skip-to-main

Spikevax (ก่อนหน้านี้คือวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ Moderna)

ข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้งานของ Moderna

มีผลบังคับใช้วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

โปรดอ่านข้อกําหนดเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

ข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ (“ข้อกําหนด”) อธิบายข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดําเนินการโดย (“Moderna”, “เรา", “ของเรา” และ “เรา”) และอยู่ที่ www.modernatx.com (“เว็บไซต์”) เราเป็นบริษัทในรัฐเดลาแวร์และมีสํานักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 200 Technology Square, Cambridge, MA 02139 การใช้งานหรือการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์อยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในข้อกําหนดเหล่านี้ การเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์แสดงว่าคุณยอมรับว่า คุณได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อกําหนดเหล่านี้ และรับทราบว่าข้อตกลงก่อนหน้านี้ใด ๆ เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ระหว่างคุณกับ Moderna นั้นถูกแทนที่และไม่มีการบังคับใช้หรือมีผลบังคับใช้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกําหนดเหล่านี้ โปรดอย่าเข้าหรือใช้เว็บไซต์ โดยการใช้เว็บไซต์ คุณรับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี

คุณเข้าใจและตกลงว่าเราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณสามารถอ่านสําเนาข้อกําหนดเหล่านี้ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันได้ตลอดเวลาโดยเลือกลิงก์ “ข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้งาน” บนเว็บไซต์ Moderna อาจแก้ไขข้อกําหนดเหล่านี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้เว็บไซต์หลังจากวันที่ดังกล่าวจะถือว่าคุณยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขดังกล่าว หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีต่อข้อกําหนดเหล่านี้ วิธีการแก้ไขเพียงวิธีเดียวของคุณคือการหยุดการเข้าถึง เรียกดู และใช้งานเว็บไซต์

นอกจากนี้ การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณยังอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Moderna ซึ่งอยู่ที่ www.modernatx.com/privacy-policyข้อกําหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้รวมอยู่ในที่นี้โดยการอ้างอิง

การใช้ข้อมูล

คุณสามารถเรียกดู เข้าถึง ดาวน์โหลด หรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ได้อย่างอิสระ รวมทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และซอฟต์แวร์ ("ข้อมูล") สําหรับการใช้งานชั่วคราวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเอง คุณไม่มีสิทธิ์ในข้อมูลหรือต่อข้อมูล และคุณจะไม่ใช้ คัดลอก หรือแสดงข้อมูล เว้นแต่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกําหนดเหล่านี้ ไม่อนุญาตให้นําไปใช้อื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน เราอาจเป็นเจ้าของข้อมูล หรือบางส่วนของข้อมูลดังกล่าวที่เราอาจได้รับผ่านข้อตกลงที่เรามีกับบุคคลที่สาม ข้อมูลได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ การใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่น ๆ คุณไม่สามารถขาย ถ่ายโอน โอน ออกใบอนุญาต ออกใบอนุญาตช่วง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือผลิตซ้ำ แสดง ทำการเผยแพร่ต่อสาธารณะ สร้างฉบับอนุพันธ์ กระจาย ส่งผ่าน ใช้งานซ้ำ โพสต์ซ้ำ หรือใช้ข้อมูลในลักษณะอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือข้อมูลจากเว็บไซต์ (ก) ในลักษณะใดก็ตามที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระดับประเทศหรือระดับนานาชาติที่บังคับใช้ (ข) ในลักษณะใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือฉ้อฉล หรือมีวัตถุประสงค์หรือผลกระทบที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการฉ้อโกง (ค) เพื่อส่ง หรือดําเนินการส่ง การโฆษณาหรือสื่อส่งเสริมการขายที่ไม่ได้ร้องขอหรือไม่ได้รับอนุญาต หรือการเรียกร้องในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน (สแปม) หรือ (ง) เพื่อพยายามเข้าถึงระบบของเราหรือเครือข่ายของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามใช้หรือโพสต์ข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์อื่น ๆ หรือในสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยชัดแจ้ง หากคุณทำผิดต่อส่วนใดของข้อกําหนดเหล่านี้ สิทธิในการเข้าถึงและ/หรือใช้ข้อมูลและเว็บไซต์จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติและคุณจะต้องทําลายสําเนาใด ๆ ที่คุณทําจากข้อมูลนั้นทันที เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอน แก้ไข หรือแก้ไขเว็บไซต์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุผลใด ๆ ที่เว็บไซต์ของเราไม่พร้อมให้บริการไม่ว่าในเวลาใดหรือในระยะเวลาใดก็ตาม ไม่มีข้อความใดในเว็บไซต์นี้ที่ถือว่าเป็นคําเชิญให้ลงทุนหรือซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ใน Moderna

