skip-to-main

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

Podmienky používania spoločnosti Moderna

Pred prístupom na túto webovú stránku alebo pred jej používaním si pozorne prečítajte tieto podmienky

Informácie o nás

Tieto podmienky používania webovej stránky (ďalej len „podmienky“) opisujú podmienky a požiadavky vzťahujúce sa na vaše používanie webovej stránky prevádzkovanej spoločnosťou („Moderna“, „my“, „náš“ a „nás“ vo všetkých gramatických tvaroch). Sme spoločnosť založená v Delaware a máme sídlo na adrese 200 Technology Square, Cambridge, MA 02139. Akékoľvek používanie alebo prepojenie na akýkoľvek obsah na webovej stránke podlieha podmienkam uvedeným v týchto podmienkach. Prihlásením sa na webovú stránku alebo jej používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a pochopili tieto podmienky a súhlasíte s nimi a že akékoľvek predchádzajúce dohody týkajúce sa používania webovej stránky medzi vami a spoločnosťou Moderna sú nahradené a nemajú žiadnu platnosť ani účinok. Ak s podmienkami nesúhlasíte, neprihlasujte sa na webovú stránku ani ju nepoužívajte. Používaním webovej stránky vyhlasujete, že máte aspoň 18 rokov.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že tieto podmienky môžeme kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálnu a účinnú kópiu týchto podmienok si môžete prečítať kedykoľvek kliknutím na odkaz „Podmienky používania“ na webovej stránke. Spoločnosť Moderna môže tieto podmienky kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Akékoľvek používanie webovej stránky po tomto dátume bude predstavovať váš súhlas s takýmito revidovanými zmluvnými podmienkami. Ak niektorá zmena týchto podmienok nie je pre vás prijateľná, vaším jediným nápravným prostriedkom je prestať sa prihlasovať na webovú stránku, prehliadať ju a inak ju používať.

Vaše prihlásenie sa na webovú stránku a jej používanie tiež podliehajú zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Moderna, ktoré sa nachádzajú na adrese www.modernatx.com/privacy-policy, pričom zmluvné podmienky sú týmto začlenené do tohto dokumentu formou odkazu.

Používanie informácií

Informácie z webovej stránky vrátane akéhokoľvek textu, obrázkov, zvuku, videa a softvéru (ďalej len „informácie“) môžete voľne prehliadať, prihlasovať sa k nim, sťahovať ich alebo používať na svoje vlastné dočasné nekomerčné použitie. Nemáte žiadne práva na informácie ani nesmiete používať, kopírovať ani zobrazovať informácie, okrem prípadov povolených v týchto podmienkach. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nie je povolené žiadne iné použitie. Informácie alebo ich časti môžeme vlastniť prostredníctvom dohôd, ktoré máme s tretími stranami. Informácie sú chránené právnymi predpismi Spojených štátov amerických a zahraničnými právnymi predpismi o duševnom vlastníctve. Neoprávnené používanie informácií môže viesť k porušeniu autorských práv, ochranných známok a iných právnych predpisov. Nesmiete predávať, prevádzať, postupovať, licencovať, sublicencovať ani upravovať informácie ani reprodukovať, zobrazovať, verejne prezentovať, vytvárať z nich odvodenú verziu, distribuovať, prenášať, opakovane používať, opätovne zverejňovať alebo inak používať informácie akýmkoľvek spôsobom na akýkoľvek verejný alebo komerčný účel bez nášho písomného súhlasu. Nesmiete používať webovú stránku ani informácie z webovej stránky (a) žiadnym spôsobom, ktorý porušuje akékoľvek platné miestne, národné alebo medzinárodné právne predpisy alebo nariadenia, (b) akýmkoľvek spôsobom, ktorý je nezákonný alebo podvodný, alebo ktoré majú akýkoľvek nezákonný alebo podvodný účel alebo účinok, (c) na prenos alebo zabezpečenie odoslania akéhokoľvek nevyžiadaného alebo neoprávneného reklamného alebo propagačného materiálu alebo akejkoľvek inej formy podobnej prosby (spam), ani (d) na neoprávnené pokusy o prístup do ktoréhokoľvek z našich systémov alebo sietí tretích strán. Používanie alebo zverejňovanie akýchkoľvek informácií na akejkoľvek inej webovej stránke alebo v sieťovom počítačovom prostredí na akýkoľvek účel je výslovne zakázané. Ak porušíte ktorúkoľvek časť týchto podmienok, vaše právo na prístup k informáciám a stránkam a/alebo ich používanie sa automaticky ukončí a vy okamžite zničíte všetky kópie informácií, ktoré ste si vytvorili. Vyhradzujeme si právo zrušiť, zmeniť alebo upraviť webovú stránku bez predchádzajúceho upozornenia. Nebudeme niesť zodpovednosť, ak z akéhokoľvek dôvodu nebude naša webová stránka kedykoľvek alebo na akékoľvek obdobie nedostupná. Nič na tejto webovej stránke sa nebude považovať za pozvánku na investovanie alebo iné obchodovanie s akciami alebo inými cennými papiermi v spoločnosti Moderna.

