skip-to-main

Spikevax (voorheen Moderna COVID‐19-vaccin)

Algemene gebruiksvoorwaarden Moderna

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website opent of gebruikt

Informatie over ons

De algemene gebruiksvoorwaarden van deze website ("voorwaarden") beschrijven de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de website beheerd door ("Moderna", "wij/we", "onze" en "ons"). Wij zijn een in Delaware geregistreerde onderneming en hebben ons hoofdkantoor te 200 Technology Square, Cambridge, MA 02139. Elk gebruik van of koppeling naar inhoud op de website is onderworpen aan de algemene voorwaarden die in deze voorwaarden zijn opgenomen. Door de website te openen of gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat en erkent u dat eventuele eerdere overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van de website tussen u en Moderna worden vervangen en niet bindend of van kracht zijn. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, moet u de website niet openen of gebruiken. Door de website te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat we deze voorwaarden op elk moment kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. U kunt te allen tijde een actuele, geldige kopie van deze voorwaarden lezen door de link "Algemene voorwaarden" op de website te selecteren. Moderna kan deze voorwaarden op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, herzien. Elk gebruik van de website na deze datum vormt uw aanvaarding van deze herziene algemene voorwaarden. Als een wijziging in deze voorwaarden voor u niet aanvaardbaar is, is uw enige rechtsmiddel het niet langer openen, browsen en anderszins gebruiken van de website.

Uw toegang tot en gebruik van de website is ook onderworpen aan het privacybeleid van Moderna op www.modernatx.com/privacybeleid, waarvan de algemene voorwaarden hierbij door middel van verwijzing zijn opgenomen.

Gebruik van informatie

U mag informatie van de website, met inbegrip van tekst, afbeeldingen, audio, video en software (“Informatie”) vrijelijk doorzoeken, openen, downloaden of gebruiken voor uw eigen tijdelijk, niet-commercieel gebruik. U hebt geen rechten in relatie tot of op de informatie en u mag de informatie niet gebruiken, kopiëren of weergeven, behalve zoals toegestaan onder deze voorwaarden. Ander gebruik is niet toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We kunnen eigenaar zijn van de informatie of delen van de informatie kunnen aan ons beschikbaar worden gesteld via regelingen die we hebben met derden. De informatie wordt beschermd door Amerikaanse en buitenlandse wetgeving op het gebied van intellectueel eigendom. Ongeoorloofd gebruik van de informatie kan leiden tot schending van auteursrechten, handelsmerken en andere wetgeving. U mag de informatie niet verkopen, overdragen, toewijzen, licentiëren, sublicentiëren of wijzigen of de informatie reproduceren, weergeven, openbaar maken, er een afgeleide versie van maken, verspreiden, verzenden, hergebruiken, opnieuw plaatsen of anderszins gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden zonder onze schriftelijke toestemming. U mag de website of de informatie van de website niet gebruiken (a) op een manier die in strijd is met de toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving; (b) op een manier die onwettig of frauduleus is, of die een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft; (c) om ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties of reclamemateriaal te verzenden of om te bewerkstelligen dat dit verzonden wordt of enige andere vorm van soortgelijke verzoeken (spam); of (d) om onbevoegde pogingen te doen om toegang te krijgen tot onze systemen of netwerken van derden. Het gebruik of plaatsen van informatie op een andere website of in een netwerkcomputeromgeving voor welk doel dan ook is uitdrukkelijk verboden. Als u deze voorwaarden of een deel ervan schendt, zal uw recht op toegang tot en/of gebruik van de informatie en website automatisch worden beëindigd en moet u onmiddellijk alle kopieën vernietigen die u van de informatie hebt gemaakt. Wij behouden ons het recht voor om de website zonder kennisgeving in te trekken, te wijzigen of te herzien. Wij zijn niet aansprakelijk als onze website om welke reden dan ook op enig moment of voor welke periode dan ook niet beschikbaar is. Niets op deze website mag worden beschouwd als een uitnodiging om te investeren of anderszins te handelen in aandelen of andere effecten in Moderna.

