skip-to-main

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

Modernas användarvillkor

Läs dessa villkor noggrant innan du besöker eller använder denna webbplats

Information om oss

Dessa användarvillkor för webbplatsen (”Villkor”) beskriver de villkor som gäller din användning av webbplatsen som drivs av (”(Moderna”, ”vi”, ”vår” och ”oss”). Vi är ett företag i Delaware och har vårt säte på 200 Technology Square, Cambridge, MA 02139, USA. All användning av eller länkning till innehåll på webbplatsen omfattas av dessa villkor. Genom att gå in på eller använda webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt dessa villkor och du bekräftar att eventuella tidigare avtal om användning av webbplatsen mellan dig och Moderna har ersatts och är utan kraft eller verkan. Om du inte godkänner villkoren ska du inte gå in på eller använda webbplatsen. Genom att använda webbplatsen intygar du att du är minst 18 år gammal.

Du förstår och går med på att vi kan ändra dessa villkor när som helst utan föregående meddelande. Du kan läsa en aktuell, gällande kopia av dessa villkor när som helst genom att klicka på länken ”Användarvillkor” (”Terms and Conditions of Use”) på webbplatsen. Moderna kan revidera dessa villkor när som helst utan föregående meddelande. All användning av webbplatsen efter det datumet ska utgöra ditt godkännande av sådana reviderade villkor. Om du inte kan godkänna en ändring av dessa villkor är din enda möjliga åtgärd att inte längre söka åtkomst till, besöka eller på annat sätt använda webbplatsen.

Din åtkomst till och användning av webbplatsen faller dessutom under Modernas integritetspolicy som finns på www.modernatx.com/privacy-policy, vars villkor införlivas häri genom hänvisning.

Användning av information

Du kan fritt besöka, få åtkomst till, ladda ner eller använda information från webbplatsen, inklusive text, bilder, ljud, video och programvara (”(Information”) för eget tillfälligt, icke-kommersiellt bruk. Du har inga rättigheter avseende eller till informationen och du får inte använda, kopiera eller visa informationen, förutom enligt vad som tillåts enligt dessa villkor. Ingen annan användning tillåts utan vårt föregående skriftliga medgivande. Vi kan äga informationen eller så kan delar av informationen göras tillgänglig för oss via överenskommelser som vi har med en tredje part. Informationen skyddas av amerikanska och utländska immaterialrättsliga lagar. Obehörig användning av informationen kan leda till brott mot lagar avseende upphovsrätt, varumärken och andra lagar. Du får inte sälja, överföra, tilldela, licensiera, underlicensiera eller modifiera informationen eller reproducera, visa, offentligt uppvisa, göra en härledd version av, distribuera, överföra, återanvända, återigen publicera eller på annat sätt använda informationen på något sätt för offentligt eller kommersiellt syfte utan vårt skriftliga tillstånd. Du får inte använda webbplatsen eller informationen från webbplatsen (a) på något sätt som bryter mot tillämplig lokal, nationell eller internationell lag eller förordning, (b) på något sätt som är olagligt eller bedrägligt eller som har ett olagligt eller bedrägligt syfte eller en olaglig eller bedräglig effekt, (c) för att utan förfrågan eller utan godkännande överföra eller producera utskick av reklam eller marknadsföringsmaterial eller någon annan form av liknande utskick (skräppost) eller (d) för att genomföra obehöriga försök att få åtkomst till något av våra system eller tredje parts nätverk. Användning eller publicering av information på en annan webbplats eller i en nätverksansluten datormiljö är uttryckligen förbjudet för alla syften. Om du bryter mot någon del av dessa villkor upphör automatiskt din rätt att få åtkomst till och/eller använda informationen och webbplatsen och du måste omedelbart förstöra alla kopior som du har gjort av informationen. Vi förbehåller oss rätten att dra in, ändra eller revidera webbplatsen utan föregående meddelande. Vi kommer inte att vara ansvarsskyldiga om vår webbplats av någon anledning inte är tillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon period. Ingenting på denna webbplats ska anses utgöra en inbjudan att investera eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Moderna.