Autorské práva a ochranné známky

Každé oznámenie o autorských právach alebo iné oznámenie o vlastníckych právach obsiahnuté v pôvodných informáciách musíte uchovávať a reprodukovať na každej kópii informácií, ktorú vytvoríte, alebo v akýchkoľvek informáciách, ktoré si stiahnete. Práva duševného vlastníctva webovej stránky a informácií vlastní spoločnosť Moderna, naše pridružené spoločnosti alebo naši externí partneri. Je potrebné predpokladať, že všetko, čo vidíte alebo čítate na webovej stránke, je chránené autorskými právami, pokiaľ nie je uvedené inak, a nesmie sa používať bez nášho písomného súhlasu, pokiaľ to nie je uvedené v týchto podmienkach alebo v texte na webovej stránke. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu sa na žiadnej inej webovej stránke nesmú nachádzať žiadne prepojenia na túto webovú stránku. S výnimkou vyššie uvedeného obmedzeného oprávnenia sa vám neudeľuje ani neposkytuje žiadna licencia ani právo na informácie ani žiadne autorské práva spoločnosti Moderna ani žiadnej inej strany.

Ochranné známky, servisné značky a logá spoločnosti Moderna (ďalej len „obchodné známky spoločnosti Modena“), ktoré sa používajú a zobrazujú na webovej stránke, sú registrované a neregistrované ochranné známky alebo servisné značky spoločnosti Moderna alebo jej dcérskych alebo pridružených spoločností. Názvy iných spoločností, produktov a služieb, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke, môžu byť ochrannými známkami alebo servisnými značkami vlastnenými tretími stranami (ďalej len „ochranné známky tretích strán“ a spoločne s ochrannými známkami spoločnosti Moderna ďalej len „ochranné známky“). Nič na webovej stránke ani v týchto podmienkach sa nemá vykladať ako udelenie, implikáciou alebo zásadou estoppel, alebo inak, akejkoľvek licencie alebo práva, či už výslovného alebo predpokladaného, na akúkoľvek ochrannú známku zobrazenú na webovej stránke bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Moderna špecifického pre každý prípad. Ochranné známky sa nesmú používať na znevažovanie spoločnosti Moderna ani žiadnej tretej strany, produktov alebo služieb spoločnosti Moderna alebo tretej strany, ani žiadnym spôsobom (pomocou komerčne primeraného úsudku), ktorý by mohol poškodiť akúkoľvek dobrú povesť ochranných známok. Odkazy na webovú stránku z iných stránok by mali byť iba textové a používanie akýchkoľvek ochranných známok ako súčasti odkazu na akúkoľvek webovú stránku alebo z nej je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Moderna zakázané. Všetka dobrá povesť vytvorená používaním akejkoľvek ochrannej známky spoločnosti Moderna bude v prospech spoločnosti Moderna.

Niektoré prvky webovej stránky sú chránené právnymi predpismi o obchodných úpravách, ochranných známkach, nekalej súťaži a inými právnymi predpismi USA, štátnymi, federálnymi a medzinárodnými právnymi predpismi a nesmú sa úplne ani čiastočne kopírovať ani napodobňovať žiadnymi prostriedkami, okrem iného ani použitím rámov alebo zrkadiel. Žiadna z týchto informácií sa nesmie ďalej prenášať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Moderna pre každý jednotlivý prípad.