Copyright en handelsmerken

U moet elke kennisgeving van auteursrecht of andere kennisgeving van eigendomsrechten in de originele informatie bewaren en reproduceren op elke kopie die u maakt van de informatie of in elke informatie die u downloadt. De intellectuele-eigendomsrechten op de website en in de informatie zijn eigendom van Moderna, onze gelieerde ondernemingen of onze externe partners. U dient ervan uit te gaan dat alles wat u op de website ziet of leest, auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders vermeld en niet mag worden gebruikt zonder onze schriftelijke toestemming, behalve zoals bepaald in deze voorwaarden of in de tekst op de website. Links naar de website mogen niet worden opgenomen op een andere website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Met uitzondering van de voorgaande beperkte autorisatie wordt er geen licentie of recht op de informatie of enig auteursrecht van Moderna of van enige andere partij aan u toegekend of verleend.

De handelsmerken, dienstmerken en logo's van Moderna (de "Moderna-handelsmerken") die worden gebruikt en weergegeven op de website zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken of dienstmerken van Moderna of zijn dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen. Andere bedrijfs-, product- en servicenamen op de website kunnen handelsmerken of servicemerken zijn die eigendom zijn van derden (de "handelsmerken van derden" en gezamenlijk met de Moderna-handelsmerken, de "handelsmerken"). Niets op de website of in deze voorwaarden mag worden opgevat als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van enige licentie of recht, expliciet of impliciet, onder enig handelsmerk dat op de website wordt weergegeven, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Moderna specifiek voor elk afzonderlijk geval. De handelsmerken mogen niet worden gebruikt om Moderna of een derde partij, de producten of diensten van Moderna of een derde partij in diskrediet te brengen of op enige wijze (volgens een commercieel redelijk oordeel) die de goodwill in de handelsmerken kan schaden. Links naar de website van andere websites moeten alleen tekst bevatten en het gebruik van handelsmerken als onderdeel van een link naar of van een website is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Moderna. Alle goodwill die voortkomt uit het gebruik van een handelsmerk van Moderna komt ten goede aan Moderna.

Bepaalde elementen van de website worden beschermd door wetgeving inzake handelsimago, handelsmerk, oneerlijke concurrentie en andere Amerikaanse, staats-, federale en internationale wetten en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of nagemaakt, op welke manier dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het gebruik van framing of spiegels. Niets van de informatie mag worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Moderna voor elk afzonderlijk geval.

Medisch advies

De inhoud van de website is bedoeld als een algemene informatiebron met betrekking tot het behandelde onderwerp. Moderna beoefent geen geneeskunde, direct noch indirect, geeft geen medisch advies en verleent geen medische diensten via de website en niets op de website is bedoeld als instructie voor een medische diagnose of behandeling. De verstrekte informatie mag niet als volledig worden beschouwd, noch mag men erop vertrouwen als basis voor een diagnose of behandeling voor een bepaalde persoon. Via de website ontvangen informatie mag niet worden gebruikt voor persoonlijke, medische, juridische, technische of financiële beslissingen. De informatie mag niet worden gebruikt in plaats van een bezoek, telefoongesprek, consultatie of het advies van uw arts of andere gekwalificeerde zorgverlener. Neem bij vragen over uw gezondheid onmiddellijk contact op met uw arts of andere gekwalificeerde zorgverlener.

Links

Deze website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door andere partijen ("externe websites"). De externe websites vallen niet onder de controle van Moderna en Moderna is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op externe websites beschikbaar is. Dergelijke links impliceren geen verwijzing naar of goedkeuring van materiaal door Moderna op externe websites of van enige andere entiteit, product of dienst en Moderna wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot uw toegang tot externe websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde externe websites en geven geen verklaringen met betrekking tot de inhoud of nauwkeurigheid van enig materiaal op dergelijke externe websites. U moet voorzorgsmaatregelen nemen bij het downloaden van bestanden van alle websites om uw computer te beschermen tegen virussen en andere destructieve programma's. Moderna biedt links naar externe websites voor het gemak van gebruikers en de toegang tot externe websites die aan deze website zijn gekoppeld is op eigen risico.