Upphovsrätt och varumärken

Du måste kvarhålla och reproducera alla upphovsrättsmeddelanden eller andra äganderättsmeddelanden som finns i den ursprungliga informationen på samtliga kopior du gör av informationen och i all nerladdad information. De immateriella rättigheterna på webbplatsen och i informationen som ägs av Moderna, våra dotterbolag eller våra externa partner. Du ska anta att allt du ser eller läser på webbplatsen är upphovsrättsskyddat om inget annat anges och att det inte får användas utan vårt skriftliga tillstånd, förutom vad som anges i dessa villkor eller i texten på webbplatsen. Inga länkar till webbplatsen får inkluderas på någon annan webbplats utan vårt föregående skriftliga tillstånd. Med undantag för det föregående begränsade tillståndet kommer ingen licens eller rättighet till informationen eller någon upphovsrätt till Moderna eller någon annan part att beviljas dig och kommer inte heller att tilldelas dig.

Modernas varumärken, servicemärken och logotyper (”Moderna varumärken”) som används och visas på webbplatsen är registrerade och oregistrerade varumärken eller servicemärken som tillhör Moderna eller dess dotterbolag eller närstående bolag. Andra namn som förekommer på företag, produkter och tjänster på webbplatsen kan vara varumärken eller servicemärken som ägs av tredje parter (”tredjepartsvarumärken” och, sammantaget med Modernas varumärken, ”Varumärken”). Ingenting på webbplatsen eller i dessa villkor ska tolkas som beviljande, underförstått, genom estoppelprincipen eller på annat sätt, av någon licens eller rättighet, uttryckligt eller underförstått, av något varumärke som visas på webbplatsen utan föregående skriftligt medgivande från Moderna specifikt utfärdat för varje enskilt fall. Varumärkena får inte användas för att misskreditera Moderna eller någon tredje part, Modernas eller en tredje parts produkter eller tjänster, eller användas på sätt (med kommersiellt rimligt omdöme) som kan skada varumärkenas goodwill. Länkar till webbplatsen från andra webbplatser ska endast innehålla text och användning av varumärken som en del av en länk till eller från någon webbplats är förbjudet utan Modernas föregående skriftliga medgivande. All goodwill som genereras genom användning av något av Modernas varumärken ska komma Moderna till godo.

Vissa delar av webbplatsen skyddas av regelverk för märken (”trade dress”), varumärken, orättvis konkurrens och andra amerikanska, statliga, federala och internationella lagar och får inte på något sätt kopieras eller imiteras, varken helt eller delvis, inklusive men inte begränsat till användning av inramning eller speglar. Ingen information får överföras på nytt utan uttryckligt skriftligt medgivande från Moderna för varje enskilt fall.

Medicinsk rådgivning

Innehållet på webbplatsen är avsett att vara en resurs med allmän information avseende det ämne som omfattas. Moderna erbjuder inte direkt eller indirekt sjukvård, ger inte medicinsk rådgivning och erbjuder inga medicinska tjänster via webbplatsen, och ingenting som finns på webbplatsen är avsett som anvisningar för medicinsk diagnos eller behandling. Den information som lämnas ska inte anses vara fullständig och den ska inte heller användas som grund för diagnos eller behandling för enskilda personer. Information som erhålles från webbplatsen ska inte utgöra grund för personliga, medicinska, juridiska, tekniska eller ekonomiska beslut. Den ska inte ersätta besök, samtal, konsultation eller råd från din läkare eller annan kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal. Om du har hälso- och sjukvårdsrelaterade frågor, rådgör omedelbart med din läkare eller annan kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Länkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av andra parter (”Externa webbplatser”). De externa webbplatserna styrs inte av Moderna och Moderna ansvarar inte för innehållet på externa webbplatser. Länkarna innebär inte att Moderna hänvisar till eller godkänner material på externa webbplatser eller någon annan enhet, artikel eller tjänst och Moderna frånsäger sig all ansvarsskyldighet med avseende på din åtkomst till externa webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehållet på länkade externa webbplatser och gör inga utfästelser om innehållet eller riktigheten i materialet på sådana externa webbplatser. Du bör vidta försiktighetsåtgärder när du laddar ner filer från webbplatser för att skydda din dator mot virus och andra skadliga program. Moderna tillhandahåller länkar till externa webbplatser som en bekvämlighet för användare, och åtkomst till externa webbplatser som är länkade till denna webbplats sker på egen risk.