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

คุณต้องเก็บรักษาและทําซ้ำประกาศลิขสิทธิ์หรือประกาศกรรมสิทธิ์อื่น ๆ แต่ละฉบับและทุกฉบับที่อยู่ในข้อมูลต้นฉบับบนสําเนาใด ๆ ที่คุณทํากับข้อมูลหรือในข้อมูลใด ๆ ที่คุณดาวน์โหลด สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์และในข้อมูลเป็นของ Moderna บริษัทในเครือของเรา หรือพันธมิตรภายนอกของเรา คุณควรสันนิษฐานว่าทุกอย่างที่คุณเห็นหรืออ่านบนเว็บไซต์มีลิขสิทธิ์ เว้นแต่จะมีหมายเหตุไว้เป็นอย่างอื่นและไม่สามารถนําไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ยกเว้นตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดเหล่านี้หรือในข้อความบนเว็บไซต์ ไม่มีลิงก์ใดไปยังเว็บไซต์ที่สามารถรวมอยู่ในบนเว็บไซต์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน ไม่มีการให้หรือให้สิทธิในข้อมูล หรือลิขสิทธิ์ของ Moderna หรือของบุคคลอื่นใดแก่คุณ ยกเว้นการอนุญาตที่จํากัดก่อนหน้านี้

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ของ Moderna (“เครื่องหมายการค้าของ Moderna”) ที่ใช้และแสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนของ Moderna หรือบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือ ชื่อบริษัท ผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของ (“เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม” และรวมกับเครื่องหมายการค้าของ Moderna “เครื่องหมายการค้า”) ไม่มีเนื้อหาใดบนเว็บไซต์หรือในเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะถูกตีความว่าเป็นการให้การอนุญาตหรือสิทธิใด ๆ โดยนัยโดยปริยาย โดยกฎหมายปิดปาก หรือในลักษณะอื่นใดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยภายใต้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Moderna เฉพาะสําหรับแต่ละกรณีหรือทุกกรณี ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ Moderna หรือบุคคลที่สามใด ๆ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Moderna หรือบุคคลที่สาม หรือในลักษณะใด ๆ (โดยใช้ดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์) ที่อาจสร้างความเสียหายต่อค่าความนิยมใด ๆ ในเครื่องหมายการค้า ลิงก์ไปยังเว็บไซต์จากเว็บไซต์อื่นควรเป็นข้อความเท่านั้น และห้ามใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ เป็นส่วนหนึ่งของลิงก์ไปยังหรือจากเว็บไซต์ใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Moderna ก่อน ค่าความนิยมทั้งหมดที่เกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้าของ Moderna จะมีผลบังคับต่อผลประโยชน์ของ Moderna

องค์ประกอบบางอย่างของเว็บไซต์จะได้รับการคุ้มครองโดยเครื่องหมายรูปลักษณ์ (trade dress) เครื่องหมายการค้า การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และกฎหมายอื่น ๆ ของสหรัฐอเมริกา รัฐ รัฐบาลกลาง และระหว่างประเทศ และไม่สามารถคัดลอกหรือเลียนแบบทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการใช้กรอบหรือกระจก ห้ามส่งข้อมูลใด ๆ ซ้ำโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจาก Moderna สําหรับแต่ละและทุกกรณี

