skip-to-main

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

Moderna's vilkår og betingelser for bruk

Les nøye gjennom disse vilkårene før du åpner eller bruker denne nettsiden

Informasjon om oss

Disse vilkårene og betingelsene for bruk av nettsiden («Vilkår») beskriver vilkårene og betingelsene som gjelder for din bruk av nettsiden som drives av («Moderna», «vi», «vår» og «oss». Vi er en bedrift med beliggenhet i Delaware, og hovedkontoret vårt har adresse 200 Technology Square Cambridge, MA 02139. All bruk av eller lenking til noe innhold på nettsiden er underlagt vilkårene og betingelsene som står i disse vilkårene. Når du åpner eller bruker nettsiden, bekrefter du at du har lest, forstått og samtykket i disse vilkårene og erkjenner at alle tidligere avtaler om bruken av nettsiden mellom deg og Moderna erstattes og er uten kraft eller virkning. Ikke åpne eller bruk nettsiden hvis ikke du samtykker i vilkårene. Når du bruker nettsiden, fremsetter du at du er minst 18 år.

Du forstår og samtykker i at vi når som helst kan endre disse vilkårene uten forhåndsvarsel. Du kan når som helst lese et gjeldende, effektivt eksemplar av disse vilkårene ved å velge lenken «Vilkår og betingelser for bruk» på nettsiden. Moderna kan når som helst oppdatere disse vilkårene uten forhåndsvarsel. All bruk av nettsiden etter en slik dato skal utgjøre aksepten din av de reviderte vilkårene og betingelsene. Hvis noen endring i disse vilkårene er uakseptabel for deg, er din eneste utvei å slutte å lese, surfe og på annen måte bruke nettsiden.

Tilgangen din til og bruk av nettsiden er også underlagt Modernas retningslinjer for personvern som finnes på www.modernatx.com/privacy-policy. Disse vilkårene og betingelsene for bruk er innlemmet heri ved henvisning.

Bruk av informasjon

Du kan fritt surfe, lese, laste ned eller bruke informasjon fra nettsiden, inkludert all tekst, bilder, lyd, video og programvare («Informasjon») til din egen, midlertidige, ikke-kommersielle bruk. Du har ingen rettigheter til informasjonen, og du vil ikke bruke, kopiere eller vise informasjonen, bortsatt fra det som er tillatt i henhold til disse vilkårene. Ingen annen bruk er tillatt uten vårt skriftlige forhåndssamtykke. Vi kan eie informasjonen, eller deler av informasjonen kan gjøres tilgjengelig for oss gjennom ordninger som vi har med tredjeparter. Informasjonen er beskyttet av USA og utenlandske lover om immateriell eiendom. Uautorisert bruk av informasjonen kan resultere i brudd på opphavsretts-, varemerke- og andre lover. Du kan ikke selge, overføre, tildele, lisensiere, underlisensiere eller modifisere informasjonen eller reprodusere, vise, gjengi offentlig, lage en derivert versjon av, distribuere, overføre, bruke på nytt, publisere på nytt eller bruke informasjonen på noen måte til et offentlig eller kommersielt formål uten vår skriftlige tillatelse. Du kan ikke bruke nettsiden eller informasjon fra nettsiden (a) på noen måte som utgjør brudd på gjeldende lokale, nasjonale eller internasjonale lov eller forskrift, (b) på noen måte som er ulovlig eller bedragersk, eller som har noe ulovlig eller bedragersk formål eller effekt, (c) overføre eller sende noe uoppfordret eller uautorisert reklame- eller salgsfremmende materiale eller noen annen form for lignende kjøpsoppfordring (spam), eller (d) foreta uautoriserte forsøk på å få tilgang til noen av våre systemer eller tredjepartsnettverk. Bruken eller publiseringen av informasjon på noen annen nettside eller i et datamaskinmiljø i nettverk til noe formål er uttrykkelig forbudt. Hvis du bryter noen del av disse vilkårene, skal din rett til å ha tilgang til og/eller bruke informasjonen og siden opphøre automatisk og du skal umiddelbart destruere eksemplarer du kan ha laget av informasjonen. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake, endre eller revidere nettsiden uten varsel. Vi vil ikke være ansvarlig om nettsiden er utilgjengelig på noe tidspunkt eller i noen periode, uansett årsak. Ingenting på nettsiden vil være å anse for å utgjøre noen invitasjon om å investere eller handle på annen måte i andeler eller andre verdipapirer i Moderna.