Framåtblickande uttalanden

Webbplatsen innehåller uttryckliga eller underförstådda framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Private Securities Litigation Reform Act av 1995, i dess ändrade lydelse, avsnitt 27A i Securities Act av 1933, i dess ändrade lydelse och avsnitt 21E i Securities Exchange Act av 1934, som är baserade på övertygelser och antaganden samt information som för närvarande är tillgänglig för Modernas ledning. Dessa uttalanden avser bland annat Modernas förväntningar avseende planer, mål, strategier, framtida verksamhets- eller ekonomiska resultat, affärsplaner och framtidsutsikter, samt förväntningar avseende kliniska prövningar, tidslinjer för utveckling, diskussioner med tillsynsmyndigheter, utvecklingsprogram, utvecklingskandidater och studieläkemedel under utveckling av Moderna och av Modernas strategiska samarbetspartner. I vissa fall kan framåtblickande uttalanden identifieras med terminologi som ”kan”, ”bör”, ”förväntar”, ”avser”, ”planerar”, ”förutser”, ”anser”, ”uppskattar”, ”förutspår”, ”potentiell”, ”fortsätta” eller dessa termer i nekande form eller annan jämförbar terminologi. Alla framåtblickande uttalanden innehåller emellertid inte dessa ord. Sådana uttalanden baseras på Modernas lednings aktuella förväntningar och är beroende av vissa faktorer, risker och osäkerheter som kan leda till att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från de som avses eller antyds i sådana uttalanden. Informationen som presenteras på webbplatsen anses vara aktuell från och med datumet för dess ursprungliga publicering. Framåtblickande uttalanden på denna webbplats utgör varken löften eller garantier och du bör inte fullt förlita dig på dem eftersom de innehåller kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som ligger utanför Modernas kontroll och som kan leda till att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från de som uttrycks eller antyds i dessa framåtblickande uttalanden. Moderna har inte för avsikt att uppdatera de framåtblickande uttalanden som visas på webbplatsen i samband med förändrade omständigheter eller andra förändringar, och sådana uttalanden är endast aktuella från och med det datum då de görs.

Observera att även om Modernas ansökningar till United States Securities and Exchange Commission finns tillgängliga på eller via internetlänkar som finns på webbplatsen, införlivas ingen information på webbplatsen, eller som är tillgänglig via webbplatsen, genom hänvisning och den anses heller inte vara en del av sådana ansökningar.

Uppdateringar

Moderna kan när som helst göra ändringar, korrigeringar och/eller förbättringar av informationen och av de produkter och program som beskrivs i sådan information utan föregående meddelande. Även om vi försöker uppdatera webbplatsen regelbundet så kan information, material och tjänster som tillhandahålls på eller via webbplatsen vara felaktiga, ofullständiga eller inaktuella och tillhandahålls i ”BEFINTLIGT SKICK” och ”ENLIGT TILLGÅNG”. Moderna har ingen skyldighet att uppdatera information som finns på webbplatsen och Moderna kommer inte att vara ansvarigt för underlåtenhet att uppdatera sådan information. Vi gör inga utfästelser om fullständigheten, riktigheten eller giltigheten för informationen på webbplatsen och vi har ingen skyldighet att uppdatera eller revidera sådan information som finns på webbplatsen, vare sig som resultat av ny information, framtida händelser eller omständigheter eller på annat sätt. Det är ditt ansvar att verifiera all information som finns på webbplatsen innan du förlitar dig på den.

Ansvarsfriskrivning gällande garantier

MODERNA, DESS DOTTERBOLAG OCH ANDRA NÄRSTÅENDE BOLAG OCH DERAS RESPEKTIVE TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA, OMBUD, LEVERANTÖRER, STRATEGISKA SAMARBETSPARTNER OCH LICENSGIVARE (SAMMANTAGET ”MODERNAS PARTER”) LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OCH GÖR INGA ÅTAGANDEN, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OM WEBBPLATSEN ELLER INFORMATIONEN (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, TIDSFRISTER, GILTIGHET, NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE MED INFORMATIONEN ELLER ATT RESULTATEN SOM KAN ERHÅLLAS GENOM ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA FELFRIA ELLER TILLFÖRLITLIGA.)

