skip-to-main

COVID-19 Vaccine Moderna

Odredbe i uslovi korišćenja kompanije Moderna

Stupa na snagu 9. novembra 2018. godine

Pažljivo pročitajte ove odredbe pre pristupanja ili korišćenja ovog veb-sajta

Informacije o nama

Ove Odredbe i uslovi korišćenja Veb-sajta („Odredbe”) opisuju odredbe i uslove koji se primenjuju na vaše korišćenje veb-sajta kojim upravlja kompanija („Moderna”,„mi”, „naš/a/e/i“ i „nas“) i nalaze se na www.modernatx.com (“Veb-sajt”). Mi smo korporacija iz Delavera i imamo sedište na adresi 200 Technology Square, Cambridge, MA 02139. Svako korišćenje ili povezivanje sa bilo kojim sadržajem na Veb-sajtu podleže odredbama i uslovima sadržanim u ovim Odredbama. Pristupanjem ili korišćenjem Veb-sajta, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i saglasili se sa ovim Odredbama i potvrđujete da su svi prethodni sporazumi u vezi sa korišćenjem Veb-sajta između vas i kompanije Moderna zamenjeni i bez pravne snage ili dejstva. Ako niste saglasni s ovim Odredbama, nemojte pristupati Veb-sajtu niti ga koristiti. Korišćenjem ovog Veb-sajta, izjavljujete da imate najmanje 18 godina.

Razumete i saglasni ste da možemo da izmenimo ove Odredbe u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštavanja. Aktuelni, važeći primerak ovih Odredbi možete pročitati u bilo kom trenutku tako što ćete odabrati link „Odredbe i uslovi korišćenja“ na Veb-sajtu. Kompanija Moderna može revidirati ove odredbe u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštavanja. Svako korišćenje Veb-sajta nakon tog datuma predstavlja vaše prihvatanje takvih revidiranih odredbi i uslova. Ako vam bilo koja izmena ovih Odredbi nije prihvatljiva, vaš jedini pravni lek je prekid pristupanja, pretraživanja i korišćenja Veb-sajta na bilo koji drugi način.

Vaš pristup Veb-sajtu i njegovo korišćenje takođe podležu Politici privatnosti kompanije Moderna koja se nalazi na www.modernatx.com/privacy-policy, i čije su odredbe i uslovi integrisani u ovaj dokument upućivanjem.

Korišćenje informacija

Možete slobodno pretraživati, pristupati, preuzimati ili koristiti informacije sa Veb-sajta, uključujući sav tekst, slike, audio zapise, video zapise i softver ("Informacije") za svoju privremenu, nekomercijalnu upotrebu. Nemate prava za ili na Informacije i nećete koristiti, kopirati niti prikazivati Informacije, osim na način dozvoljen ovim Odredbama. Nikakva druga upotreba nije dozvoljena bez našeg prethodnog pisanog pristanka. Možemo da posedujemo Informacije ili delove Informacija koje nam budu dostupne putem dogovora koje imamo sa trećim licima. Informacije su zaštićene zakonima o intelektualnoj svojini Sjedinjenih Država i stranih zemalja. Neovlašćeno korišćenje Informacija može dovesti do kršenja autorskog prava, robne marke i drugih zakona. Ne smete da prodajete, prenosite, dodeljujete, licencirate, podlicencirate ili menjate Informacije niti da reprodukujete, prikazujete, javno izvrodite, pravite izvedenu verziju, distribuirate, emitujete, ponovo koristite, ponovo objavljujete ili na drugi način koristite Informacije na bilo koji način u bilo koju javnu ili komercijalnu svrhu bez naše pisane dozvole. Ne smete da koristite Veb-sajt ili Informacije sa Veb-sajta (a) na bilo koji način koji krši bilo koji važeći lokalni, državni ili međunarodnim zakon ili propis; (b) na bilo koji način koji je nezakonit ili prevarantski ili koji ima bilo kakvu nezakonitu ili prevarantsku svrhu ili dejstvo; (c) za prenos ili obezbeđivanje slanja bilo kakvog netraženog ili neovlašćenog oglašavanja ili promotivnog materijala ili obezbeđivanje bilo kog drugog oblika sličnog posredovanja (bezvredna pošta) ili (d) za neovlašćeno pokušavanje da pristupite bilo kom od naših sistema ili mreža trećih lica. Izričito je zabranjeno korišćenje ili objavljivanje Informacija na bilo kom drugom veb-sajtu ili u umreženom računarskom okruženju u bilo koju svrhu. Ako prekršite bilo koji deo ovih Odredbi, vaše pravo na pristup i/ili korišćenje Informacija i Sajta će automatski prestati da važi i vi ćete odmah uništiti sve kopije Informacija koje ste napravili. Zadržavamo pravo da povučemo, izmenimo i dopunimo ili revidiramo Veb-sajt bez prethodnog obaveštavanja. Nećemo biti odgovorni ako iz bilo kog razloga naš Veb-sajt ne bude dostupan u bilo kom trenutku ili u bilo kom periodu. Ništa na ovom Veb-sajtu neće se smatrati pozivom da se investira ili na drugi način posluje akcijama ili drugim hartijama od vrednosti u kompaniji Moderna.