Opphavsrett og varemerker

Du må beholde og reprodusere hver enkel melding om opphavsrett eller andre rettigheter som finnes i den opprinnelige informasjonen på alle kopier du lager av informasjonen eller i noen informasjon du laster ned. Rettighetene til immateriell eiendom på nettsiden og i informasjonen eies av Moderna, våre tilknyttede parter eller våre eksterne partnere. Du skal anta at alt du ser eller leser på nettsiden er beskyttet av opphavsrett med mindre annet er oppgitt og at det ikke kan brukes uten vårt skriftlige samtykke som oppgitt i disse vilkårene eller i teksten på nettsiden. Ingen lenker til nettsiden kan inkluderes i noen annen nettside uten vår skriftlige tillatelse gitt på forhånd. Med unntak av forannevnte begrensede autorisasjon innvilges eller overdras ikke til deg noen lisens eller rett til informasjonen, eller noen opphavsrett hos Moderna eller noen annen part.

Varemerkene, servicemerkene og logoene til Moderna («Moderna-varemerker») som brukes og vises på nettsiden, er registrerte og uregistrerte varemerker eller servicemerker for Moderna eller deres datterselskaper eller tilknyttede parter. Andre navn på bedrifter, produkter og tjenester som finnes på nettsiden, kan være varemerker eller servicemerker som eies av tredjeparter («Tredjepartsvaremerker» og, kollektivt med Modernas varemerker, «Varemerkene»). Ingenting på nettsiden eller i disse vilkårene skal oppfattes dithen at det innvilges, etter implikasjon, berettiget antakelse eller på annen måte, noen lisens eller rett, uttrykt eller antydet, under noe varemerke vist på nettsiden uten skriftlig forhåndsvarsel fra Moderna, spesifikk for hvert enkelt tilfelle. Varemerkene kan ikke brukes i forbindelse med nedsettende tale om Moderna eller noen tredjepart, Modernas eller en tredjeparts produkter eller tjenester, eller på noen måte (ved bruk av kommersielt rimelig bedømmelse) som kan skade noen velvilje i varemerkene. Lenker til nettsiden fra andre sider skal bestå av kun tekst, og bruk av noen varemerker som en del av en lenke til eller fra noen nettside er forbudt uten Modernas skriftlige forhåndsvarsel. All velvilje som genereres av bruken av noe varemerke som tilhører Moderna, skal tjene til Modernas beste.

Visse elementer av nettsiden er beskyttet av vareutstyr, varemerke, urettferdig konkurranse og andre amerikanske, delstats-, nasjonale og internasjonale lover og kan ikke på noen måte kopieres eller imiteres helt eller delvis, inkludert, men ikke begrenset til, bruken av innramming eller speil. Ingen av informasjonen kan sendes på nytt uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Moderna for hvert enkelt tilfelle.

Medisinsk anbefaling

Innholdet på nettsiden er beregnet på å være en generell informasjonsressurs for innholdet som omtales. Moderna praktiserer ikke medisin, gir ikke medisinsk rådgivning eller dispenserer medisinske tjenester via nettsiden, verken direkte eller indirekte, og ingenting som står på nettsiden er beregnet på å være instruksjon for medisinsk diagnose eller behandling. All informasjon som er gitt, skal ikke anses for å være uttømmende, og skal heller ikke anses for å antyde et grunnlag for diagnose eller behandlingsforløp for en bestemt enkeltperson. Man skal ikke stole utelukkende på informasjon på nettsiden til personlige, medisinske, juridiske, tekniske eller økonomiske beslutninger. Den skal ikke brukes som erstatning for en timeavtale, telefonsamtale, konsultasjon eller rådgivning hos din lege eller annet kvalifisert helsepersonell. Dersom du har noen spørsmål knyttet til helse, ta straks kontakt med din lege eller annet kvalifisert helsepersonale.

Lenker

Denne nettsiden kan inneholde lenker til nettsider som drives av andre parter («Eksterne sider»). De eksterne sidene er ikke under Modernas kontroll, og Moderna er ikke ansvarlig for innholdet som finnes på noen eksterne sider. Slike lenker antyder ikke Modernas henvisning til eller bekreftelse av materiale på eksterne sider eller noen annen enhet, artikkel eller service, og Moderna frasier seg alt ansvar knyttet til din tilgang til eksterne sider. Vi er ikke ansvarlige for innholdet av noen ekstern side som det lenkes til, og vi gjør ingen fremstillinger vedrørende innholdet eller nøyaktigheten av noe materiale på slike eksterne sider. Du skal ta forholdsregler når du laster ned filer fra alle nettsider for å beskytte datamaskinen din mot virus og andre skadelige programmer. Moderna gir lenker til eksterne sider som en praktisk hjelp til brukere, og tilgang til noen eksterne sider som er lenket til denne nettsiden, skjer på din egen risiko.