คําแนะนําทางการแพทย์

เนื้อหาบนเว็บไซต์มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสาระสําคัญที่ครอบคลุม Moderna ไม่ได้ประกอบเวชปฏิบัติโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้คําแนะนําทางการแพทย์ หรือแจกจ่ายบริการทางการแพทย์ผ่านทางเว็บไซต์ และไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์ที่มีเจตนาเพื่อเป็นคําแนะนําสําหรับการวินิจฉัยหรือการรักษาทางการแพทย์ ไม่ควรถือว่าข้อมูลใด ๆ ที่ให้นั้นครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่ควรนําไปอ้างอิงเพื่อแนะนําพื้นฐานการวินิจฉัยหรือคอร์สการรักษาสําหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ไม่ควรอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์เพื่อการตัดสินใจส่วนตัว การตัดสินใจทางการแพทย์ การตัดสินใจทางกฎหมาย การตัดสินใจทางเทคนิค หรือการตัดสินใจทางการเงิน ไม่ควรใช้ข้อมูลดังกล่าวแทนพบ การโทร การให้คําปรึกษา หรือคําแนะนําจากแพทย์ของคุณ หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอื่น ๆ หากคุณมีคําถามใด ๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณ หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอื่น ๆ ทันที

ลิงก์

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ดําเนินการโดยบุคคลอื่น (“เว็บไซต์ภายนอก”) เว็บไซต์ภายนอกไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Moderna และ Moderna จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่มีอยู่ในไซต์ภายนอกใด ๆ ลิงก์ดังกล่าวไม่ได้แสดงนัยถึงการอ้างอิงหรือการรับรองเนื้อหาของ Moderna บนไซต์ภายนอกหรือนิติบุคคล รายการหรือบริการอื่นใด และ Moderna ปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดเกี่ยวกับการเข้าถึงไซต์ภายนอกของคุณ เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ภายนอกที่เชื่อมโยงใด ๆ และไม่รับรองเนื้อหาหรือความถูกต้องของเนื้อหาใด ๆ บนไซต์ภายนอกดังกล่าว คุณควรระมัดระวังเมื่อดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์ทั้งหมดเพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากไวรัสและโปรแกรมทําลายล้างอื่น ๆ Moderna ให้ลิงก์ไปยังไซต์ภายนอกเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ และการเข้าถึงไซต์ภายนอกใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

เว็บไซต์มีข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยภายในความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ตามที่มีการแก้ไข มาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 2476 ตามที่มีการแก้ไข และมาตรา 21E ของกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ปี 2477 ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อและสมมติฐานและข้อมูลปัจจุบันที่มีสําหรับฝ่ายบริหารของ Moderna ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความคาดหวังของ Moderna เกี่ยวกับแผนงาน วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลการดําเนินงานหรือการเงินในอนาคต แผนธุรกิจและการคาดการณ์เกี่ยวกับการวิจัยทางคลินิก กำหนดเวลาในการพัฒนา การหารือกับหน่วยงานกํากับดูแล โครงการพัฒนา สิ่งที่พัฒนา และยาวิจัยภายใต้การพัฒนาโดย Moderna และผู้ประสานงานเชิงกลยุทธ์ของ Moderna ในบางกรณี ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตสามารถระบุได้ด้วยคําศัพท์ เช่น “อาจ” “ควร” “คาดว่า” “เจตนา” “แผน” “คาดการณ์” “เชื่อว่า” “ประมาณการ” “ทำนาย” “เป็นไปได้” “ดําเนินการต่อ” หรือเชิงลบของคําศัพท์เหล่านี้หรือคําศัพท์อื่น ๆ ที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ แม้ว่าข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตจะไม่ได้มีคําเหล่านี้ทั้งหมดก็ตาม ข้อความดังกล่าวขึ้นอยู่กับความคาดหวังในปัจจุบันของฝ่ายบริหารของ Moderna และอยู่ภายใต้ปัจจัย ความเสี่ยง และความไม่แน่นอนบางอย่างที่อาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญจากสิ่งที่อ้างถึงหรือบอกเป็นนัยในข้อความดังกล่าว ข้อมูลที่นําเสนอบนเว็บไซต์เชื่อว่าเป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่เผยแพร่ต้นฉบับ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าบนเว็บไซต์นี้ไม่ใช่สัญญาหรือการรับประกัน และคุณก็ไม่ควรอิงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มากเกินไป เนื่องจากข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ ที่ทราบและไม่รู้จัก ซึ่งหลายปัจจัยอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Moderna และอาจทําให้เกิดผลลัพธ์ที่แท้จริงที่แตกต่างจากสิ่งที่แสดงออกหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้ Moderna ไม่มีเจตนาที่จะปรับปรุงข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือสถานการณ์อื่นใด และข้อความดังกล่าวเป็นข้อมูลปัจจุบันเฉพาะในวันที่จัดทําเท่านั้น