Autorsko pravo i robne marke

Morate da zadržite i reprodukujete svako obaveštenje o autorskom pravu ili drugo obaveštenje o svojinskim pravima koje se nalazi u originalnim Informacijama, na bilo kojoj kopiji Informacija ili u bilo kojoj Informaciji koju preuzmete. Prava intelektualne svojine na Veb-sajtu i na Informacijama svojina su kompanije Moderna, naših povezanih društava ili naših eksternih partnera. Trebalo bi da pretpostavite da je sve što vidite ili pročitate na Veb-sajtu zaštićeno autorskim pravom, izuzev ukoliko je drugačije navedeno, i ne može se koristiti bez naše pisane dozvole, izuzev kako je navedeno u ovim Odredbama ili u tekstu na Veb-sajtu. Linkovi ka Veb-sajtu se ne mogu postavljati ni na jedan drugi veb-sajt bez naše prethodne pisane dozvole. Osim gorenavedenog ograničenog ovlašćenja, nikakva licenca ili pravo na Informacije, niti bilo koje autorsko pravo kompanije Moderna ili bilo koje druge strane se ne daju niti prenose vama.

Robne marke, uslužne marke i logotipi kompanije Moderna („Robne marke kompanije Moderna”) koji se koriste i prikazuju na Veb-sajtu su registrovane i neregistrovane robne marke ili uslužne marke kompanije Moderna ili njenih zavisnih društava ili povezanih društava. Drugi nazivi kompanija, proizvoda i usluga koji se nalaze na Veb-sajtu mogu biti robne marke ili uslužne marke u svojini trećih lica („Robne marke trećih lica” i, zajedno sa robnim markama kompanije Moderna, „Robne marke”). Ništa na Veb-sajtu ili u ovim Odredbama ne treba da se tumači kao davanje, implicitno, putem pretpostavke ili na drugi način, bilo koje licence ili prava, izričitih ili prećutnih, pod bilo kojom Robnom oznakom prikazanom na Veb-sajtu bez prethodnog pisanog pristanka kompanije Moderna koji je specifičan za svaki slučaj. Robne marke se ne smeju koristiti za omalovažavanje kompanije Moderna ili bilo kog trećeg lica, proizvoda ili usluga kompanije Moderna ili trećeg lica, niti na bilo koji način (koristeći komercijalno razumnu procenu) koji može da nanese bilo kakvu štetu ugledu Robnih marki. Veze ka veb-sajtu sa drugih sajtova treba da sadrže samo tekst i korišćenje bilo kojih Robnih marki kao deo linka ka bilo kom veb-sajtu ili sa njega zabranjeno je bez prethodnog pisanog pristanka kompanije Moderna. Sav ugled koji nastane upotrebom bilo koje Robne marke kompanije Moderna pripisaće se koristi kompanije Moderna.

Određeni elementi Veb-sajta zaštićeni su vizuelnom pojavom, robnom markom, zabranom nelojalne konkurencije i drugim zakonima SAD-a, državnim, saveznim i međunarodnim zakonima i ne smeju se kopirati niti imitirati ni u celini niti delimično, bilo kojim sredstvima, uključujući, ali se ne ograničavajući na, upotrebu okvira ili ogledala. Nijedna Informacija ne može biti dalje preneta bez izričitog pisanog pristanka kompanije Moderna za svaku situaciju.