Toekomstgerichte verklaringen

De website bevat uitdrukkelijke of impliciete toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, zoals gewijzigd, Sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, die zijn gebaseerd op overtuigingen en aannames en op informatie die het management van Moderna op dit moment tot zijn beschikking heeft. Deze verklaringen hebben onder andere betrekking op de verwachtingen van Moderna met betrekking tot plannen, doelstellingen, strategieën, toekomstige operationele of financiële prestaties, bedrijfsplannen en vooruitzichten, en verwachtingen met betrekking tot klinische onderzoeken, ontwikkelingstijdlijnen, gesprekken met regelgevende instanties, ontwikkelingsprogramma's, ontwikkelingskandidaten en experimentele geneesmiddelen die door Moderna en de strategische medewerkers van Moderna worden ontwikkeld. In sommige gevallen kunnen toekomstgerichte verklaringen worden herkend aan terminologie zoals "misschien", "moet", "verwacht", "beoogt", "anticipeert", "gelooft", "schat", "voorspelt", "potentieel", "doorgaan" of de negatieve variant van deze termen of andere vergelijkbare terminologie, hoewel niet alle toekomstgerichte verklaringen deze woorden bevatten. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van het management van Moderna en zijn onderworpen aan bepaalde factoren, risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten waarnaar in dergelijke verklaringen wordt verwezen of hierin impliciet worden genoemd. De informatie op de website wordt geacht actueel te zijn vanaf de datum van de oorspronkelijke publicatie. De toekomstgerichte verklaringen op deze website zijn noch beloften noch garanties en u mag niet onterecht vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, omdat ze bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren met zich meebrengen, waarvan er veel buiten de controle van Moderna liggen en die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die welke door deze toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of impliciet worden genoemd. Moderna is niet van plan om toekomstgerichte verklaringen die op de website verschijnen bij te werken in het geval van veranderende omstandigheden of anderszins en dergelijke verklaringen zijn alleen actueel vanaf de datum waarop ze zijn gedaan.

Houd er rekening mee dat, hoewel Moderna's deponeringen bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission beschikbaar zijn op of via internetlinks op de website, geen informatie op of beschikbaar via de website wordt opgenomen door middel van verwijzing in of beschouwd als onderdeel van dergelijke deponeringen.

Updates

Moderna kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen, correcties en/of verbeteringen aanbrengen aan de informatie en aan de producten en programma's die in dergelijke informatie worden beschreven. Hoewel wij proberen om de website periodiek bij te werken, kunnen de informatie, materialen en diensten die op of via de website worden verstrekt, af en toe onjuist, onvolledig of verouderd zijn en worden ze verstrekt op basis van "ZOALS IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR". Moderna heeft geen verplichting om informatie op de website bij te werken en Moderna is niet aansprakelijk voor het niet bijwerken van dergelijke informatie. Wij geven geen verklaring over de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van informatie op de website en we zijn niet verplicht om de informatie op de website bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden of anderszins. Het is uw verantwoordelijkheid om alle informatie op de website te verifiëren voordat u erop vertrouwt.

Afwijzing van garanties

MODERNA, ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN EN ANDERE GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, MEDEWERKERS, AGENTEN, LEVERANCIERS, STRATEGISCHE MEDEWERKERS EN LICENTIEGEVERS (GEZAMENLIJK DE "MODERNA-PARTIJEN") GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN EN DOEN GEEN TOEZEGGINGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, OVER DE WEBSITE OF DE INFORMATIE (MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DE TIJDLIJNEN, VALUTA, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE INFORMATIE OF DAT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE FOUTLOOS OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN.)