Fremadrettede uttalelser

Nettsiden inneholder uttrykkelige eller antydede fremtidsrettede uttalelser i betydning av Private Securities Litigation Reform Act of 1995, med endringer, paragraf 27A i Securities Act of 1933, med endringer og paragraf 21E i Securities Exchange Act of 1934, som er basert på overbevisninger og antakelser og på informasjon som er tilgjengelig for Modernas ledelse for øyeblikket. Disse uttalelsene er blant annet knyttet til Modernas forventninger vedrørende planer, formål, strategier, fremtidig drift eller økonomiske resultater, forretningsplaner og utsikter, og forventninger vedrørende kliniske studier, tidslinjer for utvikling, samtaler med lovregulerende myndigheter, utviklingsprogrammer, utviklingskandidater og studielegemidler under utvikling av Moderna og av Modernas strategiske samarbeidspartnere. I noen tilfeller kan fremtidsrettede uttalelser identifiseres av terminologi som «kan», «bør», «forventer», «har til hensikt», «planlegger», «tror», «anslår», «predikerer», «potensiell», «fortsette» eller disse uttrykkene med negativt fortegn eller annen lignende terminologi, selv om ikke alle fremtidsrettede uttalelser inneholder disse ordene. Slike uttalelser er basert på Modernas ledelses nåværende forventninger og er underlagt visse faktorer, risikoer og usikkerheter som kan føre til at faktiske resultater er betydelig forskjellige fra de som henvises til eller er antydet i slike uttalelser. Informasjonen som presenteres på nettsiden, antas å være gjeldende per datoen for den opprinnelige publiseringen av den. De fremtidsrettede uttalelsene på denne nettsiden er verken løfter eller garantier. Du skal ikke legge ubehørig vekt på disse fremtidsrettede uttalelsene fordi de involverer kjente og ukjente risikoer, usikkerheter og andre faktorer, der mange er utenfor Modernas kontroll og som kan føre til at faktiske resultater er betydelig forskjellige fra de som henvises til eller antydes i disse fremtidsrettede uttalelsene. Moderna har ikke til hensikt å oppdatere noen fremtidsrettede uttalelser som står på nettsiden ved endring i omstendigheter eller ellers, og slike uttalelser er aktuelle kun på datoen de publiseres.

Vær oppmerksom på at samtidig som at Modernas dokumentasjon hos United States Securities and Exchange Commission finnes på eller gjennom Internett-lenker på nettsiden, er ingen informasjon som finnes på eller som er tilgjengelig via nettsiden innlemmet ved henvisning til eller ansett for å inngå i slik dokumentasjon.

Oppdateringer

Moderna kan når som helst og uten forvarsel foreta endringer, korrigeringer og/eller forbedringer i informasjonen, og produktene og programmene som er beskrevet i slik informasjon. Selv om vi prøver å oppdatere nettsiden med jevne mellomrom, kan informasjonen, materialet og tjenestene som tilbys på eller via nettsiden av og til være unøyaktige, ufullstendige eller foreldet og gis på «SOM ER»- og «HVIS TILGJENGELIG»-basis. Moderna er ikke pliktig å oppdatere informasjon som står på nettsiden, og Moderna vil ikke være ansvarlig for noen forsømmelse i å oppdatere slik informasjon. Vi gjør ingen fremstilling om fullstendigheten, nøyaktigheten eller gyldigheten av noe informasjon på nettsiden, og vi påtar oss ingen forpliktelse til å oppdatere eller revidere informasjonen som står på nettsiden, enten det er som følge av ny informasjon, fremtidige hendelser eller omstendigheter, eller annet. Det er ditt ansvar å verifisere informasjon som står på denne nettsiden før du setter din lit til den.

Frasigelse av garantier

MODERNA, MODERNAS DATTERSELSKAPER OG ANDRE TILKNYTTEDE PARTER OG DERES RESPEKTIVE REPRESENTANTER, STYREMEDLEMMER, ANSATTE, AGENTER, LEVERANDØRER, STRATEGISKE SAMARBEIDSPARTNERE OG LISENSGIVERE (SAMLET, «MODERNA-PARTENE») GJØR INGEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER OG GIR INGEN LØFTER, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER ANTYDET, OM NETTSIDEN ELLER INFORMASJONEN (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, PUNKTLIGHETEN, GYLDIGHETEN, NØYAKTIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL AV INFORMASJONEN ELLER AT RESULTATENE SOM KAN OPPNÅS FRA BRUKEN AV NETTSIDEN VIL VÆRE FRI FOR FEIL ELLER PÅLITELIGE.)