Lekárske poradenstvo

Obsah webovej stránky má byť všeobecným informačným zdrojom v súvislosti s predmetnou témou. Spoločnosť Moderna priamo ani nepriamo nevykonáva lekársku prax, neposkytuje lekárske rady ani neposkytuje lekárske služby prostredníctvom webovej stránky a nič uvedené na webovej stránke sa nemá považovať za pokyny na lekársku diagnostiku či liečbu. Žiadne poskytnuté informácie sa nemajú považovať za úplné, ani sa nemá na ne spoliehať ako možný základ pre diagnózu alebo priebeh liečby konkrétneho jednotlivca. Na informácie prijaté z webovej stránky sa nemá spoliehať pri osobných, lekárskych, právnych, technických ani finančných rozhodnutiach. Nemali by sa používať namiesto telefonátu, konzultácie alebo poradenstva s vaším lekárom ani iným kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo ich návštevy. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti sa okamžite obráťte na svojho lekára alebo iného kvalifikovaného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Odkazy

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky prevádzkované inými stranami (ďalej len „externé webové stránky“). Externé stránky nie sú pod kontrolou spoločnosti Moderna a spoločnosť Moderna nie je zodpovedná za obsah dostupný na akýchkoľvek externých lokalitách. Takéto odkazy nenaznačujú odporúčanie alebo schválenie materiálu spoločnosťou Moderna na externých lokalitách ani žiadneho iného subjektu, položky alebo služby a spoločnosť Moderna odmieta akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti s vaším prístupom na externé lokality. Nie sme zodpovední za obsah žiadnych prepojených externých lokalít a neposkytujeme žiadne vyhlásenia týkajúce sa obsahu ani presnosti žiadnych materiálov na takýchto externých lokalitách. Pri sťahovaní súborov zo všetkých webových stránok je potrebné prijať opatrenia na ochranu počítača pred vírusmi a inými deštruktívnymi programami. Spoločnosť Moderna poskytuje odkazy na externé lokality ako pomôcku pre používateľov a prístup na akékoľvek externé lokality prepojené s touto webovou stránkou je na vaše vlastné riziko.

Výhľadové vyhlásenia

Webová stránka obsahuje výslovné alebo predpokladané výhľadové vyhlásenia v zmysle zákona o reforme súdnych sporov v oblasti súkromných cenných papierov z roku 1995 v znení neskorších predpisov, § 27A zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov a § 21E zákona o burze cenných papierov z roku 1934, ktoré sú založené na presvedčeniach a predpokladoch a na informáciách, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii vedeniu spoločnosti Moderna. Tieto vyhlásenia sa okrem iného týkajú očakávaní spoločnosti Moderna týkajúce sa plánov, cieľov, stratégií, prevádzkových alebo finančných výsledkov v budúcnosti, obchodných plánov a potenciálnych zákazníkov a očakávaní týkajúcich sa klinických skúšaní, harmonogramu vývoja, diskusií s regulačnými úradmi, vývojových programov, kandidátov na vývoj a skúšaných liekov vo vývoji spoločnosti Moderna a strategických spolupracovníkov spoločnosti Moderna. V niektorých prípadoch môžu byť výhľadové vyhlásenia označené terminológiou, ako je „môže“, „mali by“, „očakávať“, „iniciovať“, „plánovať“, „predpokladať“, „dôverovať“, „odhadovať“, „predpovedať“, „potenciálne“, „pokračovať“ v rôznych gramatických tvaroch alebo zápor týchto termínov alebo inej porovnateľnej terminológie, hoci nie všetky výhľadové vyhlásenia tieto slová obsahujú. Takéto vyhlásenia sú založené na súčasných očakávaniach vedenia spoločnosti Moderna a podliehajú určitým faktorom, rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne líšiť od výsledkov, ktoré sú uvedené alebo predpokladané v takýchto vyhláseniach. Informácie uvedené na webovej stránke sa považujú za aktuálne k dňu ich pôvodnej publikácie. Výhľadové vyhlásenia na tejto webovej stránke nie sú sľubmi ani zárukami a nemali by ste sa príliš spoliehať na tieto výhľadové vyhlásenia, pretože zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory, z ktorých mnohé sú mimo kontroly spoločnosti Moderna a ktoré by mohli spôsobiť, že skutočné výsledky sa budú podstatne líšiť od tých, ktoré sú vyjadrené alebo predpokladané týmito výhľadovými vyhláseniami. Spoločnosť Moderna nemá v úmysle aktualizovať žiadne výhľadové vyhlásenia na webovej stránke v prípade meniacich sa okolností alebo inak a takéto vyhlásenia sú aktuálne iba k dátumu ich vydania.

Upozorňujeme, že zatiaľ čo podania spoločnosti Moderna Komisii pre cenné papiere a burzy Spojených štátov amerických sú dostupné na internetových odkazoch na webovej stránke alebo prostredníctvom nich, žiadne informácie obsiahnuté na webovej stránke alebo dostupné prostredníctvom webovej stránky nie sú začlenené odkazom do takýchto podaní alebo sa považujú za súčasť takýchto podaní.