Beperking van aansprakelijkheid

DE MODERNA-PARTIJEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, INDIRECTE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN OM DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, OF EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INFORMATIE, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID VOOR (I) VERLIES VAN INKOMSTEN OF OMZET, (II) VERLIES VAN ZAKELIJKE ACTIVITEITEN OF ZAKELIJKE ONDERBREKING, (III) VERLIES VAN WINST OF CONTRACTEN, (IV) VERLIES VAN VERWACHTE BESPARINGEN, (V) VERLIES VAN GEGEVENS, (VI) VERLIES VAN GOODWILL, (VII) VERSPILDE MANAGEMENT- OF KANTOORTIJD; EN (VIII) VOOR ANDERE VERLIEZEN OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ECHTER VOORTVLOEIEND EN VEROORZAAKT DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), CONTRACTBREUK OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN VOORZIENBAAR. IN AANVULLING HIEROP ZULLEN DE MODERNA-PARTIJEN NIET ONDERHEVIG ZIJN AAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE WAARHEID, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INFORMATIE, VOOR VERGISSINGEN, FOUTEN OF WEGLATINGEN HIERIN OF VOOR VERTRAGINGEN OF ONDERBREKING VAN DE GEGEVENS OF INFORMATIESTROOM OM WELKE REDEN DAN OOK. U GEBRUIKT DE WEBSITE EN DE INFORMATIE OP EIGEN RISICO.

DE MODERNA-PARTIJEN GARANDEREN NIET DAT DE WEBSITE FOUTLOOS ZAL WERKEN OF DAT DE WEBSITE, DE SERVER ERVAN OF DE INFORMATIE VRIJ IS VAN COMPUTERVIRUSSEN OF VERGELIJKBARE BESMETTINGEN OF SCHADELIJKE FUNCTIES. ALS UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE INFORMATIE LEIDT TOT DE NOODZAAK VAN ONDERHOUD OF VERVANGING VAN APPARATUUR OF GEGEVENS, IS GEEN ENKELE MODERNA-PARTIJ VERANTWOORDELIJK VOOR DEZE KOSTEN.

DE WEBSITE EN INFORMATIE WORDEN GELEVERD OP BASIS VAN "ZOALS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR", ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. DE MODERNA-PARTIJEN WIJZEN ALLE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VAN EIGENDOM, VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK VAN RECHTEN VAN DERDEN EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Sommige rechtsgebieden staan de disclaimer of uitsluiting van bepaalde garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe. Daarom is het mogelijk dat sommige van de bovenstaande uitsluitingen of beperkingen niet op u van toepassing zijn of niet afdwingbaar zijn ten opzichte van u. Wij aanvaarden ook geen enkele verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren vanwege uw toegang tot of gebruik van de informatie. Moderna behoudt zich het recht voor om de website te allen tijde zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid stop te zetten.

Informatie die u aan ons verstrekt

Alle berichten of materialen die u naar ons verzendt via e-mail of anderszins, met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zijn en worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-bedrijfseigen en Moderna heeft geen verplichting van welke aard dan ook met betrekking tot dergelijke informatie. Alles wat u verzendt of plaatst, wordt eigendom van Moderna en kan worden gebruikt door Moderna en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, strategische medewerkers en externe dienstverleners voor elk doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaarmaking, overdracht, publicatie, uitzending en plaatsing. Het staat Moderna en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, strategische medewerkers en externe dienstverleners vrij om, zonder vergoeding aan u, ideeën, concepten, kennis of technieken te gebruiken die zijn opgenomen in elk bericht dat u naar de website stuurt voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het onderzoeken, ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten die dergelijke informatie gebruiken of opnemen. Alle informatie die door u wordt ingediend of verstrekt op de website kan openbaar toegankelijk zijn. Belangrijke en persoonlijke informatie moet door u worden beschermd. Moderna is niet aansprakelijk voor de bescherming van de privacy van e-mail of andere informatie die via het internet of een ander netwerk dat u mogelijk gebruikt, wordt overgedragen.