Medicinski savet

Sadržaj na Veb-sajtu je osmišljen kao izvor opštih informacija u vezi sa datom temom. Kompanija Moderna se ni direktno ni indirektno ne bavi medicinom, ne daje medicinske savete niti pruža medicinske usluge putem Veb-sajta i ništa što se nalazi na Veb-sajtu ne predstavlja uputstvo za medicinsku dijagnostiku ili lečenje. Nijednu pruženu informaciju ne treba smatrati potpunom, niti se treba na nju osloniti kao sugestiju osnova za dijagnozu ili tok lečenja određenog pojedinca. Na Informacije dobijene sa Veb-sajta se ne treba oslanjati prilikom donošenja ličnih, medicinskih, pravnih, tehničkih ili finansijskih odluka. Ne bi trebalo da ga koristite umesto posete, poziva, konsultacija ili saveta vašeg lekara ili drugog kvalifikovanog pružaoca zdravstvene zaštite. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zdravstvenom zaštitom, odmah se posavetujte sa svojim lekarom ili drugim kvalifikovanim pružaocem zdravstvene zaštite.

Linkovi

Ovaj Veb-sajt može da sadrži linkove ka veb-sajtovima kojima upravljaju druga lica („Eksterni sajtovi”). Eksterni sajtovi nisu pod kontrolom kompanije Moderna i kompanija Moderna nije odgovorna za sadržaj dostupan na bilo kom Eksternom sajtu. Takvi linkovi ne podrazumevaju preporučivanje ili odobravanje od strane kompanije Moderna materijala na Eksternim sajtovima, niti bilo kog drugog pravnog lica, artikla ili usluge, i kompanija Moderna odriče svaku odgovornost u vezi sa vašim pristupom Eksternim sajtovima. Nismo odgovorni za sadržaj nijednog od povezanih Eksternih sajtova i ne dajemo nikakve izjave u vezi sa sadržajem ili tačnošću bilo kog materijala na takvim Eksternim sajtovima. Trebalo bi da preduzmete mere predostrožnosti prilikom preuzimanja datoteka sa svih veb-sajtova da biste zaštitili računar od virusa i drugih destruktivnih programa. Kompanija Moderna pruža linkove ka Eksternim sajtovima kao pogodnost za korisnike, a pristup svim Eksternim sajtovima povezanim sa ovim Veb-sajtom je na vaš sopstveni rizik.

Izjave za budućnost

Veb-sajt sadrži izričite ili prećutne izjave za budućnost u smislu Zakona o reformi sporova u vezi s privatnim hartijama od vrednosti iz 1995. godine, sa izmenama i dopunama, Odeljka 27A Zakona o hartijama od vrednosti iz 1933. godine, sa izmenama i dopunama, i Odeljka 21E Zakona o berzi hartija od vrednosti iz 1934. godine, koje se zasnivaju na uverenjima i pretpostavkama i informacijama koje su trenutno dostupne rukovodstvu kompanije Moderna. Ove izjave se odnose, između ostalog, na očekivanja kompanije Moderna u vezi sa planovima, ciljevima, strategijama, budućim operativnim ili finansijskim učinkom, poslovnim planovima i prospektima, i na očekivanja u vezi sa kliničkim ispitivanjima, razvojnim rokovima, razgovorima sa regulatornim organima, razvojnim programima, kandidatima za razvoj i ispitivanim lekovima u razvoju od strane kompanije Moderna i od strane strateških saradnika kompanije Moderna. U nekim slučajevima, izjave za budućnost se mogu identifikovati pomoću termina kao što su „moglo bi”, „trebalo bi”, „očekuje”, „namerava”, „planira”, „predviđa”, „veruje”, „procenjuje”, „pretpostavlja“, „potencijalni”“, „nastavlja” ili negacija ovih termina ili druge uporedive terminologije, iako ne sadrže sve izjave za budućnost ove reči. Takve izjave se zasnivaju na trenutnim očekivanjima rukovodstva kompanije Moderna i one podležu određenim faktorima, rizicima i neizvesnostima koji mogu da dovedu do toga da se stvarni rezultati materijalno razlikuju od onih na koje takve izjave upućuju ili ih podrazumevaju. Smatra se da su informacije predstavljene na Veb-sajtu aktuelne na datum njihovog izvornog objavljivanja. Izjave za budućnost na ovom Veb-sajtu nisu ni obećanja ni garancije i ne bi trebalo da se nepotrebno oslanjate na ove izjave za budućnost zato što one obuhvataju poznate i nepoznate rizike, neizvesnosti i druge faktore, od kojih su mnogi van kontrole kompanije Moderna i koji bi mogli da dovedu do toga da stvarni rezultati budu materijalno drugačiji od onih koji su izričito ili prećutno navedeni u ovim izjavama za budućnost. Kompanija Moderna ne namerava da ažurira nijednu izjavu za budućnost koja se pojavljuje na Veb-sajtu u slučaju promene okolnosti ili inače, i takve izjave su aktuelne samo na datum kada su date.