Begrensning av ansvar

MODERNA-PARTENE VIL IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN DIREKTE, TILFELDIG, FØLGE-, INDIREKTE, SPESIAL- ELLER STRAFFEERSTATNING SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV TILGANG TIL, BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DENNE NETTSIDEN, ELLER NOEN FEIL ELLER UTELATELSER I INFORMASJONEN INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, NOE ANSVAR FOR (I) TAP AV INNTEKT ELLER OMSETNING, (II) TAP AV FORRETNINGSVIRKSOMHET ELLER AVBRUDD I FORRETNINGER, (III) TAP AV FORTJENESTE ELLER KONTRAKTER, (IV) TAP AV FORVENTEDE BESPARELSER, (V) TAP AV DATA, (VI) TAP AV VELVILJE, (VII) BORTKASTET ADMINISTRASJONS- ELLER KONTORTID OG (VIII) FOR NOE ANNET TAP ELLER SKADE AV NOE SLAG, UANSETT HVORDAN DET OPPSTÅR, ENTEN DET SKYLDES TORT (INKLUDERT UAKTSOMHET), MISLIGHOLD AV KONTRAKTEN ELLER ANNET, SELV OM DET ER OVERSKUELIG. VIDERE SKAL IKKE MODERNA-PARTENE VÆRE GJENSTAND FOR ANSVAR FOR INFORMASJONENS SANNHET, NØYAKTIGHET ELLER FULLSTENDIGHET, FOR FEIL ELLER UTELATELSER DERI ELLER FOR NOEN FORSINKELSER ELLER AVBRUDD I DATA- ELLER INFORMASJONSSTRØMMEN, UANSETT ÅRSAK. DU BRUKER NETTSIDEN OG INFORMASJONEN PÅ DIN EGEN RISIKO.

MODERNA-PARTENE GARANTERER IKKE AT NETTSIDEN VIL FUNGERE FEILFRITT ELLER AT NETTSIDEN, SERVEREN ELLER INFORMASJONEN ER FRI FOR DATAVIRUS ELLER LIGNENDE KONTAMINASJON ELLER SKADELIGE ELEMENTER. DERSOM DIN BRUK AV NETTSIDEN ELLER INFORMASJONEN RESULTERER I BEHOV FOR SERVICE ELLER UTSKIFTING AV UTSTYRET ELLER DATA, SKAL INGEN MODERNA-PART VÆRE ANSVARLIG FOR DISSE KOSTNADENE.

NETTSIDEN OG INFORMASJONEN ER GITT PÅ «SOM ER»- OG «HVIS TILGJENGELIG»-BASIS UTEN GARANTIER AV NOE SLAG. MODERNA-PARTENE FRASIER SEG ALLE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIENE AV TITTEL, SALGBARHET, UKRENKELIGHETEN AV TREDJEPARTERS RETTIGHETER OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke frasigelsen eller eksklusjonen av visse garantier eller begrensningen eller eksklusjonen av ansvaret for tilfeldige eller følgeskader. Følgelig vil kanskje noen av eksklusjonene eller begrensningene nevnt over ikke gjelde for deg eller ikke kunne håndheves for din del. Vi påtar oss heller ingen ansvar, og vil ikke være ansvarlige, for noen skade på eller virus som kan infisere datautstyret ditt eller annen eiendom som følge av din tilgang til eller bruk av informasjonen. Moderna forbeholder seg retten til når som helst å ta ned nettsiden uten varsel og uten ansvar.

Informasjon du gir oss

All kommunikasjon eller materiale du sender oss via elektronisk post eller på annen måte, inkludert all data, spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende, er og vil bli behandlet som ikke-konfidensielt og Moderna skal ikke være forpliktet på noen måte med hensyn til slik informasjon. Alt du sender eller publiserer blir Modernas eiendom og kan brukes av Moderna og hvem som helst av deres datterselskaper, tilknyttede parter, strategiske samarbeidspartnere og tredjepartsleverandører av tjenester for et hvilket som helst formål, inkludert, men ikke begrenset til, reproduksjon, overføring, publisering, kringkasting og utlegging. Moderna og deres datterselskaper, tilknyttede parter, strategiske samarbeidspartnere og tredjepartsleverandører av tjenester er fri til å bruke, uten kompensasjon til deg, alle ideer, konsepter, ekspertise eller teknikker som finnes i all kommunikasjon du sender til nettsiden med et hvilket som helst formål, inkludert, men ikke begrenset til forskning, utvikling, produksjon og markedsføring av produkter ved bruk av eller inklusjon av slik informasjon. All informasjon som sendes eller gis deg av nettsiden, kan være offentlig tilgjengelig. Du bør selv beskytte viktig og privat informasjon. Moderna er ikke ansvarlig for beskyttelse av personvern av e-post eller annen informasjon som overføres via Internett eller noe annet nettverk som du kan komme til å bruke.

