skip-to-main

Spikevax (ก่อนหน้านี้คือวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ Moderna)

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Moderna

มีผลบังคับใช้วันที่ 22 มกราคม 2564

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Moderna อย่างละเอียดก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้เป็นของและดําเนินการโดยบริษัท Moderna, Inc. (“Modulara”, “เรา”, “ของเรา” หรือ “เรา”) เอกสารบนเว็บไซต์ของเรา (“เว็บไซต์ ” หรือ “ไซต์”) จัดทําขึ้นโดย Moderna เพื่อเป็นบริการสําหรับลูกค้าของเราและสาธารณชนทั่วไป และจะต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น

Moderna เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและผู้ที่โทรไปยังศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของเรา และเราตระหนักถึงความสําคัญของการทําตามขั้นตอนเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ที่เรารวบรวมเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์และผู้ที่โทรไปยังศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของเรา วิธีการที่เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และบุคคลที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลนั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังอธิบายถึง (1) มาตรการที่เราใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม และ (2) สิทธิและสิทธิพิเศษของคุณที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อยกเว้น นโยบายนี้กล่าวถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้และศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของเราเท่านั้น แต่ไม่ได้อธิบายถึงวิธีที่เราอาจเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาแบบออฟไลน์ในรูปแบบอื่น ๆ และไม่ได้จัดการหรือควบคุมหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ (รวมถึงเว็บไซต์ที่เราเชื่อมโยง) ซึ่งอาจมีนโยบายของตนเอง เราสนับสนุนให้ผู้ใช้เว็บไซต์ของเราตระหนักเมื่อผู้ใช้เว็บไซต์ออกจากเว็บไซต์ของเราและสนับสนุนให้อ่านข้อความความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์และทุกเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าเยี่ยมชมที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ไม่ได้ร้องขอที่คุณให้กับเราอาจถือว่าไม่เป็นความลับ และ Moderna จะมีอิสระในการทําซ้ำ ใช้ เปิดเผย และแจกจ่ายข้อมูลที่ไม่ได้ร้องขอดังกล่าวไปยังผู้อื่นโดยไม่มีการอนุญาต การชดเชย ข้อจํากัด หรืออำนาจที่ได้รับมอบ โดยมีเงื่อนไขว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ภายในข้อมูลที่ไม่ได้ร้องขอดังกล่าวจะต้องได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และกฎหมายที่บังคับใช้

เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณยอมรับข้อกําหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้งาน หากคุณไม่ยอมรับข้อกําหนดเหล่านี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ของเรา

บทนำ

ข้อมูลส่วนบุคคล” คือข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุหรือติดต่อคุณได้ เช่น รายละเอียดการติดต่อของคุณ รวมถึงชื่อของคุณ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล ประเทศ และหมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลอื่นใดที่อาจระบุไว้ในประวัติย่อของคุณในกรณีที่คุณส่งใบสมัครงานมายัง Moderna ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา และ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเราหรืออุปกรณ์ของคุณที่อาจถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ รวมถึงการใช้คุกกี้ เว็บบีคอนและเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ

เราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้และสอดคล้องกับหลักการดังต่อไปนี้:

 • เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรม และในลักษณะที่โปร่งใส

 • เราจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง ชัดเจน และถูกต้องตามกฎหมาย และเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลแต่เดิมเท่านั้น

 • เราจะจํากัดการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จําเป็นต่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว

 • เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อดำเนินการให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกต้องและมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอเมื่อจําเป็น

 • เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ไม่เกินความจําเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการประมวลผลในลักษณะที่ทำให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมเท่านั้น

การปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราจะอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลยืนยันใด ๆ เกี่ยวกับตัวคุณ หากคุณเลือกที่จะส่งข้อมูลของคุณผ่านคุณลักษณะ “เข้าร่วมรายการส่งจดหมายของเรา” หรือ “ติดต่อเรา ” บนเว็บไซต์ของเรา หรือหากคุณสมัครงานกับ Moderna ผ่านทางส่วน “อาชีพ” ของเว็บไซต์ของเรา เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล ตําแหน่งงาน ชื่อบริษัท ประเทศ ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในงานของคุณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน คุณไม่จําเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่ Moderna แต่ความสามารถของคุณในการใช้เว็บไซต์ของเราหรือคุณลักษณะของเว็บไซต์และความสามารถของคุณในการสมัครงานอาจถูกจํากัดหากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลดังกล่าว

หากคุณโทรติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์แห่งใดแห่งหนึ่งของเรา เราอาจขอให้คุณแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ประเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลในการโทรของคุณ [เราอาจประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพหากเกี่ยวข้องกับการโทรของคุณ]

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และการโต้ตอบของคุณกับอีเมลของเราที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้หรือวิธีการอัตโนมัติอื่น ๆ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเราหรือเปิดอีเมลจากเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์หรือข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณกับอีเมลของเราโดยอัตโนมัติ (เช่น เมื่อได้รับและอ่านอีเมล) รวมถึงผ่านการใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ (“ข้อมูลอัตโนมัติ”) ข้อมูลอัตโนมัติอาจรวมถึงข้อมูลอุปกรณ์ เช่น ที่อยู่ IP ตัวระบุอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการ ตลอดจนข้อมูลการใช้งาน เช่น เวลาและระยะเวลาการใช้งาน การโต้ตอบกับเนื้อหา ข้อมูลที่จัดเก็บในคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ตามระเบียบของสหภาพยุโรป 2016/679 ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูล (“GDPR”) ข้อมูลอัตโนมัติถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล และเราจะปฏิบัติต่อข้อมูลอัตโนมัติดังกล่าวเสมือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

คุกกี้ ” คือไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์ใส่ไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตน ไฟล์เหล่านี้ใช้สําหรับการลงทะเบียนเว็บไซต์และสําหรับการปรับการเข้าชมเว็บไซต์ของเราในครั้งต่อไปของคุณตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุกกี้จะจดจําภาษาและแสดงผลที่คุณต้องการ คุกกี้ไม่สามารถอ่านข้อมูลจากฮาร์ดไดรฟ์ของคุณได้

เราใช้คุกกี้ต่อไปนี้บนเว็บไซต์ของเรา:

 • คุกกี้ที่จําเป็นอย่างเคร่งครัด คุกกี้เหล่านี้เป็นคุกกี้ที่จําเป็นต้องมีสําหรับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ทำให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีผู้สมัครงานของคุณได้

 • คุกกี้ฟังก์ชันการทํางาน คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อจดจําคุณเมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซต์ของเราและเพื่อฝังฟังก์ชันการทํางานจากบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งทำให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาของเราให้เหมาะกับคุณ จดจําการตั้งค่าของคุณ (เช่น ตัวเลือกภาษาของคุณ) และรวมบริการที่เป็นประโยชน์ที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามให้บริการไว้ในเว็บไซต์ของเรา

 • คุกกี้การวิเคราะห์ เราใช้แพลตฟอร์ม Google Analytics เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์บางอย่างเพื่อช่วยให้เราเข้าใจกิจกรรมบนเว็บไซต์ของเราได้ดีขึ้น ตลอดจนเพื่อปรับปรุงบริการของเราและคุณภาพของเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลนี้รวมถึงที่อยู่ IP คําขอเพจ เว็บไซต์หรือโฆษณาที่อ้างอิง ระบบปฏิบัติการและเบราว์เซอร์ ตลอดจนเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา เราได้รับข้อมูลนี้ในรูปแบบรวม เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ของเราอย่างไร วัดประสิทธิภาพของการโฆษณาของเราบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เยี่ยมชมของเรา สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics โปรดไปที่ www.google.com/policies/privacy/partners/

คุณสามารถปฏิเสธหรือยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยการเปิดใช้งานการตั้งค่าคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ เมนู “วิธีใช้” ในเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งานคุกกี้ หรือคุณสามารถไปที่ http://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/ เมื่อไม่ยอมรับคุกกี้ คุณลักษณะบางอย่างในเว็บไซต์ของเราอาจทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพ และคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบางอย่างบนเว็บไซต์นี้ได้