Aktualizácie

Spoločnosť Moderna môže kedykoľvek a bez oznámenia vykonať zmeny, opravy a/alebo vylepšenia informácií a produktov a programov opísaných v týchto informáciách. Aj keď sa snažíme pravidelne aktualizovať webovú stránku, informácie, materiály a služby poskytované na webovej stránke alebo prostredníctvom nej môžu byť občas nepresné, neúplné alebo neaktuálne a poskytujú sa „TAKÉ, AKÉ SÚ“ a „TAK, AKO SÚ DOSTUPNÉ“. Spoločnosť Moderna nemá povinnosť aktualizovať informácie uvedené na webovej stránke a nebude zodpovedná za žiadne neaktualizovanie takýchto informácií. Nevydávame žiadne vyhlásenia týkajúce sa úplnosti, presnosti alebo prijateľnosti akýchkoľvek informácií na webovej stránke a nezaväzujeme sa aktualizovať ani revidovať informácie uvedené na webovej stránke, či už v dôsledku nových informácií, budúcich udalostí alebo okolností, ani inak. Pred tým, ako sa na ne budete spoliehať, je vašou zodpovednosťou overiť si všetky informácie obsiahnuté na webovej stránke.

Vylúčenie záruk

SPOLOČNOSŤ MODERNA, JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI A ĎALŠIE PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A ICH PRÍSLUŠNÍ ÚRADNÍCI, RIADITELIA, ZAMESTNANCI, AGENTI, DODÁVATELIA, STRATEGICKÍ SPOLUPRACOVNÍCI A POSKYTOVATELIA LICENCIÍ (ĎALEJ LEN „STRANY SPOLOČNOSTI MODERNA“) NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE ZÁRUKY ANI VYHLÁSENIA A NEPRIJÍMAJÚ ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁVÄZKY, POKIAĽ IDE O WEBOVÉ STRÁNKY ALEBO INFORMÁCIE (OKREM INÉHO AJ VRÁTANE VČASNOSTI, PRIJATEĽNOSTI, PRESNOSTI, ÚPLNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA AKÝKOĽVEK KONKRÉTNY ÚČEL INFORMÁCIÍ, ALEBO ŽE VÝSLEDKY, KTORÉ JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ PRI POUŽITÍ WEBOVEJ STRÁNKY, BUDÚ BEZCHYBNÉ ALEBO SPOĽAHLIVÉ.)

Obmedzenie zodpovednosti

STRANY SPOLOČNOSTI MODERNA NEBUDÚ ZODPOVEDNÉ ZA ŽIADNE PRIAME, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, NEPRIAME, ŠPECIÁLNE ALEBO REPRESÍVNE ŠKODY VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU PRIHLÁSENIA SA NA TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU, JEJ POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI JEJ POUŽITIA ANI ZA ŽIADNE CHYBY ALEBO OPOMENUTIA V INFORMÁCIÁCH, OKREM INÉHO AJ VRÁTANE AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI ZA (I) STRATU PRÍJMU ALEBO VÝNOSU, (II) STRATU PODNIKATEĽSKEJ PRÍLEŽITOSTI ALEBO PRERUŠENIE ČINNOSTI, (III) STRATU ZISKOV ALEBO ZMLÚV, (IV) STRATU PREDPOKLADANÝCH ÚSPOR, (V) STRATU ÚDAJOV, (VI) STRATU DOBRÉHO MENA (VII) STRATENÝ ČAS NA RIADENIE ALEBO KANCELÁRSKE PRÁCE ANI (VIII) ZA ŽIADNE ĎALŠIE STRATY ALEBO ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, NECH UŽ VZNIKNÚ AKOKOĽVEK, A TO BEZ OHĽADU NA TO, ČI SÚ SPÔSOBENÉ DELIKTOM (VRÁTANE NEDBALOSTI), PORUŠENÍM ZMLUVY ALEBO INÝM SPÔSOBOM, AJ KEĎ JE TO PREDVÍDATEĽNÉ. STRANY SPOLOČNOSTI MODERNA NAVYŠE NEBUDÚ ZODPOVEDNÉ ZA PRAVDIVOSŤ, PRESNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ INFORMÁCIÍ, ZA CHYBY, OMYLY ALEBO OPOMENUTIA TÝCHTO ÚDAJOV ANI ZA ŽIADNE ONESKORENIA ALEBO PRERUŠENIA TOKU ÚDAJOV ALEBO INFORMÁCIÍ Z AKEJKOĽVEK PRÍČINY. WEBOVÚ STRÁNKU A INFORMÁCIE POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO.