Globale produkter

Nettsiden kan inneholde informasjon om våre nåværende eller potensielt fremtidige produkter og tjenester, som ikke alle er tilgjengelige på hvert sted. En henvisning til et produkt eller en tjeneste på nettsiden antyder ikke at det produktet eller den tjenesten er eller vil være tilgjengelig der du befinner deg. Produktene som er omtalt på denne nettsiden, kan være underlagt forskjellige regulatoriske krav, avhengig av hvilket land de brukes i. Følgelig kan besøkende varsles om at visse deler av nettsiden er beregnet kun for visse typer ekspertbrukere eller kun for et publikum i enkelte land. Du skal ikke oppfatte noe på nettsiden som reklame eller en annonse for noe produkt eller for bruken av noe produkt som ikke er autorisert av lovene og forskriftene i landet der du bor.

Gjeldende lov

Du er alene ansvarlig for å sikre samsvar med din spesifikke jurisdiksjons lover. Man kan få tilgang til nettsiden fra hver enkelt amerikanske delstat, i tillegg til fra andre land rundt om i verden. Hvert av de stedene har lover som kan være forskjellige fra lovene i Massachusetts, der Moderna ligger. Når du åpner nettsiden, samtykker du og Moderna at lovene i delstaten Massachusetts, uten hensyn til sine prinsipper for lovkonflikt, vil gjelde ved alle tvister basert på, og som oppstår som følge av, eller som er knyttet til din bruk av nettsiden eller noen informasjon den inneholder. Når det gjelder slike tvister, samtykker du og Moderna videre og herved underlegger dere den eksklusive personlige jurisdiksjonen og rettssted for noen domstol som ligger i Boston, Massachusetts.

Du vil overholde alle gjeldende eksportrestriksjoner under noen gjeldende eksportkontrollover og ikke eksportere eller eksportere på nytt noe av informasjonen til land eller personer som er forbudt i henhold til slike eksportkontrollover. Hvis du bor i et land der slik eksport er forbudt eller er en person eller enhet som slik eksport er forbudt for, kan du ikke laste ned noen informasjon. Du er eneansvarlig for å overholde lovene i din spesifikke jurisdiksjon vedrørende import, eksport eller re-eksport av informasjonen.

Informasjonen er gitt med «BEGRENSEDE RETTIGHETER». Bruk, duplisering eller redegjørelse fra den amerikanske regjeringen er underlagt restriksjonene i 48 CFR 52.227-19 og 48 CFR 252.227-7013 et seq. eller etterfølgeren. Bruk av nettsiden eller informasjonen fra den amerikanske regjeringen utgjør anerkjennelse av våre rettigheter til nettsiden og informasjonen deri.

Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene er påvist å være ulovlig, ugyldig eller ugjennomførlig av noen domstol med kompetent jurisdiksjon, skal ikke ugyldigheten eller ugjennomførligheten av en slik bestemmelse påvirke gyldigheten til gjenværende bestemmelser i disse vilkår, som skal bli værende i full effekt og kraft. Forsømmelse hos Moderna i å handle på eller håndheve noen bestemmelse i disse vilkår skal ikke oppfattes som en frasigelse av den bestemmelsen eller noen annen bestemmelse i disse vilkårene. Ingen frasigelse skal være effektiv mot Moderna med mindre det skjer skriftlig, og ingen slik frasigelse skal forstås som en frasigelse i et annet eller påfølgende tilfelle. Bortsett fra det som er uttrykkelig avtalt skriftlig mellom deg og Moderna, utgjør disse vilkårene hele avtalen mellom deg og Moderna når det gjelder innholdet og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, enten de er skriftlige eller muntlige, mellom partene når det gjelder innhold. Overskriftene for avsnittene er gitt kun av praktiske hensyn og skal ikke gis noen juridisk mening. Moderna kan når som helst tildele sitt eierskap, sin kontroll eller andre rettigheter til noen annen part uten at du informeres.

Disse vilkårene vil være til fordel for våre etterfølgere, oppdragstakere, lisenshavere og underlisenshavere.

Ta kontakt med Moderna

Kl. 8 til 17 CET – ma. til fr.
EMEAMedinfo@modernatx.com

    © 2023 Moderna, Inc.

    NO-COV-2100001 03/2022