Wereldwijde producten

De website kan informatie bevatten over onze huidige of potentiële toekomstige wereldwijde producten en diensten die niet allemaal op elke locatie beschikbaar zijn. Een verwijzing naar een product of dienst op de website impliceert niet dat een dergelijk product of dienst op uw locatie beschikbaar is of zal zijn. De producten waarnaar op deze website wordt verwezen, kunnen onderhevig zijn aan verschillende wettelijke vereisten, afhankelijk van het land van gebruik. Daarom kunnen bezoekers worden geïnformeerd dat bepaalde delen van de website alleen zijn bedoeld voor bepaalde soorten deskundige gebruikers of alleen voor doelgroepen in bepaalde landen. U moet niets op de website interpreteren als een promotie of advertentie voor een product of voor het gebruik van een product dat niet is toegestaan door de wet- en regelgeving van het land waar u woont.

Toepasselijk recht

U bent volledig verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving van uw specifieke rechtsgebied. De website is toegankelijk vanuit elke Amerikaanse staat en vanuit andere landen over de hele wereld. Elk van deze plaatsen heeft wetgeving die kan verschillen van die van Massachusetts, waar Moderna zich bevindt. Door de website te openen, komen u en Moderna overeen dat de wetten van The Commonwealth of Massachusetts, zonder rekening te houden met de principes van conflicten van wetten, van toepassing zijn op alle geschillen die zijn gebaseerd op, voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de website of enige informatie die deze bevat. Met betrekking tot dergelijke geschillen gaan u en Moderna ook akkoord met en onderwerpen zich hierbij aan het exclusieve persoonlijke rechtsgebied en de locatie van de rechtbanken in Boston, Massachusetts.

U zult voldoen aan alle toepasselijke exportbeperkingen volgens alle toepasselijke exportcontrolewetten en geen informatie exporteren of herexporteren naar landen of personen die verboden zijn volgens dergelijke exportcontrolewetten. Als u zich in een land bevindt waar een dergelijke export verboden is of een persoon of entiteit bent waarvoor een dergelijke export verboden is, mag u geen informatie downloaden. U bent volledig verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van uw specifieke rechtsgebied met betrekking tot de import, export of wederuitvoer van de informatie.

De informatie wordt voorzien van "BEPERKTE RECHTEN". Gebruik, duplicatie of openbaarmaking door de Amerikaanse overheid is onderworpen aan de beperkingen in 48 CFR 52.227-19 en 48 CFR 252.227-7013 en volgende of de opvolger hiervan. Het gebruik van de website of de informatie door de Amerikaanse overheid vormt de bevestiging van onze eigendomsrechten op de website en de informatie.

Als een bepaling van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn door een rechtbank met rechtsbevoegdheid, heeft de ongeldigheid of onafdwingbaarheid van deze bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden, welke volledig van kracht blijven. Het nalaten van Moderna om te handelen of een bepaling van deze voorwaarden af te dwingen, moet niet worden opgevat als een verklaring van afstand van die bepaling of een andere bepaling in deze voorwaarden. Geen verklaring van afstand tegen Moderna zal rechtsgeldig zijn, tenzij schriftelijk geformuleerd, en geen enkele verklaring van afstand zal worden opgevat als een verklaring van afstand in een ander of daaropvolgend geval. Behalve zoals uitdrukkelijk schriftelijk door Moderna en u overeengekomen, vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en Moderna met betrekking tot het onderwerp en vervangen zij alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp. De kopjes worden alleen voor het gemak verstrekt en hebben geen enkele wettelijke relevantie. Moderna kan zijn eigendom, zeggenschap of andere rechten op elk moment zonder kennisgeving aan u overdragen aan gelijk welke partij.

Deze voorwaarden komen ten goede aan onze opvolgers, rechtverkrijgenden, licentiehouders en sublicentiehouders.

Contact opnemen met Moderna

08.00 uur - 17.00 uur CET - ma - vr
EMEAMedinfo@modernatx.com

    © 2023 Moderna, Inc.

    BE-COV-2100001 09/2023