โปรดทราบว่าในขณะที่การยื่นของ Moderna กับคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาจะมีอยู่บนหรือผ่านลิงก์อินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ในเว็บไซต์ แต่ไม่มีข้อมูลอยู่ในหรืออยู่บนเว็บไซต์โดยการอ้างอิงในหรือถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการยื่นดังกล่าว

ข้อมูลที่ปรับปรุง

Modela อาจทําการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือปรับปรุงข้อมูล รวมถึงผลิตภัณฑ์และโปรแกรมที่อธิบายไว้ในข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้ว่าเราจะพยายามปรับปรุงเว็บไซต์เป็นระยะ ๆ แต่ข้อมูล เนื้อหา และบริการที่จัดหาให้บนหรือผ่านเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือล้าสมัยในบางครั้ง และให้บริการบนพื้นฐาน “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” Moderna ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ และ Moderna จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว เราไม่รับรองถึงความสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือสกุลเงินของข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ และเราไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ เป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ก่อนที่จะอิงข้อมูลดังกล่าว

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบของการรับรอง

MODERNA บริษัทสาขาและบริษัทในเครืออื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ ผู้ประสานงานเชิงกลยุทธ์ และผู้ออกใบอนุญาต (รวมเรียกว่า “ฝ่าย MODERNA“) ไม่ขอรับประกันหรือรับรอง และไม่ให้การดําเนินการใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือข้อมูล (รวมถึง โดยไม่มีข้อจํากัด การดำเนินการในเวลาที่เหมาะสม การตรวจสอบว่าเป็นปัจจุบัน ความแม่นยํา ความสมบูรณ์หรือความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือน่าเชื่อถือ)

ข้อจํากัดความรับผิด

ฝ่าย MODERNA จะไม่รับผิดต่อค่าเสียหายโดยตรง โดยบังเอิญ ผลที่ตามมา ทางอ้อม ความเสียหายพิเศษหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึง การใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้ หรือข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในข้อมูล รวมถึง โดยไม่เป็นการจํากัดความรับผิดใด ๆ สําหรับ (1) การสูญเสียรายได้หรือรายได้ (2) การสูญเสียธุรกิจหรือการหยุดชะงักของธุรกิจ (3) การสูญเสียผลกําไรหรือสัญญา (4) การสูญเสียเงินออมที่คาดการณ์ไว้ (5) การสูญเสียข้อมูล (6) การสูญเสียค่าความนิยม (7) การจัดการที่สูญเปล่าหรือเวลาทํางาน และ (8) สําหรับความสูญเสียหรือความเสียหายอื่นใด จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามและไม่ว่าจะเกิดจากการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การทำผิดสัญญาหรืออื่น ๆ แม้ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้ นอกจากนี้ ฝ่าย MODERNA จะไม่ต้องรับผิดต่อความจริง ความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของข้อมูล สําหรับข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาด หรือการละเว้นในนั้น หรือสําหรับความล่าช้าหรือการขัดจังหวะของข้อมูลหรือกระแสข้อมูลจากสาเหตุใดก็ตาม คุณใช้งานเว็บไซต์และข้อมูลด้วยความเสี่ยงของคุณเอง