ข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลที่มีในสาธารณะและในเชิงพาณิชย์ตามที่กฎหมายอนุญาต ซึ่งเราอาจรวมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่เราได้รับจากคุณหรือเกี่ยวกับคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณสมัครงานกับ Moderna ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เราอาจดูโปรไฟล์ LinkedIn ของคุณ

ข้อมูลรวม เราอาจรวบรวมและ/หรือไม่ระบุตัวตนของข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราเก็บรวบรวม เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวตนของบุคคลเฉพาะรายได้อีกต่อไป เราอาจใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ประวัติและสถิติและการวางแผนธุรกิจโดยไม่มีข้อจํากัด

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่จําเป็นสําหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในฐานะบริษัท รวมถึงการจัดการ ส่งเสริม และปรับปรุงธุรกิจของเรา และจัดการความเสี่ยงของเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ:

 • ให้ข้อมูลที่คุณร้องขอและ/หรือตอบคําถามของคุณที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล และ/หรือโทรศัพท์

 • อํานวยความสะดวกในกิจกรรมการสรรหาบุคลากรของเรา (เช่น การประมวลผลใบสมัครงาน การประเมินคุณในฐานะผู้สมัครงานสําหรับกิจกรรมการจ้างงาน และการตรวจสอบสถิติการสรรหาบุคลากรของเรา)

 • วิเคราะห์และปรับปรุงการสื่อสารและกลยุทธ์ของเรา (รวมถึงการระบุเมื่อมีการได้รับอีเมลที่ส่งถึงคุณและมีการอ่านแล้ว)

 • ปรับแต่งเนื้อหาที่เราแสดงบนเว็บไซต์ของเรา

 • ป้องกัน ระบุ ตรวจสอบ และตอบสนองต่อการฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (เช่น เหตุการณ์การแฮ็กข้อมูลหรือการใช้เว็บไซต์ของเราในทางที่ผิด) ตลอดจนการเรียกร้องสิทธิ์และความรับผิดอื่น ๆ

 • ช่วยให้เราปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือตามระเบียบข้อบังคับของเรา หรือข้อผูกพันตามสัญญาของเราต่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้รับจ้างของรัฐบาล

 • รักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของเว็บไซต์ และ

 • สื่อสารกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ซึ่งเห็นได้ชัดจากสถานการณ์หรือเกี่ยวกับสิ่งที่เราแจ้งให้คุณทราบเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ

ข้อผูกพันทางกฎหมาย

 • ยกฎหมายหรือข้อบังคับอาจกำหนดให้เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับคุณ ตัวอย่างเช่น เราอาจจําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ประโยชน์ต่อสาธารณะ

 • นอกจากนี้ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทําการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์สาธารณะ

ความยินยอมของคุณ

เราอาจขอความยินยอมแยกต่างหากจากคุณเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ของเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเลือกที่จะรับข่าวและการอัปเดตจากเรา หรือเพื่อการใช้คุกกี้ที่ไม่จําเป็น

หากเราขอความยินยอมจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อในภายหลังโดยการติดต่อเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วน “สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ” ด้านล่าง

[ข้อมูลด้านสุขภาพ

ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เรายังตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีพื้นฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายเพิ่มเติมตามที่ GDPR กําหนด ซึ่งมักเนื่องมาจากเราจําเป็นต้องทําเช่นนั้นด้วยเหตุผลของประโยชน์ต่อสาธารณะในด้านสาธารณสุขหรือเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์]

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่ขาย แบ่งปัน หรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่สาม ยกเว้นตามที่กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

บริษัทในเครือและผู้ให้บริการ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบริษัทในเครืออื่น ๆ ของ Moderna ทั่วโลกที่ตกลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นอกจากนี้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการที่ดําเนินการสําหรับหรือในนามของเราเพื่อการประมวลผลเพิ่มเติม เช่น การประเมินประโยชน์ของเว็บไซต์นี้ การจัดการข้อมูล การสนับสนุนทางเทคนิค หรือการวิเคราะห์ข้อมูลการสรรหาบุคลากร ผู้ให้บริการเหล่านี้ทําสัญญากับเราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่เดิมหรืออาจถูกประมวลผลตามกฎหมาย ไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามอื่น ๆ และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามอื่น ๆ ยกเว้นตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่เราอนุญาตหรือตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัท นอกจากนี้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณไปยังบุคคลที่สามโดยเป็นส่วนหนึ่งของการทําธุรกรรมทางธุรกิจขององค์กร เช่น การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร การร่วมลงทุน การจัดหาเงินทุน หรือการขายสินทรัพย์ของเรา

