rugi sampingan atau berbangkit. Oleh itu, beberapa pengecualian atau batasan di atas mungkin tidak terpakai untuk anda atau dapat dikuatkuasakan untuk anda. Kami juga tidak memikul apa-apa tanggungjawab, dan tidak akan dipertanggungjawabkan, untuk apa-apa kerosakan, atau virus yang mungkin menjangkiti, peralatan komputer anda atau harta benda lain kerana akses anda kepada atau penggunaan, Maklumat tersebut. Moderna berhak untuk menghentikan Laman Web pada bila-bila masa tanpa notis dan tanpa liabiliti.

Maklumat yang Anda Berikan kepada Kami

Apa-apa komunikasi atau bahan yang anda hantarkan kepada kami melalui mel elektronik atau sebaliknya, termasuk data, pertanyaan, komen, cadangan atau seumpamanya, dan akan dianggap sebagai, bukan sulit dan bukan proprietari dan Moderna tidak akan mempunyai kewajiban apa pun berkenaan dengan maklumat tersebut. Apa sahaja yang anda pindah atau hantar menjadi hak milik Moderna dan boleh digunakan oleh Moderna dan mana-mana subsidiarinya, sekutu, rakan usaha sama strategik dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk apa-apa tujuan pun, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penghasilan semula, pendedahan, pemindahan, penerbitan, siaran dan hantaran. Moderna dan subsidiariya, sekutu, rakan usaha sama strategik dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga bebas menggunakan, tanpa pampasan kepada anda, apa-apa idea, konsep, pengetahuan, atau teknik yang terdapat dalam komunikasi yang anda hantar ke Laman Web untuk apa-apa tujuan pun termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penyelidikan, pembangunan, pembuatan dan memasarkan produk menggunakan atau memasukkan maklumat tersebut. Segala maklumat yang anda kirimkan atau berikan kepada laman web mungkin dapat diakses secara terbuka. Maklumat penting dan peribadi harus dilindungi oleh anda. Moderna tidak bertanggungjawab untuk melindungi privasi e-mel atau maklumat lain yang dipindahkan melalui Internet atau rangkaian lain yang mungkin anda gunakan.

Produk Seluruh Dunia

Laman web mungkin mengandungi maklumat mengenai produk dan perkhidmatan seluruh dunia kami yang semasa atau berpotensi pada masa depan, tidak semuanya tersedia di setiap lokasi. Rujukan produk atau perkhidmatan di Laman Web tidak menunjukkan bahawa produk atau perkhidmatan tersebut ada atau akan tersedia di lokasi anda. Produk yang disebut di laman web ini mungkin dikenakan syarat peraturan yang berbeza bergantung pada negara penggunaan. Akibatnya, pengunjung mungkin diberitahu bahawa bahagian tertentu Laman Web hanya ditujukan untuk jenis pengguna pakar tertentu atau hanya untuk khalayak di negara tertentu. Anda tidak boleh menganggap apa-apa di Laman Web sebagai promosi atau iklan untuk apa-apa produk atau untuk penggunaan apa-apa produk yang tidak dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan negara tempat tinggal anda.

Undang-undang Terpakai

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan kepatuhan terhadap bidang kuasa undang-undang khusus anda. Laman web boleh diakses dari setiap negeri AS, dan juga dari negara-negara lain di seluruh dunia. Setiap tempat itu mempunyai undang-undang yang mungkin berbeza daripada Massachusetts, di mana Moderna bertempat. Dengan mengakses Laman Web, anda dan Moderna bersetuju bahawa undang-undang The Commonwealth of Massachusetts, tanpa mengambil kira konflik prinsip undang-undangnya, akan terpakai untuk semua pertikaian berdasarkan, yang timbul daripada, atau berkaitan dengan penggunaan laman web atau apa-apa maklumat yang terkandung di dalamnya oleh anda. Sehubungan dengan pertikaian tersebut, anda dan Moderna juga bersetuju dan dengan ini menyerahkan kepada bidang kuasa peribadi eksklusif dan tempat mana-mana mahkamah yang terletak di Boston, Massachusetts.

Anda akan mematuhi sekatan eksport yang berkenaan di bawah undang-undang kawalan eksport yang berkenaan dan tidak mengeksport atau mengeksport semula mana-mana Maklumat ke negara atau orang yang dilarang di bawah undang-undang kawalan eksport tersebut. Sekiranya anda berada di negara di mana eksport tersebut dilarang atau merupakan orang atau entiti yang dilarang eksportnya, anda tidak boleh memuat turun apa-apa Maklumat. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mematuhi undang-undang bidang kuasa khusus anda mengenai import, eksport, atau eksport semula Maklumat.

Maklumat diberikan dengan "HAK TERHAD." Penggunaan, duplikasi atau pendedahan oleh Kerajaan AS tertakluk kepada sekatan yang terdapat dalam 48 CFR 52.227-19 dan 48 CFR 252.227-7013 dan seterusnya atau penggantinya. Penggunaan Laman Web atau Maklumat oleh Kerajaan AS membentuk pengakuan hak proprietari kami di Laman Web dan Maklumat.

Sekiranya mana-mana Terma-Terma ini didapati menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak dapat dikuatkuasakan oleh mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang berwibawa, ketidaksahan atau ketidakbolehlaksanaan peruntukan tersebut tidak akan mempengaruhi kesahihan peruntukan selebihnya dalam Terma-Terma ini, yang akan terus berkuatkuasa sepenuhnya. Kegagalan Moderna untuk bertindak atau menguatkuasakan apa-apa peruntukan Terma-Terma ini tidak akan ditafsirkan sebagai pengecualian peruntukan tersebut atau peruntukan lain dalam Terma-Terma ini. Tidak ada pengecualian akan berkuat kuasa terhadap Moderna melainkan jika dibuat secara bertulis, dan penepian tidak akan ditafsirkan sebagai pengecualian dalam keadaan lain atau seterusnya. Kecuali sebagaimana yang dipersetujui secara nyata oleh Moderna dan anda secara bertulis, Terma-Terma ini membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan Moderna berkenaan dengan perkara tersebut dan menggantikan semua perjanjian sebelumnya atau serentak, sama ada bertulis atau lisan, antara pihak-pihak berkenaan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Tajuk bahagian disediakan hanya untuk kemudahan dan tidak akan diberi apa-apa import sah. Moderna boleh memberi hak milik, kawalan, atau hak lain kepada mana-mana pihak pada bila-bila masa tanpa notis kepada anda.

Terma-Terma ini akan terpakai untuk kepentingan pengganti, pemegang hak, pemegang lesen, dan pemegang sublesen kami.