ฝ่าย MODERNA ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะดําเนินงานโดยปราศจากข้อผิดพลาด หรือไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ หรือข้อมูลจะปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือการปนเปื้อนที่คล้ายคลึงกัน หรือคุณลักษณะการทําลาย หากการใช้เว็บไซต์หรือข้อมูลของคุณส่งผลให้เกิดความต้องการบริการหรือเปลี่ยนอุปกรณ์หรือข้อมูล ฝ่าย MODERNA จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านั้น

เว็บไซต์และข้อมูลมีให้ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" โดยที่ไม่มีการรับประกันใด ๆ ฝ่าย MODERNA ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการรับประกันกรรมสิทธิ์ ความสามารถในการขาย การไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม และความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

เขตอํานาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการปฏิเสธความรับผิดหรือการยกเว้นการรับประกันบางอย่าง หรือข้อจํากัดหรือการยกเว้นความรับผิดสําหรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้น ข้อยกเว้นหรือข้อจํากัดข้างต้นบางประการอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณหรือสามารถบังคับใช้เกี่ยวกับคุณ นอกจากนี้ เรายังไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดต่อความเสียหายหรือไวรัสใด ๆ ที่อาจทําให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของคุณติดไวรัสจากการที่คุณเข้าถึงหรือใช้ข้อมูล Moderna ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีความรับผิดใด ๆ

ข้อมูลที่คุณมอบให้กับเรา

การสื่อสารหรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งให้กับเราทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออื่น ๆ รวมถึงข้อมูล คําถาม ความคิดเห็น คําแนะนํา หรือสิ่งที่คล้ายกันใด ๆ นั้น และจะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ์ และ Moderna จะไม่มีภาระผูกพันใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว สิ่งใดก็ตามที่คุณส่งหรือโพสต์จะกลายเป็นทรัพย์สินของ Moderna และอาจถูกนําไปใช้โดย Moderna และบริษัทสาขา บริษัทในเครือ ผู้ประสานงานเชิงกลยุทธ์ และผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การผลิตซ้ำ การเปิดเผย การส่ง การตีพิมพ์ การออกอากาศ และการโพสต์ Moderna และบริษัทสาขา บริษัทในเครือ ผู้ประสานงานเชิงกลยุทธ์ และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามมีอิสระที่จะใช้ความคิด แนวคิด ความรู้ความชํานาญ หรือเทคนิคใด ๆ ที่มีอยู่ในการสื่อสารใด ๆ ที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การวิจัย การพัฒนา การผลิต และการตลาดโดยใช้หรือรวมข้อมูลดังกล่าว โดยไม่มีค่าตอบแทนให้คุณ ข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งหรือให้ไว้ในเว็บไซต์อาจเข้าถึงได้โดยสาธารณะ ข้อมูลสําคัญและข้อมูลส่วนตัวควรได้รับการคุ้มครองจากคุณ Moderna จะไม่รับผิดชอบในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของอีเมลหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่นใดที่คุณอาจใช้

ผลิตภัณฑ์ทั่วโลก

เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการในปัจจุบันหรืออนาคตของเรา ซึ่งไม่ได้มีในทุกตำแหน่งที่ตั้ง การอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเว็บไซต์ไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวมีอยู่หรือจะมีอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ผลิตภัณฑ์ที่อ้างถึงในเว็บไซต์นี้อาจอยู่ภายใต้ข้อกําหนดทางกฎหมายที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเทศที่ใช้ ดังนั้น ผู้เข้าชมอาจได้รับแจ้งว่าบางส่วนของเว็บไซต์นั้นมีไว้สําหรับผู้ใช้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญบางประเภทเท่านั้น หรือสําหรับผู้ชมในบางประเทศเท่านั้น คุณไม่ควรตีความสิ่งใดบนเว็บไซต์ว่าเป็นการส่งเสริมการขายหรือการโฆษณาสําหรับผลิตภัณฑ์ใด ๆ หรือเพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และกฎระเบียบของประเทศที่คุณอาศัยอยู่