ฝ่ายอื่น ๆ เมื่อกฎหมายที่บังคับใช้กําหนดไว้หรือตามความจําเป็นเพื่อปกป้อง Moderna เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สามเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ หรือเพื่อป้องกันการฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (เช่น การตอบสนองต่อเหตุการณ์การแฮ็กข้อมูลหรือการใช้เว็บไซต์ของเราในทางที่ผิด) และการเรียกร้องสิทธิ์และความรับผิดอื่น ๆ

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม การถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่น ๆ ประเทศเหล่านั้นอาจไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลเหมือนกับประเทศซึ่งเป็นที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

บุคคลในเขตเศรษฐกิจยุโรปและสหราชอาณาจักรเท่านั้น

Moderna ในสหรัฐอเมริกาจะทําหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลและจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยการกําหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลตาม GDPR โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของ Aquia รวมทั้งภายในและภายนอกสหภาพยุโรป เราจัดให้มีศูนย์บริการทางโทรศัพท์เฉพาะสําหรับบุคคลในเขตเศรษฐกิจยุโรปและสหราชอาณาจักร เพื่อให้สามารถจัดการกับการโทรของคุณในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสหราชอาณาจักรได้ ก่อนที่จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสหราชอาณาจักร เราจะดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองในระดับเดียวกันกับภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ภายในเขตเศรษฐกิจยุโรปและสหราชอาณาจักร สําหรับการถ่ายโอนข้อมูลนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสหราชอาณาจักร เราใช้มาตรการป้องกันที่เกี่ยวข้อง (หากจําเป็น) รวมถึงข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรป คุณสามารถขอรับสําเนาของมาตรการเหล่านี้ได้โดยติดต่อเราตามที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ด้านล่าง

สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ

คุณอาจมีสิทธิ์บางประการในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านหรือขอให้มีการจํากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และร้องขอการเข้าถึง การแก้ไข การลบ และการเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการที่กฎหมายกําหนดไว้ หากคุณต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หรือหากคุณต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อเราที่:

Moderna, Inc.
200 Technology Square
Cambridge, MA 02139
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Privacy@modernatx.com
บุคคลในเขตเศรษฐกิจยุโรปและสหราชอาณาจักร: EUprivacy@modernatx.com

เราจะพยายามให้ข้อมูลที่ร้องขอใด ๆ และทําการเปลี่ยนแปลงที่ร้องขอในขอบเขตที่กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ กําหนดและอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เราจะพยายามตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุดเพื่อแจ้งผลคําร้องของคุณ

คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้องได้ หากคุณพิจารณาว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้ รายละเอียดสำหรับการติดต่อหน่วยงานกํากับดูแลของสหภาพยุโรปทั้งหมดสามารถดูได้ที่นี่

การรักษาความปลอดภัยข้อมูล

Moderna ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยในเชิงการบริหารจัดการ ทางเทคนิค เกี่ยวกับบุคลากร และทางกายภาพที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของเราไม่ให้สูญหาย ถูกโจรกรรม และการใช้งาน การเปิดเผย หรือการดัดแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต แน่นอนว่าแม้จะมีมาตรการเหล่านี้ เราก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบของเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ และฐานข้อมูลที่เราดําเนินการหรือดําเนินการในนามของเราได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อีเมลที่ส่งไปยังหรือจากเว็บไซต์ดังกล่าวอาจไม่ปลอดภัย ดังนั้น คุณควรระมัดระวังเป็นพิเศษในการตัดสินใจว่าคุณจะส่งข้อมูลใดมาให้เราทางอีเมล โปรดระลึกสิ่งนี้ไว้เสมอเมื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใด ๆ แก่เราผ่านทางเว็บไซต์

การเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้โดย Moderna นานเท่าที่จําเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมมาเท่านั้น โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล ความสัมพันธ์ทางสัญญาใด ๆ ที่กํากับดูแลการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อผูกพันทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของเรา จากนั้นเราจะทําลายหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้