Ansvarsbegränsning

MODERNAS PARTER ÄR INTE ANSVARIGA FÖR DIREKTA, OFÖRUTSEDDA, FÖLJDMÄSSIGA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER STRAFFRÄTTSLIGA SKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ÅTKOMST TILL, ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS, ELLER NÅGRA SOM HELST FEL ELLER UTELÄMNANDEN I INFORMATIONEN INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING ANSVAR FÖR (I) FÖRLUST AV INKOMST ELLER INTÄKTER, (II) FÖRLUST AV AFFÄRER ELLER VERKSAMHETSAVBROTT, (III) FÖRLUST AV VINST ELLER KONTRAKT, (IV) FÖRLUST AV FÖRVÄNTADE BESPARINGAR, (V) FÖRLUST AV DATA, (VI) FÖRLUST AV GOODWILL, (VII) FÖRLORAD TID FÖR LEDNING ELLER KONTOR OCH (VIII) FÖR NÅGON ANNAN FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG, OAVSETT HUR DEN UPPSTÅR OCH OAKTAT OM DEN ORSAKAS AV BROTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE), AVTALSBROTT ELLER ANNAT, ÄVEN OM DESSA HADE KUNNAT FÖRUTSES. DESSUTOM SKA MODERNAS PARTER INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR INFORMATIONENS SANNINGSENLIGHET, RIKTIGHET ELLER FULLSTÄNDIGHET ELLER FÖR FEL, MISSTAG ELLER UTELÄMNANDEN DÄRI ELLER FÖR FÖRSENINGAR ELLER AVBROTT I DATA- ELLER INFORMATIONSÖVERFÖRINGEN OAVSETT ORSAK. DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN OCH INFORMATIONEN PÅ EGEN RISK.

MODERNAS PARTER GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN KOMMER ATT FUNGERA FELFRITT ELLER ATT WEBBPLATSEN, DESS SERVER ELLER INFORMATION ÄR FRIA FRÅN DATORVIRUS ELLER LIKNANDE INFEKTION ELLER FÖRSTÖRANDE FUNKTIONER. OM DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER INFORMATIONEN LEDER TILL BEHOV AV SERVICE ELLER ERSÄTTNING AV UTRUSTNING ELLER DATA SKA INGEN AV MODERNAS PARTER VARA ANSVARIGA FÖR DESSA KOSTNADER.

WEBBPLATSEN OCH INFORMATIONEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”ENLIGT TILLGÅNG” UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER. MODERNAS PARTER FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ÄGANDERÄTT, SÄLJBARHET, FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte friskrivning från eller uteslutande av vissa garantier eller begränsning eller uteslutande av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador. Därför kanske några av ovanstående undantag eller begränsningar inte gäller dig alternativt kan inte verkställas i ditt fall. Vi tar inte heller något ansvar för skador eller virus på din datorutrustning eller annan egendom till följd av din åtkomst till eller användning av informationen. Moderna förbehåller sig rätten att avbryta webbplatsens verksamhet när som helst utan föregående meddelande och utan ansvarsskyldighet.

Information som du lämnar till oss

Kommunikation eller material som du överför till oss via e-post eller på annat sätt, inklusive uppgifter, frågor, kommentarer, förslag eller liknande anses vara, och kommer att behandlas som, icke-konfidentiella och som icke-äganderättsskyddade och Moderna har ingen skyldighet av något slag med avseende på sådan information. Allt du överför eller publicerar blir Modernas egendom och kan användas av Moderna och dess dotterbolag, närstående bolag, strategiska samarbetspartner och externa tjänsteleverantörer för alla syften, inklusive men inte begränsat till reproduktion, utlämnande, överföring, publicering, sändning och inlägg. Moderna och dess dotterbolag, närstående bolag, strategiska samarbetspartner och externa tjänsteleverantörer är fria att använda, utan att ersätta dig, samtliga idéer, koncept, sakkunskap eller tekniker som ingår i kommunikation du skickar till webbplatsen för något som helst syfte inklusive, men inte begränsat till, forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter som använder eller införlivar sådan information. All information som du lämnar eller tillhandahåller på webbplatsen kan vara allmänt tillgänglig. Du ska skydda viktig och privat information. Moderna är inte ansvarigt för integritetsskydd avseende e-post eller annan information som överförs via internet eller något annat nätverk som du använder.