กฎหมายที่บังคับใช้

คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎหมายของเขตอํานาจศาลเฉพาะของคุณ เว็บไซต์นี้สามารถเข้าถึงได้จากทุกรัฐในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก สถานที่แต่ละแห่งมีกฎหมายที่อาจแตกต่างไปจากรัฐแมสซาชูเซตส์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Moderna โดยการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ คุณและ Moderna ตกลงว่ากฎหมายของเครือรัฐแมสซาชูเซตส์ โดยไม่คํานึงถึงความขัดแย้งของหลักการทางกฎหมาย จะมีผลบังคับใช้กับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้น เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าว คุณและ Moderna ยังยอมรับและขอยื่นเรื่องต่อเขตอํานาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีส่วนบุคคลเฉพาะของศาลที่ตั้งอยู่ในบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์

คุณจะปฏิบัติตามข้อจํากัดการส่งออกที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายควบคุมการส่งออกที่บังคับใช้ และต้องไม่ส่งออกหรือส่งออกซ้ำข้อมูลใด ๆ ไปยังประเทศหรือบุคคลที่ต้องห้ามภายใต้กฎหมายควบคุมการส่งออกดังกล่าว หากคุณอยู่ในประเทศที่การส่งออกดังกล่าวถูกห้ามหรือเป็นบุคคลหรือองค์กรที่ถูกห้ามไม่ให้มีการส่งออกดังกล่าว คุณไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลใด ๆ คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายของเขตอํานาจศาลเฉพาะของคุณเกี่ยวกับการนําเข้า ส่งออก หรือส่งออกต่อข้อมูล

ข้อมูลนี้ให้ด้วย "สิทธิที่จํากัด" การใช้ การทําซ้ำ หรือการเปิดเผยโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา อยู่ภายใต้ข้อจํากัดที่มีอยู่ใน 48 CFR 52.227-19 และ 48 CFR 252.227-7013 et seq. หรือผู้รับช่วงต่อ การใช้เว็บไซต์หรือข้อมูลโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ถือเป็นการรับทราบถึงกรรมสิทธิ์ในเว็บไซต์และข้อมูลของเรา

หากพบว่าข้อกําหนดใด ๆ ของข้อกําหนดเหล่านี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลใด ๆ ที่มีเขตอํานาจศาลที่มีอํานาจ ความเป็นโมฆะหรือการบังคับใช้ข้อกําหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องของข้อกําหนดที่เหลือของข้อกําหนดเหล่านี้ ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ ความล้มเหลวในการดําเนินการหรือบังคับใช้ข้อกําหนดใด ๆ ของข้อกําหนดเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกําหนดนั้น หรือข้อกําหนดอื่นใดในข้อกําหนดเหล่านี้ การสละสิทธิ์จะไม่มีผลบังคับต่อ Moderna เว้นแต่จะดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร และการสละสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในกรณีอื่น ๆ หรือกรณีต่อมา ข้อกําหนดเหล่านี้จะก่อให้เกิดข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ Moderna เกี่ยวกับสาระสําคัญ และใช้แทนข้อตกลงก่อนหน้านี้หรือที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด ไม่ว่าจะทําเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจา ระหว่างทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับสาระสําคัญนั้น เว้นแต่จะได้ตกลงไว้อย่างชัดแจ้งโดย Moderna และคุณเป็นลายลักษณ์อักษร หัวเรื่องของหัวข้อมีให้ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะต้องไม่ถูกนําเข้าตามกฎหมาย Moderna อาจโอนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ การควบคุม หรือสิทธิอื่น ๆ ของตนให้กับฝ่ายใดก็ตามได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

ข้อกําหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับต่อผลประโยชน์ของผู้สืบทอด ผู้รับมอบหมาย ผู้รับใบอนุญาต และผู้รับใบอนุญาตช่วงของเรา

ติดต่อ Moderna

8.00 - 17.00 น. ตามเขตเวลา ICT – วันจันทร์ - ศุกร์
APACmedinfo@modernatx.com

    © 2023 Moderna, Inc.

    TH-COV-2200001 06/2022