Imajte na umu da iako su podnesci kompanije Moderna Komisiji Sjedinjenih Američkih Država za hartije od vrednosti i berzu dostupni na Veb-sajtu ili preko internet linkova koji se nalaze na njemu, nijedna informacija sadržana na Veb-sajtu ili dostupna preko Veb-sajta nije integrisana putem upućivanja u niti se smatra delom tih podnesaka.

Ažuriranja

Kompanija Moderna može da izmeni, ispravi i/ili poboljša Informacije i proizvode i programe opisane u takvim Informacijama u bilo kom trenutku bez obaveštavanja. Iako pokušavamo da periodično ažuriramo Veb-sajt, Informacije, materijali i usluge koji se pružaju na Veb-sajtu ili preko njega mogu povremeno biti netačni, nepotpuni ili zastareli i pružaju se „TAKVI KAKVI SU” i „KAKO SU DOSTUPNI”. Kompanija Moderna nema obavezu da ažurira informacije koje se nalaze na Veb-sajtu i ona neće biti odgovorna ni za kakvo propuštanje da ažurira takve informacije. Ne dajemo nikakvu izjavu u vezi sa potpunošću, tačnošću ili aktuelnošću bilo kojih informacija na Veb-sajtu i ne preuzimamo nikakvu obavezu da ažuriramo ili revidiramo informacije koje se nalaze na Veb-sajtu, bilo kao rezultat novih informacija, budućih događaja ili okolnosti ili na drugi način. Vaša je odgovornost da proverite sve informacije koje se nalaze na Veb-sajtu pre nego što se oslonite na njih.

Odricanje garancija

KOMPANIJA MODERNA, NJENA ZAVISNA DRUŠTVA I DRUGA POVEZANA DRUŠTVA I NJIHOVI SLUŽBENICI, DIREKTORI, ZAPOSLENI, PREDSTAVNICI, DOBAVLJAČI, STRATEŠKI SARADNICI I DAVAOCI LICENCI (ZAJEDNO, „LICA KOMPANIJE MODERNA”) NE DAJU NIKAKVE GARANCIJE NITI IZJAVE I NE PREUZIMAJU NIKAKVE OBAVEZE, BILO IZRIČITE ILI PREĆUTNE, U VEZI SA VEB-SAJTOM ILI INFORMACIJAMA (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, PRAVOVREMENOST, AKTUELNOST, POTPUNOST ILI PODOBNOST ZA BILO KOJU KONKRETNU SVRHU INFORMACIJA ILI DA ĆE REZULTATI KOJI SE MOGU POSTIĆI KORIŠĆENJEM VEB-SAJTA BITI BEZ GREŠAKA ILI POUZDANI.)

Ograničenje odgovornosti

LICA KOMPANIJE MODERNA NEĆE BITI ODGOVORNA NI ZA KAKVU DIREKTNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU, INDIREKTNU, POSEBNU ILI KAZNENU ŠTETU NASTALU USLED PRISTUPANJA, KORIŠĆENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA OVOG VEB-SAJTA, KAO I ZA BILO KAKVE GREŠKE ILI PROPUSTE U INFORMACIJAMA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, BILO KAKVU ODGOVORNOST ZA (I) GUBITAK PRIHODA ILI ZARADE, (II) GUBITAK POSLA ILI PREKID POSLOVANJA, (III) GUBITAK PROFITA ILI UGOVORA, (IV) GUBITAK PREDVIĐENE UŠTEDE, (V) GUBITAK PODATAKA, (VI) GUBITAK UGLEDA, (VII) UZALUD POTROŠENO MENADŽERSKO ILI KANCELARIJSKO VREME I (VIII) BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU BILO KAKVE VRSTE, NASTALE BILO PRESTUPOM (UKLJUČUJUĆI NEMAR), KRŠENJEM UGOVORA ILI NA DRUGI NAČIN, ČAK I AKO SU PREDVIDLJIVI. PORED TOGA, LICA KOMPANIJE MODERNA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA ISTINITOST, PRECIZNOST ILI POTPUNOST INFORMACIJA, ZA GREŠKE ILI PROPUSTE U NJIMA, NITI ZA BILO KAKVA KAŠNJENJA ILI PREKIDE U PRENOSU PODATAKA ILI INFORMACIJA IZ BILO KOG RAZLOGA. VI KORISTITE VEB-SAJT I INFORMACIJE NA SOPSTVENI RIZIK.