Globala produkter

Webbplatsen kan innehålla information om våra aktuella eller potentiella framtida globala produkter och tjänster, som inte alla finns tillgängliga på alla platser. En hänvisning till en produkt eller tjänst på webbplatsen innebär inte att en sådan produkt eller tjänst är eller kommer att bli tillgänglig där du befinner dig. De produkter som hänvisas till på denna webbplats kan vara föremål för olika regulatoriska krav, beroende på användarland. Följaktligen kan besökare meddelas att vissa delar av webbplatsen endast är avsedda för vissa typer av sakkunniga användare eller endast för användare i vissa länder. Du ska inte tolka något på webbplatsen som en kampanj eller annons för en produkt eller för användning av en produkt som inte är godkänd enligt lagar och förordningar i det land där du är bosatt.

Tillämplig lag

Du är ensam ansvarig för att säkerställa efterlevnad av lagarna i din jurisdiktion. Webbplatsen kan nås från alla delstater i USA och från andra länder runt om i världen. Dessa platser har lagar som kan skilja sig från dem som gäller för delstaten Massachusetts, USA, där Moderna har sitt säte. Genom att gå in på webbplatsen samtycker du och Moderna till att lagarna i Massachusetts ska gälla för alla tvister som baseras på, uppstår till följd av eller är relaterade till din användning av webbplatsen eller någon information som den innehåller, utan hänsyn till motstridiga lagbestämmelser. Med avseende på sådana tvister samtycker du och Moderna också till, och godkänner härmed, alla domstolar i Boston, Massachusetts, USA, för exklusiv behörighet och jurisdiktion.

Du ska följa alla gällande exportrestriktioner enligt alla tillämpliga exportkontrollagar och får inte exportera eller återexportera information till länder eller personer som är förbjudna enligt sådana exportkontrollagar. Om du befinner dig i ett land där sådan export är förbjuden, eller utgör en person eller enhet för vilken sådan export är förbjuden, får du inte ladda ner någon information. Du bär ensam ansvaret för att följa lagarna i din jurisdiktion avseende import, export eller återexport av informationen.

Informationen tillhandahålls med ”BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER”. Användning, duplicering eller utlämnande är enligt den amerikanska regeringen föremål för de begränsningarna som anges i 48 CFR 52.227-19 och 48 CFR 252.227-7013 ff. eller enligt senare version som ersätter dessa. Användning av webbplatsen eller informationen av den amerikanska regeringen utgör erkännande av våra äganderätter till webbplatsen och informationen.

Om någon bestämmelse i dessa villkor konstateras vara olaglig, ogiltig eller saknar juridisk giltighet av någon domstol med behörig jurisdiktion ska ogiltigheten eller avsaknaden av juridisk giltighet inte påverka giltigheten i de återstående bestämmelserna i dessa villkor, vilka ska förbli i full kraft och effekt. Modernas underlåtenhet att agera på eller genomdriva någon bestämmelse i dessa villkor ska inte tolkas som ett avstående från den bestämmelsen eller någon annan bestämmelse i villkoren. Inget avstående ska gälla mot Moderna om det inte görs skriftligen och det ska heller inte tolkas som ett avstående i någon annan eller efterföljande instans. Med undantag för vad som uttryckligen överenskommits mellan Moderna och dig skriftligen utgör dessa villkor det fullständiga avtalet mellan dig och Moderna med avseende på ämnet och ersätter alla tidigare eller samtida avtal, vare sig skriftliga eller muntliga, mellan parterna med avseende på ämnet. Avsnittsrubrikerna är endast avsedda för tydlighet och har ingen juridisk vikt. Moderna kan överlåta sin äganderätt, kontroll eller andra rättigheter till andra parter när som helst utan att meddela dig.

Dessa villkor gäller till förmån för våra efterträdare, övertagare, licensinnehavare och innehavare av underlicenser.

Kontakta Moderna

    © 2023 Moderna, Inc.

    SE-COV-2100001 03/2022