STRANY SPOLOČNOSTI MODERNA NEZARUČUJÚ, ŽE WEBOVÁ STRÁNKA BUDE PRACOVAŤ BEZ CHYBY, ANI ŽE WEBOVÁ STRÁNKA, JEJ SERVER ALEBO INFORMÁCIE SÚ BEZ POČÍTAČOVÝCH VÍRUSOV ALEBO PODOBNEJ KONTAMINÁCIE ALEBO DEŠTRUKČNÝCH FUNKCIÍ. AK VAŠE POUŽITIE WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO INFORMÁCIÍ VEDIE K POTREBE ÚDRŽBY ALEBO VÝMENY ZARIADENIA ALEBO ÚDAJOV, ŽIADNA STRANA SPOLOČNOSTI MODERNA NEZODPOVEDÁ ZA TIETO NÁKLADY.

WEBOVÁ STRÁNKA a INFORMÁCIE SA POSKYTUJÚ „TAKÉ, AKÉ SÚ“ a „TAK, AKO SÚ DOSTUPNÉ“, BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU. STRANY SPOLOČNOSTI MODERNA SA ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH ZÁRUK, OKREM INÉHO AJ ZÁRUK VLASTNÍCKEHO PRÁVA, OBCHODOVATEĽNOSTI, NEPORUŠENIA PRÁV TRETÍCH STRÁN A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

Niektoré jurisdikcie nepovoľujú odoprenie alebo vylúčenie určitých záruk alebo obmedzenie alebo vylúčenie zodpovednosti za náhodné alebo následné škody. V súlade s tým sa niektoré z vyššie uvedených vylúčení alebo obmedzení nemusia vzťahovať na vás alebo môžu byť vo vzťahu k vám vymáhateľné. Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť a nebudeme niesť zodpovednosť za žiadne škody ani vírusy, ktoré môžu infikovať vaše počítačové vybavenie alebo iný majetok v dôsledku vášho prístupu k informáciám alebo ich používania. Spoločnosť Moderna si vyhradzuje právo kedykoľvek prerušiť webovú stránku bez predchádzajúceho upozornenia a bez zodpovednosti.

Informácie, ktoré nám poskytnete

Akákoľvek komunikácia alebo materiál, ktorý nám odošlete elektronickou poštou alebo inak, vrátane akýchkoľvek údajov, otázok, komentárov, návrhov a podobne, je a bude považovaný za nedôverný a nechránený a spoločnosť Moderna nebude mať žiadnu povinnosť v súvislosti s takýmito informáciami. Všetko, čo prenášate alebo zverejňujete, sa stáva vlastníctvom spoločnosti Moderna a môže byť používané spoločnosťou Moderna a ktoroukoľvek z jej dcérskych spoločností, pridružených spoločností, strategických spolupracovníkov a poskytovateľov služieb tretích strán na akýkoľvek účel, okrem iného aj vrátane reprodukcie, odhalenia, prenosu, publikovania, vysielania a zverejnenia. Spoločnosť Moderna a jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, strategickí spolupracovníci a poskytovatelia služieb tretích strán môžu bez kompenzácie používať akékoľvek nápady, koncepty, know-how alebo techniky obsiahnuté v akejkoľvek komunikácii, ktorú odošlete na webovú stránku na akýkoľvek účel, okrem iného aj vrátane výskumu, vývoja, výroby a uvedenia takýchto informácií na trh. Akékoľvek informácie, ktoré ste odoslali alebo poskytli prostredníctvom webovej stránky, môžu byť verejne prístupné. Dôležité a súkromné informácie by ste si mali chrániť sami. Spoločnosť Moderna nezodpovedá za ochranu súkromia e-mailov ani iných informácií prenášaných prostredníctvom internetu či inej siete, ktorú môžete používať.

Celosvetové produkty

Webová stránka môže obsahovať informácie o našich súčasných alebo potenciálnych budúcich produktoch a službách na celom svete, z ktorých všetky nie sú dostupné na každom mieste. Odkaz na produkt alebo službu na webovej stránke neznamená, že takýto produkt alebo služba je alebo bude dostupná vo vašej lokalite. Produkty uvedené na tejto webovej stránke môžu podliehať rôznym regulačným požiadavkám v závislosti od krajiny použitia. V dôsledku toho môžu byť návštevníci upozornení, že určité časti webovej stránky sú určené len pre určité druhy odborných používateľov alebo len pre publikum v určitých krajinách. Na webovej stránke by ste si nemali nič vysvetľovať ako propagačnú akciu alebo reklamu na akýkoľvek produkt alebo na použitie akéhokoľvek produktu, ktorý nie je povolený právnymi predpismi a predpismi krajiny vášho trvalého pobytu.