LICA KOMPANIJE MODERNA NE GARANTUJU DA ĆE VEB-SAJT RADITI BEZ GREŠKE ILI DA NA VEB-SAJTU, NJEGOVOM SERVERU ILI INFORMACIJAMA NEMA RAČUNARSKIH VIRUSA ILI SLIČNIH ZAGAĐIVAČKIH ILI DESTRUKTIVNIH FUNKCIJA. AKO VAŠE KORIŠĆENJE VEB-SAJTA ILI INFORMACIJE DOVEDU DO POTREBE ZA SERVISIRANJEM ILI ZAMENOM OPREME ILI PODATAKA, NIJEDNO LICE KOMPANIJE MODERNA NEĆE BITI ODGOVORNO ZA TE TROŠKOVE.

VEB-SAJT I INFORMACIJE SE PRUŽAJU „TAKVI KAKVI SU” i „KAKO SU DOSTUPNI” BEZ GARANCIJA BILO KAKVE VRSTE. LICA KOMPANIJE MODERNA ODRIČU SVE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, GARANCIJE U POGLEDU SVOJINE, PODOBNOSTI ZA TRGOVINU, NEKRŠENJA PRAVA TREĆIH LICA I PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU.

Neki pravni sistemi ne dozvoljavaju odricanje ili isključivanje određenih garancija ili ograničenje ili isključivanje odgovornosti za slučajne ili posledične štete. Shodno tome, neka od gorenavedenih isključenja ili ograničenja možda neće važiti za vas ili biti primenljiva u odnosu na vas. Takođe ne preuzimamo nikakvu odgovornost niti ćemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili viruse koji mogu da zaraze vašu računarsku opremu ili drugu imovinu zbog vašeg pristupanja ili korišćenja Informacija. Kompanija Moderna zadržava pravo da prekine rad Veb-sajta u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštavanja i bez odgovornosti.

Informacije koje nam dostavite

Svaka komunikacija ili materijal koje nam prenesete elektronskom poštom ili na drugi način, uključujući sve podatke, pitanja, komentare, sugestije i slično, jesu i tretiraće se kao nepoverljivi i nezaštićeni i kompanija Moderna neće imati nikakvu obavezu u vezi sa takvim informacijama. Sve što prenesete ili objavite postaje svojina kompanije Moderna i ona može da to koristi, kao i sva njena zavisna društva, povezana društva, strateški saradnici i pružaoci usluga trećih lica, u bilo koju svrhu, uključujući, ali bez ograničenja na, reprodukciju, otkrivanje, prenos, publikovanje, emitovanje i objavljivanje. Kompanija Moderna i njena zavisna društva, povezana društva, strateški saradnici i pružaoci usluga trećih lica mogu slobodno da koriste, bez naknade vama, bilo koje ideje, koncepte, znanja ili tehnike sadržane u bilo kojoj komunikaciji koju pošaljete na Veb-sajt u bilo koju svrhu uključujući, ali bez ograničenja na, istraživanje, razvijanje, proizvodnju i stavljanje u promet proizvoda korišćenjem ili integrisanjem takvih informacija. Sve informacije koje prosleđujete ili dostavljate na Veb-sajt mogu biti javno dostupne. Treba da štitite važne i privatne informacije. Kompanija Moderna nije odgovorna za zaštitu privatnosti e-pošte ili drugih informacija koje se prenose putem interneta ili bilo koje druge mreže koju možda koristite.