การสื่อสารทางอีเมล

ในกรณีที่เราติดต่อคุณ รวมทั้งทางอีเมล เราจะให้วิธีการแก่คุณในการปฏิเสธการเข้าร่วมหรือเลือกที่จะรับการสื่อสารเพิ่มเติมตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนด ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกรับการอัปเดตอีเมลเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของ Moderna หรือเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับสุขภาพ (เช่น เพื่อรับการอัปเดตอีเมลเกี่ยวกับ methylmalonic acidemia (MMA) จาก Moderna) โดยการกรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ “เข้าร่วมรายการส่งจดหมายของเรา” ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของเรา หากเมื่อใดก็ตามในภายหลังคุณตัดสินใจที่จะไม่รับการติดต่อสื่อสารทางอีเมลจากเราอีกต่อไป คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับข่าวสารจากรายชื่อผู้ติดต่อดังกล่าวได้โดยใช้ลิงก์ “ยกเลิกการสมัครรับข่าวสาร” ที่เกี่ยวข้องภายในช่องทางการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง หรือส่งอีเมลหาเราที่มีชื่อว่า “ยกเลิกการสมัครรับข่าวสารจากการอัปเดตอีเมล” ที่ privacy@modernatx.com  หรือ EUprivacy@modernatx.com

นโยบายสําหรับเด็กของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็ก เนื้อหาและบริการของเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีจุดประสงค์หรือออกแบบมาเพื่อดึงดูดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ควรส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ Moderna ผ่านทางเว็บไซต์โดยผู้เข้าชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือเกี่ยวกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ในกรณีที่เราทราบว่าผู้ใช้เว็บไซต์ของเรามีอายุต่ำกว่า 18 ปี และได้อาสาที่จะมอบข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ หรือบุคลากรทางการแพทย์ได้อาสาที่จะมอบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ได้รับการระบุว่ามีอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยปราศจากความยินยอมที่ได้รับหรืออนุญาตจากผู้ปกครองของเด็กดังกล่าว เราจะพยายามลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยทันทีเมื่อมีการแจ้งหรือร้องขอที่เกี่ยวข้อง

ประกาศแจ้งห้ามติดตามของ CalOPPA

เราไม่ได้ติดตามผู้ใช้เว็บไซต์ของเราเมื่อเวลาผ่านไปและในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ดังนั้นเราจึงไม่ตอบสนองต่อสัญญาณห้ามติดตาม (Do Not Track, DNT) Moderna ไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้ของเราบนเว็บไซต์ของเราโดยตรง เช่น ผ่านการใช้โฆษณาของบุคคลที่สาม

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เพื่อความสะดวกสําหรับผู้เยี่ยมชมของเรา เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราเชื่อว่าอาจให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ลิงก์เหล่านั้นอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่อาจให้บริการแก่เรา โปรดทราบว่า Moderna จะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าวและไม่สามารถรับประกันมาตรฐานความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าว เราสนับสนุนให้ผู้ใช้ของเราตระหนักเมื่อผู้ใช้เว็บไซต์ออกจากเว็บไซต์ของเราและสนับสนุนให้อ่านข้อความความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์และทุกเว็บไซต์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ คําแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ของเราเท่านั้น และไม่ใช้กับเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ Moderna ที่เชื่อมโยงใด ๆ

การแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลที่ปรับปรุง หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไว้บนเว็บไซต์ของเรา หากเราทําการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะปรับปรุงวันที่ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือข้อกังวลเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของเว็บไซต์นี้ หรือการติดต่อของคุณกับเว็บไซต์นี้ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวโดยทั่วไป โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@modernatx.com  หรือติดต่อเราเป็นลายลักษณ์อักษรที่:

Moderna, Inc.
เรียน: Legal Department
200 Technology Square
Cambridge, MA 02139
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ติดต่อ Moderna

8.00 - 17.00 น. ตามเขตเวลา ICT – วันจันทร์ - ศุกร์
APACmedinfo@modernatx.com

  © 2023 Moderna, Inc.

  TH-COV-2200001 06/2022