Platné právne predpisy

Ste výlučne zodpovední za zabezpečenie dodržiavania právnych predpisov vašej konkrétnej jurisdikcie. Prihlásenie sa na webovú stránku je možné z každého štátu USA, ako aj z iných krajín na celom svete. Každé z týchto miest má právne predpisy, ktoré sa môžu líšiť od právnych predpisov štátu Massachusetts, kde sa nachádza spoločnosť Moderna. Prístupom na webovú stránku vy a spoločnosť Moderna súhlasíte s tým, že na všetky spory založené na používaní webovej stránky, vyplývajúce z nej alebo súvisiace s vaším používaním webovej stránky alebo akýchkoľvek informácií, ktoré obsahuje, sa budú vzťahovať právne predpisy štátu Massachusetts bez ohľadu na konflikty právnych princípov. V súvislosti s takýmito spormi vy a spoločnosť Moderna tiež súhlasíte s tým, že sa týmto podriaďujete výlučne osobnej jurisdikcii a miestu konania akéhokoľvek súdu so sídlom v meste Boston v štáte Massachusetts.

Budete dodržiavať všetky platné vývozné obmedzenia podľa akýchkoľvek platných právnych predpisov o kontrole vývozu a nebudete exportovať ani opätovne exportovať žiadne informácie do krajín ani osobám, ktoré sú na základe takýchto právnych predpisov o kontrole vývozu zakázané. Ak sa nachádzate v krajine, kde je takýto vývoz zakázaný, alebo ste osoba alebo subjekt, pre ktorý je takýto vývoz zakázaný, nesmiete žiadne informácie sťahovať. Nesiete výhradnú zodpovednosť za dodržiavanie právnych predpisov vašej konkrétnej jurisdikcie týkajúcich sa dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu informácií.

Informácie sú poskytnuté s „OBMEDZENÝMI PRÁVAMI“. Použitie, duplikácia alebo zverejnenie vládou USA podlieha obmedzeniam uvedeným v nariadeniach 48 CFR 52.227-19 a 48 CFR 252.227-7013 a nasl. alebo ich následných predpisov. Použitie webovej stránky alebo informácií vládou USA predstavuje uznanie našich vlastníckych práv na webovú stránku a informácie.

Ak akýkoľvek súd s príslušnou jurisdikciou uzná akékoľvek ustanovenie týchto podmienok za nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné, neplatnosť alebo nevykonateľnosť takéhoto ustanovenia neovplyvní platnosť ostatných ustanovení týchto podmienok, ktoré zostávajú v plnej platnosti a účinnosti. Ak spoločnosť Moderna nebude vykonávať alebo presadzovať akékoľvek ustanovenie týchto podmienok, nebude sa to považovať za zrieknutie sa tohto ustanovenia alebo akéhokoľvek iného ustanovenia týchto podmienok. Žiadne zrieknutie sa práv nebude účinné voči spoločnosti Moderna, pokiaľ nebude vykonané písomne, a žiadne takéto zrieknutie sa práv sa nebude vykladať ako zrieknutie sa práv v akomkoľvek inom alebo nasledujúcom prípade. Pokiaľ to nie je výslovne písomne dohodnuté medzi spoločnosťou Moderna a vami, tieto podmienky predstavujú celú dohodu medzi vami a spoločnosťou Moderna s ohľadom na predmet a nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo súčasné písomné alebo ústne dohody medzi zmluvnými stranami s ohľadom na predmet. Nadpisy častí sa poskytujú len pre pohodlie a nesmú sa vykladať z právneho hľadiska. Spoločnosť Moderna môže kedykoľvek a bez oznámenia postúpiť svoje vlastnícke, kontrolné alebo iné práva ľubovoľnej strane.

Tieto podmienky budú platiť v prospech našich nástupcov, nadobúdateľov, držiteľov licencií a sublicencií.

Kontaktné údaje spoločnosti Moderna

8:00 – 17:00 SEČ – pondelok – piatok
EMEAMedinfo@modernatx.com

    © 2023 Moderna, Inc.

    SK-COV-2100001 03/2022