Svetski proizvodi

Veb-sajt može da sadrži informacije o našim aktuelnim ili potencijalnim budućim proizvodima i uslugama širom sveta, od kojih nisu svi dostupni na svakoj lokaciji. Referenca za proizvod ili uslugu na Veb-sajtu ne podrazumeva da takav proizvod ili usluga jesu ili će biti dostupni na vašoj lokaciji. Proizvodi na koje upućuje ovaj veb-sajt mogu biti predmet različitih regulatornih zahteva u zavisnosti od zemlje u kojoj se koriste. Shodno tome, posetioci mogu biti obavešteni da su određeni odeljci ovog Veb-sajta namenjeni samo za određene vrste stručnih korisnika ili samo za publiku u određenim zemljama. Ne bi trebalo da tumačite bilo šta na Veb-sajtu kao promociju ili reklamiranje bilo kog proizvoda ili upotrebe bilo kog proizvoda koji nije odobren zakonima i propisima zemlje u kojoj živite.

Važeći zakon

Isključivo ste vi odgovorni za obezbeđivanje usklađenosti sa zakonima vašeg konkretnog pravnog sistema. Veb-sajtu se može pristupiti iz svake savezne države SAD-a, kao i iz drugih zemalja širom sveta. Svako od tih mesta ima zakone koji se mogu razlikovati od onih u Masačusetsu, gde se nalazi kompanija Moderna. Pristupanjem Veb-sajtu, vi i kompanija Moderna ste saglasni da će se zakoni Komonvelta Masačusetsa, bez obzira na njihove principe o sukobu zakona, primenjivati na sve sporove koji su zasnovani na, koji nastanu iz, ili u vezi sa vašim korišćenjem Veb-sajta ili bilo kojih informacija koje on sadrži. Što se tiče takvih sporova, vi i kompanija Moderna ste takođe saglasni i ovim se obavezujete na isključivu ličnu i mesnu nadležnost bilo kog suda koji se nalazi u Bostonu, u Masačusetsu.

Pridržavaćete se svih važećih ograničenja izvoza prema bilo kojim važećim zakonima o kontroli izvoza i nećete izvoziti niti re-izvoziti bilo koju od Informacija u zemlje ili licima zabranjenim prema takvim zakonima o kontroli izvoza. Ako ste u zemlji u kojoj je takav izvoz zabranjen ili ste fizičko ili pravno lice za koje je takav izvoz zabranjen, ne možete da preuzimate nikakve Informacije. Isključivo ste vi odgovorni za usklađenost sa zakonima vašeg konkretnog pravnog sistema u vezi sa uvozom, izvozom ili re-izvozom Informacija.

Informacije se pružaju sa „OGRANIČENIM PRAVIMA”. Korišćenje, dupliranje ili otkrivanje od strane Vlade SAD-a podleže ograničenjima sadržanim u odredbama 48 CFR 52.227-19 i 48 CFR 252.227-7013 et seq., kao i njenog sledbenika. Korišćenje Veb-sajta ili Informacija od strane vlade SAD-a predstavlja potvrdu naših svojinskih prava na Veb-sajt i Informacije.

Ako se za bilo koju normu ovih Odredbi utvrdi da je nezakonita, nevažeća ili neizvršiva od strane bilo kog suda koji ima nadležnost, nevaženje ili neizvršivost takve norme neće uticati na važenje preostalih normi ovih Odredbi, koje će ostati u punoj snazi i sa punim dejstvom. Propust kompanije Moderna da deluje ili izvrši bilo koju normu ovih Odredbi neće se tumačiti kao odricanje od te norme ili bilo koje druge norme u ovim Odredbama. Nikakvo odricanje neće stupiti na snagu protiv kompanije Moderna ako nije u pisanoj formi, i nijedno takvo odricanje se neće tumačiti kao odricanje u bilo kojoj drugoj ili narednoj instanci. Izuzev kada je izričito dogovoreno između kompanije Moderna i vas u pisanoj formi, ove Odredbe čine celokupan sporazum između vas i kompanije Moderna u vezi sa njihovim predmetom i zamenjuju sve prethodne ili istovremene sporazume, bilo pisane ili usmene, između strana u vezi sa njihovim predmetom. Naslovi odeljaka su dati samo radi pogodnosti i neće im se pridavati nikakav pravni značaj. Kompanija Moderna može da prenese svoje pravo svojine, kontrolu ili druga prava bilo kom licu u bilo kom trenutku bez obaveštenja upućenog vama.

Ove odredbe će važiti u korist naših sledbenika, sticalaca, primalaca licence i podlicence.

Obraćanje preduzeću Moderna

Radno vreme: ponedeljak - petak od 8 do 17 časova
EMEAmedinfo@modernatx.com

    © 2023 Moderna, Inc.

    RS-COV-2200001 06/2022